ЗАПОВЕД № 292/01.04.2020

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01    160/3 1.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


Отменям Заповед №288/31.03.2020 г...

Прочети повече...

 

НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на УС на МИГ Възход

Уважаеми членове на УС,
 
Уведомяваме Ви, че на 30.03.2020г. от 09:30 часа ще се проведе НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на УС със следния
дневен ред:

1.Одобрение на Оценителния доклад от първия прием по процедура BG06RDNP001-19.330 - МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"

2.Одобрение на Оценителния доклад от третия прием по процедура BG06RDNP001-19.280 - МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура"

Във връзка с това Ви молим до 09:30 часа на 30.03.2020г. да ни върнете имейл или обаждане с мнението си, за да оформим протокол от заседанието.
 
Предвид изтичащият на 05.04.2020г. втори краен срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.290по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", молим за вашето мнение дали същият да бъде удължен, както и конкретни предложения - до кога? Ако се вземе решение за удължаване на срока, за същото ще бъде оформен протокол от заседание на УС с дата 03.04.2020г.
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

    От  1 април 2020 година се променя работното време на Общинска администрация – Вълчи дол.

    Новото работно време е следното: от 8:00 до 14:30 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа.

    С горепосоченото работно време ще работят и кметствата в населените места от общината.

    Промяната е временна. Налага се заради осложнената епидемична обстановка в страната и има за цел предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирусната инфекция на територията на община Вълчи дол.

 

ЗАПОВЕД №288/31.03.2020 Г.

 la основание чл.44. ал. 1, 1 .1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на I (ародното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждат се следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол:
1. Всички лица- когато се намират в закрити или на открити обществени меч-1 а са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.
2. Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.
Срокът и обхватът па мерките по Раздел първи, може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Конт ролът на настоящата заповед запазвам за себе си.
    Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. I юлицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на офицпалната интернет страница на общината, да ее постави на Информационното габло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни габла на територията на общината, включително и в населените места в общината.
    Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

Призив

ЗАПОВЕД № 286/30.03.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана е разпространението па ('OVID-19 на територията на страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01    143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
I.    Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

ЗАПОВЕД № 272/26.03.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID- 19 на територията на Р. България, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България и Заповед №РД 01-154/ 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Н А Р ЕЖД А М:
Изменям моя Заповед №240/ 16.03.2020 г., като удължавам срока посочен в т. I на противоепидемичните мерки на територията на Община Вълчи дол до 12.04.2020 г. включително.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните липа за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служители на Община Вълчи дол и ПУ- Вълчи дол.


Кмет на община Вълчи дол

СЪОБЩЕНИЕ

     На 30.03.2020г. от  10:00 часа Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. февруари март 2020г.

 

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение...
Прочети повече...

 

 

Допълнителна информация