Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.
 
В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Прочети повече...

...

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, както и чл.17, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол...

Праочети повече...

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019.

 

 

Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.101по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

Прочети повече...

 

...

 

По традиция, на 21 януари /по стар стил/ жените от община Вълчи дол отбелязват Бабинден - един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали.

 

Прочети повече...

Виж снимки...

 

...

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

...

18.01.2017 г.

Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжността:

 

1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

 

II. Позициии изисквания за заемане на длъжността:

 

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР  поканаавтобиография;

 

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 26.01.2017г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оbа_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

 

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

·           Събеседване;

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

    Да се преустановят учебните занятия на 12.01.2017г. и 13.01.2017г. Посочените дни са неучебни. но присъствени за работниците и служителите на СУВасил Левски", гр. Вълчи дол.
    Всички учители да преструктурират учебното съдържание и да представят доклад до два работни дни след последния неучебен ден.
Прочети повече...

 

...

На 26 и 27 януари 2017 г. ИВОБ организира семинар на тема: „Одитиране на информацнионната сигурност".Обучението ще се проведе в рамките на ден и половина в офиса на Института (гр. София, ул. „Граф Игнатиев" 7А, ет. 3) и ще донесе на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки 

 

Лектор на обучението ще бъде Станимир Пенелов. Г-н Пенелов притежава повече от 20 години стаж в областта на  сървърната администрация  (Windows инфраструктури). Той е Microsoft сертифициран инструктор от 11 години. Специализирал е: Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 и Microsoft Azure и Office 365. Провел е множество обучения на ИТ отделите в различни организации от публичния и частен сектор. Последователно работи като системен администратор, CISCO специалист и директор „Комуникационни и информационни системи". От 2014 г. заема длъжността управител "Cybercrime Research Academy".

 

Участието в това обучение ще Ви осигури знания и умения, свързани с одитирането на сигурността на организацията. Ще имате възможност да се запознаете с употребата на политики, стандарти, насоки и процедури при одитиране на информационна инфраструктура, както и с уязвимостите, заплахите и атаките, които й влияят.

 

По време на семинара ще бъдат разгледани и обсъдени следните теми:

 

ü  Защита и управление на риска;

ü  Политики, стандарти, насоки и процедури, свързани с информационната сигурност;

ü  Моделиране на заплахи;

ü  Оценка и анализ на риска;

ü  Управление на риска - рамки на управление на риска;

ü  Непрекъсваемост на бизнес процесите и възстановяване на щети;

ü  Оценка на сигурността;

ü  Изграждане на системи за защита;

ü  Комуникационна и мрежова сигурност;

ü  Управление на идентичността и достъпа;

ü  Оценка на сигурността и тестване.

 

Запишете се за участие в този семинар като ни изпратите попълнен приложения регистрационен формуляр на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 20 януари 2017 г. включително.

 

Запознайте се и с Обучителната програма на ИВОБ за 2017 г. Програмата включва както семинари на вече утвърдени и представляващи интерес за Вас теми, така и нови обучения за формиране на допълнителни знания и умения, които вярваме че ще бъдат изключително полезни за всички заинтересовани лица.

Моля, имайте предвид, че програмата не е окончателна, като скоро в нея ще бъдат добавени допълнителни семинари, за което ще Ви информираме своевременно.

Информация;

Регистрационен формуляр.

 

На 26и 27 януари 2017 г. ИВОБ организира семинар на тема: „Одитиране на информацнионната сигурност".Обучението ще се проведе в рамките на ден и половина в офиса на Института (гр. София, ул. „Граф Игнатиев" 7А, ет. 3) и ще донесе на сертифицираните вътрешни одитори 11CPEточки 

 Прочети повече...

 

...

    I. Обявявам 10 и 11 Януари 2017 година (вторник и сряда) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол.
    II. Обявявам 10 и 11 Януари 2017 година за неприсъствени дни за детските градини на територията на община Вълчи дол...
Прочети повече...

 

...

   Определям 9.01.2017г. за неприсъствен ден за всички училища и детски градини на територията на Община Вълчи дол .

   Директорите на училищата и детските градини да създадат необходимата организация за поддръжка на сградите и материалната база при зимни условия, както и своевременно отопление и почистване при ниски температури и снеговалеж.

Прочети повече...

 

...

    "Не предприемайте пътувания през периода от 5 до 7 януари, ако не са крайно наложителни", призовават от Главна дирекция "Национална полиция".

    Причината - очакваните обилни снеговалежи, снегонавявания и минусови температури в края на работната седмица.

Прочети повече...

 

...

    "Не предприемайте пътувания през периода от 5 до 7 януари, ако не са крайно наложителни", призовават от Главна дирекция "Национална полиция".      

    Причината - очакваните обилни снеговалежи, снегонавявания и минусови температури в края на работната седмица.

    От МВР напомнят на шофьорите да тръгват на път само с подходящи гуми, заредени резервоари и батерии на телефона, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки пътните знаци и указанията на „Пътна полиция“ и контролиращите органи.       

     Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, интернет страницата на АПИ – www.api.bg, lima.api.bg и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието на републиканските пътища.

     Не злоупотребявайте със сигналите до тел. 112. Пренасочване на екипи от различни институции (Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР, Спешна помощ) при фалшив сигнал, може да коства човешки живот в реална ситуация. Не злоупотребявайте със сигналите за непочистена пътна настилка. Според нормативната уредба се допуска снежно покритие в зависимост от различните нива и степени на поддържане.

 

 

 

 

    ОБЯВЯВАМ 05 и 06 Януари 2017 година (четвъртък и петък) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол. Заповедта да се обяви в електронната страница на община Вълчи дол, както и да бъде оповестена на заинтересованите страни...

Прочети повече...

 

...

Въввръзка с проектнаСНЦ“МИГ-Възход“ поподмярка 19.1 „Помощзаподготвителнидейности” намярка „Воденоотобщноститеместноразвитие’' поПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 - 2020 г. (ПРСР),

подкрепенаотЕвропейскияземеделскифондзаразвитиенаселскитерайони (ЕЗФРСР)
КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Прочети повече...

 

...

 

Поради липсата на подадени документи срокът за подаване на заявления се удължава до 29.01.2016г.

Документи се подават в сградата на Общинска администрация – гр. Вълчи дол в Информационен център, пл. „Христо Ботев” №1

 

За допълнителна информация тел. 0897/96 99 55

Стилияна Стоянова – Администратор на проекта

Покана;

 

http://www.youtube.com/watch?v=XYwyqM6obgs

      Единствената в Североизточна България ски-писта е край град Вълчи дол, само на 50-ина километра от морето. Тази година тук посрещнаха зимата с подновен ски-влек и след обилните снеговалежи очакват гости от цялата страна.

Прочети повече...

източник: БНТ 2

Животновъдство Фермер. БГ

Всички ползватели на постоянно затревени площи пасища,
мери и ливади от
Общинския поземлен фонд (ОПФ), които не притежават животни или техният брой
не отговоря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. трябва да
закупят животни, чиито брой и вид да съответства на наетите площи

  Прочети повече...

 

...

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 29, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол и с цел осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони на територията на Община Вълчи дол.
Прочети повече...

 

...

Допуснатите кандидати за явяване на конкурс за дирекция „Административно правно и информационно обслужване“ и дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ трябва да се явят за изготвяне на писмена разработка на 22.01.2016 година от 11:00 часа в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ, адрес:  гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, ет.1, заседателна зала.

Допуснатите кандидати за явяване на конкурс за дирекция „Финанси и местни приходи“ и дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ трябва да се явят за изготвяне на писмена разработка на 22.01.2016 година от 12:30 часа в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ, адрес:  гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, ет.1, заседателна зала.

Всички пътища в община Вълчи дол са затворени, поради усложнената зимна обстановка, причинена от продължаващия снеговалеж и силни снегонавявания.

За безопасността на гражданите е препоръчително да не се предприемат пътувания.

Всички населени места от общината са снабдени с хляб.

Със заповед на Кмета на Вълчи дол, за всички училища и детски градини в общината, за неучебни са обявени  дните 18 и 19 януари. 

 

Поради влошените климатични условия и усложнената зимна обстановка в община Вълчи дол, провеждането на конкурса за директори на дирекции, насрочен за 19.01.2016 година се отменя.

Информация за датата на провеждане на конкурса ще бъде публикувана на сайта на Община Вълчи дол. Кандидатите ще бъдат уведомени лично.

 

 

Списък на класираните кандидати за длъжността „Социален работник” по проект В005М90Р001 -2.002-0132-С01 „ПРИЕМИ МЕ 2015” на територията на Община Вълчи дол

Прочети повече...

...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за назначаване на директори на дирекции в Общинска администрация - Вълчи дол


Административно звено: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЪЛЧИ ДОЛ

Прочети повече...

...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Социален работник” по проект В005М90Р001 -2.002-0132-С01 „ПРИЕМИ МЕ 2015” на територията на Община Вълчи дол

Прочети повече...

...

   

    Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M90P001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот” на община Вълчи дол, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.” по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, се проведе прием на документи за кандидат-потребител и кандидати, желаещи да предоставят социалната услуга. Назначена от Кмета на Община Вълчи дол бе Комисия за „Подбор на потребители” и Комисия за „Подбор на лицата, които ще предоставят услуги в домашна среда”, които разгледаха и класираха подадените документи.

Списък на класирани потребители;

Списък на чакащи кандидат-потребители;

Списък на оценените кандидати аз предоставяне на социалната услуга.

Заповед за подбор на потребители 2 

 Заповед за подбор на потребители 1

  Заповед за подбор на лица, предоставящи социална услуга 2
  Заповед за подбор на лица, предоставящи социална услуга 1

  Заповед комисия жалби и сигнали

Списък на класирани лица предоставящи социални услуги

Списък на чакащи кандидат-потребители 2

Процедура за подаване на жалби и сигнали

ПРОЦЕДУРА ЗА  ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ И  ЛИЦАТА  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНE НА СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В  ДОМАШНА СРЕДА, ОЦЕНКА  НА ПОТРЕБНОСТИТЕ  НА  КАНДИДТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

 

    Въжето към ски влека в местността Кошу баир в град Вълчи дол е подменено и съоръжението е готово да посрещне любителите на зимните спортове, когато атмосферните условия позволят.

    Подмяната бе наложителна, тъй като старото въже бе амортизирано и не бе подменяно от поставянето му през сезон 1997/98 година.

    Ски пистата в град Вълчи дол е с дължина 250 метра, разполага със ски влек и е атрактивна не само с близостта си  до областните центрове Варна и Добрич, но и със символичната цена от 2 лева за ползване на ски влека през целия ден.

    За осигуряване на по-голямо удобство и комфорт на жителите и гостите на община Вълчи дол, в местността са обособени и 3 къта за отдих, включващи барбекю, пейки, маси и кошчета за отпадъци.

   

 

    

 

Жълт код за поледици и сняг е обявен за област Варна днес

 

    Зимната обстановка в община Вълчи дол е нормална. Всички пътища са почистени и проходими. Няма бедстващи хора. Във всички 22 населени места в общината има ток и вода. Обстановката се следи непрекъснато и Общината е в пълна готовност да реагират при евентуални усложнения.

    За поддържане на четвъртокласната пътна мрежа е на разположение техника, собственост на Oбщината - Фадрома “L 200” и трактор “ЮМЗ” - багер. Общината разполага и с МПС-”УАЗ” - 2 броя, “Лада Нива” и джип “Хюндай” , които могат допълнително да послужат при евентуални кризи. Сключени са договори за ,,Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа” със следните фирми: ,,Боксер” ЕООД , ,,Еврокат” ООД и ,,Пътно поддържане –Девня” ЕООД.

    Жълт код за поледици и сняг е обявен за област Варна днес. От агенция "Пътна инфраструктура" препоръчват шофьорите да не предприемат пътуване в районите с жълт код, ако това не е наложително. Жълт код заради сняг и поледици днес е обявен още за областите Добрич, Бургас, Благоевград, Ямбол и Хасково. При възникване на предпоставки за поледици ще се спира изцяло движението до тяхното отстраняване.

Жълт код за поледици и сняг е обявен за област Варна днес

 

    Зимната обстановка в община Вълчи дол е нормална. Всички пътища са почистени и проходими. Няма бедстващи хора. Във всички 22 населени места в общината има ток и вода. Обстановката се следи непрекъснато и Общината е в пълна готовност да реагират при евентуални усложнения.

   Прочети повече...

...

http://www.youtube.com/watch?v=vJi1PHQ9KaU

    Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките.

    И тази година жените от община Вълчи дол отбелязаха по традиция, на 21-ви януари, един от най-веселите и обичани празници Бабинден. Рано сутринта женска певческа група „Теменуга“ и жените от пенсионерски клуб „Прогрес“ гостуваха на Общинска администрация и поздравиха кмета – инж. Пенка Йорданова. Празненства имаше във всички населени места от общината, навсякъде придружени с шеги и закачки, хубава музика и добро настроение.

    Обредността на празника Бабинден е езическа. В миналото бабите, като опитни жени, изпълнявали ролята на акушерки, помагайки на младите нераждали невести. Изпълнявали различни ритуали, а родилките, на които са помагали, им гостували, за да отдадат почит. Майките пък рано сутрин наливали вода от чешмата, към нея добавяли китка здравец или босилек - като символи на здравето, добротата и плодовитостта. Отивали в къщата на бабата, подавали й сапун, поливали й с вода от менчето и я дарявали с пешкир, в който има пара.

    Днес голяма част от обредността не се спазва толкова, но жените все още се събират, за да се повеселят и усетят силата на общността си.

    Бабинден е също така професионален празник на родилната помощ и на всички акушери и гинеколози.

Виж снимки...

...

    Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките.

Прочети повече...

...

http://www.youtube.com/watch?v=Vdh7R8ctbM4

Откъс от bTV Новините, Късна емисия, 08.01.2015 година, bTV Новините

 

Докладна записка от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

ОТНОСНО: допълване на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 47 на Раздел ІV. Такси за технически услуги на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

 Прочети повече...

Изменение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти.
Прочети повече...

Приемане на „ Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания”.

  Прочети повече...

 Отдаване под наем на язовири публична общинска собственост.
Прочети повече...

 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2014 г.
Прочети повече...

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община вълчи дол през 2014 г. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: приемане на нова такса за техническа услуга Прочети...

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Вълчи дол през 2013 г. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: Изменение и допълнение на Нaредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: Изменение и допълнение на Нaредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: Изменение и допълнение на Нaредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Вълчи дол. Прочети...За да прочетете документа е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader, който може да изтеглите оттук

 

 Проект за наредба

 за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.

Прочети повече...


Докладна записка

От инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол

Относно:Промени в  „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол”.

Прочети повече...


Проект за наредба за управление, стопанисване и ползване на  земи от общинския поземлен фонд

 Прочети повече...


Докладна записка

от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество

Прочети повече...


Докладна записка

 от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление, егопанисванс и ползване на земи от общинския поземлен фонд

Прочети повече...


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от Община Вълчи дол Прочети повече...


Изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Прочети повече...


Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол". Прочети повече...


Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Вълчи дол". Прочети повече...


Програма заразвитие на туризма на територията на община вълчи дол ;


Наредба за интегрирано управление на отпадъците и опазване на околната среда;


Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;


Наредба за управление на общинските пътища;


Наредба за противопожарна охрана пожарогасителна и аварийноспасителна дейност;Наредба за действие при бедствия и аварии;


Наредба за символиката на Община Вълчи дол;


Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;  За да прочетете документа е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader, който може да изтеглите оттук.

Решения на ОбС взети на 42-ро редовно заседание, проведено на 30,10.2014 г. Протокол № 42;

Решения на ОбС взети на 41-во редовно заседание, проведено на 12.09.2014 г. Протокол № 41;

Решения на ОбС взети на 40-то редовно заседание, проведено на 07.08.2014 г. Протокол № 40;

Решения на ОбС взети на 39-то редовно заседание, проведено на 17.07.2014 г. Протокол № 39;

Решения на ОбС взети на 38-мо редовно заседание, проведено на 25.06.2014 г. Протокол № 38;

Решения на ОбС взети на 37-то редовно заседание, проведено на 29.05.2014 г. Протокол № 37;

Решения на ОбС взети на 36-то редовно заседание, проведено на 24.04.2014 г. Протокол № 36;

Решения на ОбС взети на 35-то редовно заседание, проведено на 27.03.2014 г. Протокол № 35;

Решения на ОбС взети на 34-то извънредно заседание, проведено на 20.03.2014 г. Протокол № 34;

Решения на ОбС взети на 33-ро редовно заседание, проведено на 04.03.2014 г. Протокол № 33;

Решения на ОбС взети на 32-ро редовно заседание, проведено на 12.02.2014 г. Протокол № 32;

В следствие на обилните дъждове през изминалата година и изпускани води от по-горни седем язовира, яз. Караманите в Община Вълчи дол, който дълги години е бил сух е със завирен обем. На 06.01.2015 г. е подаден сигнал в Община Вълчи дол, че по стената на язовира се е получила филтрация. Това е предпоставка за пред аварийно състояние на водния обект...

Прочети повече...

...

Община Вълчи дол организира ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ за набиране на средства за изграждане на скулпторна композиция „ПОКОЛЕНИЕ – ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ“, изработена от почетния гражданин на града проф. Георги Чапкънов.

 

 


    КОЙ Е ПРОФ. ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ? Георги Тодоров Чапкънов е роден на 24 януари 1943 год. в град Вълчи дол, Област Варна. Завършва Националната художествена гимназия “Илия Петров” - София и специалност скулптура в НХА. Специализира в Париж. Професор и ръководител е на катедра “Художествена обработка на метала” в НХА. Негови произведения са представени в: Ермитажа в Санкт Петербург; музея “Пушкин” в Москва; “Оцокуши-Га-Хара Музей” в Япония; академията “Лалит Кала” в Ню Делхи; музея на открито “Моран” - Южна Корея; колекция “Петир Лудвиг” - Германия; музей “Moutier” - Швейцария, в сградата на Международния олимпийски комитет в Лозана; в Националния музей на българското изобразително изкуство (НХГ) - София; СГХ, ГХГ - Силистра, Добрич, Бургас и др. Носител е на множество награди, сред които: за портрет на Съюза на българските художници (СБХ); “Златен Езоп” на Международното Биенале на хумора и сатирата - Габрово; национална награда за скулптура на СБХ на името на “Марко Марков”;

награда на международно жури за реалистична скулптура на името на “Огюст Роден” на музея “Хаконе”- Япония; Гран при “За съвършенство” на името на “Хенри Мур” на музея “Хаконе”; Голямата награда за скулптура на триеналето на изящните изкуства в Ню Делхи; Награда “Сулмона” за портрета на Фредерико Фелини от Оскар Луиджи Скалфаро - президент на Италия; “Гран при” за скулптура на Европейския салон на изкуствата в Париж. Чапкънов е съавтор на герба на България (1997 год.) и автор на много монети и медали. Има над 30 самостоятелни изложби в България и в целия свят. Работи в областта на скулптурата,
рисунката, илюстрацията и графиката, живописта и сценографията. Автор е и на герба на община Вълчи дол. Проф. Георги Тодоров Чапкънов е обявен за почетен гражданин на Вълчи дол, с решение на Общински съвет от 03.09.1999 година.
Статуята изобразява млада жена, която носи в ръцете си ангелче, устремена е напред, с поглед към бъдещето, към новото начало! Изложението на композицията ще бъде източно, а първите слънчеви лъчи ще я озаряват, като символ на надеждата и вярата в по-доброто „утре“. Идеята е да се постави в централната част на град Вълчи дол, а реалният й размер да бъде 2,5 метра.
Вече е изработен идеен проект в мащаб 1:10.(НА СНИМКАТА ДОЛУ), който бе представен лично от проф. Чапкънов и арх. Константинов пред общинските съветници и обществения съвет на град Вълчи дол на 27 ноември в заседателната зала на Общинска администрация. Сега макетът се намира в Информационния център на Общинската администрация, където е достъпен за всеки, който желае да го разгледа отблизо.
ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СКУЛПТОРНАТА КОМПОЗИЦИЯ са необходими средства в размер
на 80 000 лева /без ДДС/ за:


• Идеен проект във восък М 1:10 - 15 000 лева
• Отливка в бронз М 1:10 - 5 000 лева
• Изпълнение на композицията в глина М 1:1 - 12 000 лева
• Отливка на композицията в гипс М1:1 - 2 500 лева
• Снемане на негатив от гипс М 1:1 - 4 000 лева
• Отливка на позитив във восък М 1:1 - 3 000 лева
• Отливка в бронз М 1:1 - 27 000 лева
• Заварка, почистване шевове, цезелиране - 4 000 лева
• Полиране, патиниране - 1 500 лева
• Монтаж на определеното място,
при изготвени бетонови работи и облицовки - 1 000 лева
• Архитектурен проект - 5 000 лева


Трудът на проф. Чапкънов е безвъзмезден! Срокът за изпълнение на композицията е 6 месеца от датата на подписване на договора, като идеята е да посрещнем 41-вата годишнина от обявяването на Вълчи дол за град с новата си придобивка – уникално произведение на изкуството, което да остане след всички нас, за да могат бъдещите поколения да се наслаждават на красотата му и да им дава вяра в прераждащата сила на утрешния ден, да им напомня, че обединените човешки усилия могат да създадат нещо прекрасно и съвършено, въпреки трудностите, пред които понякога сме изправени. Община Вълчи дол не разполага с необходимите финансови средства за изграждането на монумента. Ето защо е нужна помощта на всички вас – на хората, свързани с родния ни град!
Историята на родното ни селище е богата на примери, в които общите и задружни усилия на жителите му водят до превръщането му в красиво и приветливо място за живеене. Най-ярък пример за това е строежът на новата сграда на народно читалище „Димитър Благоев-1907“, тържествено открита на 28 май 1976 година, след 8-годишно строителство! Вече 38 години величественото здание издига гордо снага в централната част на града ни, като строг пазител на българския национален дух, на българското самосъзнание, култура и традиции! Много от вас са съвременици на тези събития, много от вас лично са участвали с доброволния си труд в благородното начинание, но дали ние, днешните вълчидолци, от позицията на изминалите почти 40 години, сме успели да съхраним ентусиазма, идеализма и самоотвержеността, така присъщи на поколенията преди нас…
Всеки, който желае да се включи в кампанията може да го направи, като дари средства по
следната банкова сметка:

IBAN: BG 02 IORT 7377 8401 9277 00
BIC: IORTBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 51 00
”ИНВЕСТБАНК”АД-КЛОН ВАРНА
или остави такива в специално поставените кутии в търговските обекти на
територията на града. Община Вълчи дол гарантира строгата отчетност на средствата и използването им изключително за целите на кампанията!
Нека докажем, че можем да бъдем задружни и единни, че с общи усилия можем да направим наглед невъзможното възможно!
Нека докажем, че заедно можем да постигнем всичко!

инж. Пенка Йорданова, Кмет на община Вълчи дол

Община Вълчи дол организира ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ за набиране на средства за изграждане на скулпторна композиция „ПОКОЛЕНИЕ – ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ“,изработена от почетния гражданин на града проф. Георги Чапкънов.

 


 Прочети повече...

...

Със заповед №107/30.01.2014 г. кметът на Община Вълчи дол отменя бедственото положение в цялата община. Прочети повече...

...

Със заповед №104/29.01.2014 г. кметът на Община Вълчи дол обявява бедствено положение в цялата община. Прочети повече...

...

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОДГОТВИ 7 НОВИ ПРОЕКТА ЗА НАД

8 МИЛИОНА ЛЕВА

 

Седем нови проекта бяха разработени и подадени от Община Вълчи дол към Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Прочети повече...

...

Временно е затворен за движение път ІІІ-2109 Ветрино - Суворово - Аксаково. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Забранено е движението на товарни автомобили над 10 тона по път III-208 Провадия – Айтос.

Всички моторни превозни средства да се движат задължително с вериги през Айтоски проход.

 

Източник: Moreto.net

Нормално пътуват автобусите от Варна за Добрич в момента, но се очаква в следобедните часове курсовете да бъдат спрени заради силен вятър в Добричка област. Това съобщи за Радио „Фокус” – Варна дежурният диспечер на Автогара – Варна. Прочети повече...

...

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 
Съобщава... Прочети повече...
 
...

Валежите ще продължат, шофьорите да се съобразяват с пътната обстановка (ОБЗОР)Снимка: Информационна агенция "Фокус"София. През нощта валежите ще обхванат страната, като в повечето места ще бъдат от сняг, само в крайните югоизточни райони и по Черноморието - от дъжд; възможни са поледици. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) - БАН. В сряда валежите от сняг в много райони ще продължат, ще се образува нова снежна покривка. Вятърът от североизток постепенно ще се ориентира от север, северозапад, в Източна България временно ще е силен. Прочети повече...

...


Валежите ще продължат, шофьорите да се съобразяват с пътната обстановка (ОБЗОР)Снимка: Информационна агенция "Фокус"София. През нощта валежите ще обхванат страната, като в повечето места ще бъдат от сняг, само в крайните югоизточни райони и по Черноморието - от дъжд; възможни са поледици. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) - БАН. В сряда валежите от сняг в много райони ще продължат, ще се образува нова снежна покривка. Вятърът от североизток постепенно ще се ориентира от север, северозапад, в Източна България временно ще е силен. Главно там и в планините ще има виелици и навявания. В крайните югоизточни райони и по Черноморието ще вали дъжд; възможни са поледици. Значителни количества се очакват в Родопската област и Източна България. Около обяд от югозапад ще започне процес на спиране на валежите, а над югозападната половина от страната и временно разкъсване на облачността. Минималните температури ще са от около минус 8° в Северозападна България до 1-2° по Южното Черноморие. Максимални - предимно между минус 5° и 0°, в крайните югозападни райони до 6°-7°. Над Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд и сняг. Главно в северната част са възможни поледици. Вятърът ще е силен, от североизток , по – късно от север, северозапад. Максимални температури на въздуха: 1° – 6°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Жълт код за потенциално опасни метеорологични явления - снеговалеж и силен вятър е обявен за сряда, за осем области. Код жълто е обявен за областите Русе, Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Варна, Бургас, Шумен. В тези области ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. По крайбрежието валежите ще са от дъжд, а във вътрешността на областта от дъжд и сняг, ще има условия за поледици. В останалата част от страната не са прогнозирани опасни метеорологични явления.
Поради очакваните валежи от дъжд и сняг, шофьорите на тежкотоварни моторни превозни средства и на леки автомобили да тръгват на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки указанията на контролните органи, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за движение при зимни условия, затруднява достъпа на снегопочистващата техника и възпрепятства пътуването на всички останали шофьори. 27-те областни пътни управления и снегопочистващите фирми работят на 24-часов режим. За поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци са осигурени около 3000 снегопочистващи машини - снегорини, техника за разпръскване на пясък и т.н.

  От 22 ноември Община Вълчи дол пусна модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично местните данъци и такси от всяка еднаточка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите. Прочети повече...

...

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОДГОТВИ 7 НОВИ ПРОЕКТА ЗА НАД

8 МИЛИОНА ЛЕВА

 

Седем нови проекта бяха разработени и подадени от Община Вълчи дол към Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Проектите са следните:

 

"Рехабилитация на път IV-70140, път III-207-Генерал Колево от км. 0+000 до км. 3+862" - 4 462 745, 84 лв.


"Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда-работилница, в УПИ XIII-215 "за детска градина", кв. 25 по плана на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна" - 287 991, 98 лв.


"Извършване на ремонтни дейности на ОУ "Свети Иван Рилски" с. Червенци, община Вълчи дол" - 71 933, 35 лв.


"Рехабилитация на ул. "Александър Стамболийски" - гр. Вълчи дол" - 2 427 426, 84 лв.


"Рехабилитация на ул. "Гео Милев" - гр. Вълчи дол" - 580 286, 54 лв.


"Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" - гр. Вълчи дол" - 363 858, 58 лв.


"Рехабилитация на улична мрежа и подмяна на водопровод - от 40а до от 98 за плана на с. Бояна, община Вълчи дол" - 479 709, 17 лв.

 

 

Общата им стойност възлиза на 8 673 952.3 лева. Проектните предложения са в процес на текуща оценка.

 

 

14.12.2013

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

(съгласноч.ч. 4 от Наредбата заусловията преда за извършване на оценка на въздействието върхуоколната среда, обн. ДВ, бр. 25 от 18март 2003 г., иш.ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г.)

  Прочети повече...


Съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура"/ 04.12.2013

Относно: Временна организация и безопастност на движението за обект... Прочети повече...


Съобщение  на Агенция "Пътна инфраструктура"/ 29.11.2013

Относно: Временна организация и безопастност на движението за обект... Прочети повече...


Съобщение / 27.11.2013

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на басейнова дирекция в Черноморски район... Прочети повече...


01.11.2013

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

I.Продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1. Имот, частна общинска собственост- едноетажна сграда, бивше училище със ЗП 95 кв.м., намираща се в УПИ I,кв. 1, по плана на с. Изворник, актувана с АОС №189/30.08.1999 г. Прочети повече...


 

Международен благотворителен фонд за набиране на средства и изграждане на Мемориален комплекс на мястото на гроба на Хан Кубрат

 

Уважаеми дами и господа,

България има многовековна и славна история! През 2012 година се навършиха 100 години от откриването на Хан Кубрат – основател на Велика България! Годишнината бе отбелязана с огромно тържество с над 4 000 участници – българи от Дунавска до Волжка България и представители на българските диаспори от Канада и САЩ до Австралия.

Повдигна се инициативата за набиране на средства и изграждане на Мемориален комплекс на мястото на гроба на Хан Кубрат (благоустрояване на района, изграждане на религиозни храмове и др.). Гробът се намира край село Малая Перешчепина, Полтавска област (Република Украйна).

За реализиране на идеята е изграден Международен благотворителен фонд. Призив...


16.10.2013
СЪОБЩЕНИЕ

Община Вълчи дол съобщава, че на основание чл.7, ал.1, т.3 от ПРЗ на ЗМСМА... Прочети повече...


11.10.2013

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЗАПОВЕДИ

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и с оглед Доклад на комисията, назначена със заповед №РД-13-17-3/05.08.2013г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна с изх.№ РД-05-1822/19.09.2013г. наш вх.№ РД-04-53/7//19.09.2013г., както и представено сключено доброволно споразумение вх.№АУ-41-8/09.09.2013г. за землището на:      

 


25.09.2013

На основание чл.4 ,ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Бойко Цанев Цанев, собственик на поземлен имот № 000063 ( образувано от имот № 000054) находящ се в м."Дядобанковата могила", землище с. Щипско, Община Вълчи дол. Прочети повече...


13.09.2013 / Община Вълчи дол, област Варна на основание чл.76, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публично оповестен конкурс за... Прочети повече...


13.09.2013 / Община Вълчи дол, област Варна на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за... Прочети повече...


09.08.2013 / Община Вълчи дол, област Варна на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за... Прочети повече...


УВЕДОМЛЕНИЕза инвестиционно предложение

(съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г.) Прочети повече...


 

СЪОБЩЕНИЕ

              Община  Вълчи дол съобщава на населението, че е изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Гробищен парк с. Войводино”.

              Заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията  и да изразят становища в административната сграда на общината – гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, ет. 2, стая 3 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило е заявление в Община Вълчи дол, вх. № РД 7700-348/15.05.2013 г. от „Кей енд Кей-Консулт”... Прочети повече...


Агенция по геодезия, география и кадастър / Изп.директор Александър Лазаров: Уведомзявам ви... Прочети повече...


19.07.2013 /съгласно чл.62А, ал.1 от Закона за водите

На основание на чл.62А, във връзка с чл.44, ал 1. и 2 от Закона за водите... Прочети повече...


20.06.2013 / "ЕКО ЕНЕРДЖИ 007" ЕООД уведомява всички заинтересовани лица... Прочети повече...


На вниманието на гражданите

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване... Прочети повече...


ОБЯВЛЕНИЕ
изх.№ РД-08-01-856/17.04.2013

Община Вълчи дол съобщава, че е изготвен проект за одобряване на ПУП-ПЗ... Прочети повече...


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за... Прочети повече...


ОБЯВА

    за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 28.05.2013 г. и 29.05.2013 г. в Националната гвардейска част – гр. София... Прочети повече...


УИНСЛОУ ЕКО УИНД ПАУЪР” ЕООД, ЕИК 175270270

    Обява за среща за обществено обсъждане... Прочети повече...


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол обявява публичен търг с явно наддаване за... Прочети повече...


ОБЯВЛЕНИЕ
изх.№ РД-08-01-623/25.03.2013

    Община Вълчи дол съобщава, че е изготвен проект за одобряване на ПУП-ПЗ... Прочети повече...


СПИСЪК
на длъжници по ЗМДТ с предприети действия по чл.32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата посочени в списъка, че в 14 дневен срок от поставянето на това съобщение следва да се явят в дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107 ал.3 от ДОПК... Прочети повече...


ОБЯВА

    "Норекс НП", гр. Добрич, на основание чл.97 ал.3 във връчка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-193/24.01.2013 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №93... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-193/24.01.2013 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №94... Прочети повече...


СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

    На онование чл.62, ал.1 и във връзка с чл 46, ал.1... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-2507/03.12.2012 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за... Прочети повече...


О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-2510/03.12.2012 г.

    Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед... Прочети повече...

...

 

    На основание чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), „Кметът на общината отговаря за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата... Прочети още...

...

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

Additional information