СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.01.2020г., в заседателната зала на Общинска администрация – Вълчи дол, „Аресгаз” ЕАД ще проведе разяснителна кампания във връзка с възможностите за газифициране на жителите на общината .

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

срок за подаване на документи - от 16.01.2020 г. до 21.01.2020 г. включително.

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

I. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

1.      Социален работник, на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.

1.1.     Основни функции:

-                     Оценяване на потребностите на потребителите;

-                     Контрол върху дейността на сътрудниците социални дейности;

-                     Води необходимата документация и отчетност – график за работата на сътрудниците социални дейности и други изискуеми документи по проекта.

-          Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

1.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 

                      минимални изисквания за заемане на длъжността :

-                       Да не са осъждани;

-                      Образователна степен – висше, бакалавър, професионален бакалавър;

-                      Професионална област на специалността, по която е придобито образованието-Специалности от област социални, стопански и правни науки с професионално направление – социални дейности.

-                       Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;

-                       Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

-                       Допълнителни квалификации са предимство.

 специфични изисквания:

-                       Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-                       Умения за работа в екип.

II.      РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

2.1.     Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-                      писмено заявление за участие – по образец;

-                      лична карта (за справка);

-                      служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

-                      служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);

-                      документ за завършено образование;

-                      копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;

-                      декларация за обработка на лични данни -по образец;

-                      други документи.

2.2.                     Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, информационно обслужване, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

2.3.                    Подборът протича в два етапа:

1.         проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;

2.         Интервю, с цел да установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Вълчи дол www.valchidol-bg.com, както и на информационното табло на Община Вълчи дол, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на сайта на община Вълчи дол и на информационното табло на общината.

За допълнителна информация:

Нина Белева — Ръководител проект

 

Декларация;

Заявление.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБАИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

 На основание чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата за условията и редя за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол

Кметът на Община Вълчи дол Георги Тронков кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Вълчи дол за 2020 година

Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020г. от Ю.ООчаса в заседателната зала на общината.
Дата: 14.01.2020г. Гр. Вълчи дол

Приложения;

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК (2)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Вълчи дол има удоволствието да ви съобщи, че можете да заявявате услуги по електронен път.

За целта е необходимо да имате регистрация на сайта на ДАЕУ и да се идентифицирате посредством електронен подпис, след което ще имате достъп до съответния вид административна услуга. Това ви гарантира „високо“ ниво на осигуреност (в съответствие с чл.8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. за електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги при електронни трансакции ва вътрешния пазар).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2016-2020г.

BG05FMOP001-03.02

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИДОЛ”

по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020г.

по

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

 Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

 

                                                            Topal_obyad_motiv.jpg

 

 

      Социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол”към 31.12.2019г. се предоставя на територията на Община Вълчи дол на 350 лица.

От датата на стартирането на проекта – 01.05.2016г. общо с натрупване 527 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

Ежедневно в работните дни на 350 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и понякога десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите. Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Община Вълчи дол в качеството си на бенефициент по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол” извършва  подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдет включени като потребители на социалната услуга по прозрачен начин ив съответствие с принципите за зачитане на личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.

Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление-декларация до Кмета на Община Вълчи дол. На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

В проекта, като потребители на социалната услуга могат да бъдат включвани единствено лица попадащи към една от основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд, съгласно Наредба №РД-07-01 от 04.04.2016г. за реда и условията  за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Крайният подбор на потребителите се извършва на база утвърдена от Кмета  на Община Вълчи дол „Методика за подбор на потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол” от постоянно действаща комисия, назначена със Заповед на Кмета на общината, в която има представтиле на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол. Комисията разглежда всички входирани заявления и не се допуска включване на лица като потребители, които не попадат в някоя от групите по Наредбата.

Считано от 30.10.2019г. срокът за изпълнение на проекта по искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол и впредвид констатираните потребности, се удължи до 30.04.2020г. Дейностите се реализират с подкрепа на Фонда за европейско подпомагане  на най-нуждаещите се лица /ФЕНПЛ/ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане /ОПХ. Финансирането е в размер на 684 817.72 лв.

С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин се предоставят съпътстващи дейности, предвидени в допълнение към предоставянето на „топъл обяд”.  Реализирането на  съпътстващи мерки спрямо потребителите, се изразяват в индивидуално консултиране за ползване на административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене, консултиране относно възможностите за ползване на други предоставяни социални услуги, както и други актуални подкрепи, предвид възникналите нужди и проблеми.

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие.

 

 

 

 

Стилияна Стоянова

Администратор на проекта

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2016-2020г.

BG05FMOP001-03.02

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИДОЛ”

по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020г.

по

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

 Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

 

                                                            Topal_obyad_motiv.jpg

 

Прочети повече...

 

Допълнителна информация