Ново специализирано оборудване за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол

На 09.10.2019 се сдоби с ново кухненско оборудване по проект  „Закупуване на специализирано кухненско  оборудване за кухнята на Домашен социален патронаж  гр. Вълчи дол „   финансиран от Фонд „Социална закрила „

Прочети повече...

 


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

     

Списък на класираните кандидати;

                  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.10.2019г. от  10:30 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1 Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. октомври 2019г.

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Определя дата, място и час за провеждане на интервю с допуснатия кандидат за ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата и час за провеждане на интервюто – 08.10.2019 г. от 10:00 часа.

Място за провеждане на интервюто – град Вълчи дол, площад „Христо Ботев” №1, сградата на общинска администрация, етаж първи, Заседателна зала.

Списъкът с допуснатите до интервю кандидати е обявен на интернет страницата на Община Вълчи дол -  www.valchidol-bg.com.

Списъкът и настоящата обява са обявени и на информационното табло на Община Вълчи дол, пред сградата на общинска администрация Вълчи дол.

 

Нина Белева — Ръководител проект      

Списък на допуснатите кандидати;

                  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Разяснителна кампания

 

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и банери с водещ линк към официалната страница на ЦИК, с публикувана подробна информация относно изборите.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба за съдействие за разпространение на видео клиповете и банерите на ЦИК като ги публикувате на интернет страницата на съответната община.

Видео клиповете и банерите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания'*:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

 

Нова придобивка

На 01.10.2019 Георги Тронков -Кмет на Община Вълчи дол за мандат 2017-2019 год. и кандидат за кмет от ПП Герб връчи ключове за новата ловна хижа на Сдружението на ЛРД- Вълчи дол в представлявана от г-н Илия Ганчев. На събитието присъстваха инж.Васил Василев председател на УН на НЛРС в България , инж.Радостин Желязков - директор на ДГС- гр.Суворово , Иван Николов ръководител и главен специалист по лова при ЛРД- Вълчи дол , Димитър Тодоров - председател на ПП Герб - за община Вълчи дол ,ВрИД Кмет на ОБщина ВЪлчи дол- Костадинка Петкова. В присъствието на много гости и членове на ЛРД- Вълчи дол , бе извършен тържествен водосвет, деца от танцов състав "Пламъче "- при НЧ "Димитър Благоев-1907 "-гр.Вълчи дол - поздравиха гостите. Инж Васил Василев поздрави ЛРД- Вълчи дол с новата придобивка , изказа благодарността си , че Общинска администрация Вълчи дол и Ловно-рибарското сдружение работят "ръка за ръка " и използва възможността да поздрави и награди Иван Николов за годините всеотдайна работа, като му връчи грамота и благодарности от името на УС на НЛРС.

 

 

 

   

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 19.09.2019г. от  15:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1 Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. септември 2019г.

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

срок за подаване на документи - от 02.10.2019 г. до 04.10.2019 г. включително.

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

I. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

1.      Медицински специалист на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.

1.1.                  Основни функции:

-    Събира и предоставя здравна информация на потребителите;

-    Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;

-    Диагностични изследвания на потребителите на социалната услуга, назначени от лекар, които не се финансират от НЗОК;

-   Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;

-    Извършва манипулации, лечебни процедури, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар и кръвно налягане и др.;

-   Текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания в дома на потребителя;

-    Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата;

- Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

1.2.                 Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

-    Да не са осъждани;

-   Образователна степен — висше, професионален бакалавър, полувисше;

-    Специалност - „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;

-    Професионален опит - 1 година в сферата на здравеопазването;

-    Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

-    Допълнителни квалификации са предимство.

_ 

■ специфични изисквания:

-    Компютьрна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-    Умения за работа в екип.

II.      РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

2.1.     Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-                      писмено заявление за участие – по образец;

-                      лична карта (за справка);

-                      служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

-                      служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);

-                      документ за завършено образование;

-                      копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;

-                      декларация за обработка на лични данни -по образец;

-                      други документи.

2.2.                     Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, информационно обслужване, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

2.3.                    Подборът протича в два етапа:

1.         проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;

2.         Интервю, с цел да установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Вълчи дол www.valchidol-bg.com, както и на информационното табло на Община Вълчи дол, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на сайта на община Вълчи дол и на информационното табло на общината.

За допълнителна информация:

Нина Белева — Ръководител проект

 

Заявление мед специалист;

Декларация лични данни;

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На вниманието на избирателите

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация – Вълчи дол уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва...

Прочети повече...

Допълнителна информация