С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 27.05.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. май 2021г.

 

АНКЕТА

 

Проект № BGLD-1.002-0001

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящата анкета има за задача да изследва мнението на жителите и заинтере­со­ваните страни от община Вълчи дол в процеса на подготовка на Стратегия за ефективно мест­но развитие 2021-2027 г. Тя се разработва в рамките на проект „Растеж чрез акти­ви­зи­ране на местния потенциал – GALOP”...

Анкета.

 

 

 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

 

Чл. 1. (1) Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата, наричан по-долу Съвета.

 

(2) Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите...

мотивационно писмо;

формуляр за кандидатсване.

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ДОНЕСЕ РАДОСТ В ДОМОВЕТЕ НА СТОТИЦИ СЕМЕЙСТВА

Традиционно в навечерието на християнския празник  Възкресение Христово, над 400 души, потребители на социалната услуга „топъл обяд” по проектите: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID - 19 в Община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” и домашен социален патронаж, бяха посетени в домовете си за да получат специална изненада от ръководството на Община Вълчи дол – пакет с традиционни за българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка.
Община Вълчи дол искренно се надява с този жест да стопли домовете на стотици семейства за светлия празник, да им вдъхне надежда за повече здраве, сила на духа  и увереност.

 

ЗАПОВЕД № 444/29.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01 -274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ


Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 01.05. 2021 г. до 31.05.2021 г...

Прочети повече...

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за назначаване на главен архитект в общинска администрация - Вълчи дол

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол № 1/29.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 438/28.04.2021 г. на ЗА Кмета на Община Вълчи дол, за длъжността Главен архитект се допуска до участие в конкурса следният кандидат...

Прочети повече...

П О К А Н А

 

ЗАПОВЕД № 444/29.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01 -274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 01.05. 2021 г. до 31.05.2021 г:

1. Присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас, се осъществява, при спазване на следния график:

а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5,9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5,6,9,11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021г. - присъствено се обучават учениците от 6,7,8,10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

2. Извън графика по т.1 се допуска и присъственото провеждане на:

а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл.7, ал.З от Наредба №11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

б) индивидуалните часове и консултации, индивидуалните писмени или практически изпитвания за текущата оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

в ) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

г) олимпиади и състезания, които не могат да се провеждат от разстояние в електронна среда.

3. I рафикът по т.1 не се отнася за ученици от пети до дванадесети клас,

обучавани в следните паралелки и паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специализираните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.

4. Дейностите по т.1, 2 и 3 се провеждат в съответствие с изготвените от Министъра на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през 2020-2021 година в условията на COVID -19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние за учениците по т.1 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал.6 и 115а, ал. 1.4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

5. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда , с изключение на тези за деца до четвърти клас.

6. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допускат при спазване на физическа дистанция от най - малко 1.5 м., носенето на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

7. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението и носене на защитна маска за лице от персонала.

8. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на ни повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазвани на физическа дистанция от най- малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

9. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство) се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитна маска за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).
10. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

11. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м. и носене на защитни маски за лице.

12. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

13. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.

15. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

16. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрасни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 273/29.04.2021г.
При промяна на епидемичната обстановка мерките могат да бъдат променени или допълвани.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Живка Иванова -заместник- кмет.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.


Пепа Пенчева /пп/
ЗА Кмет на Община Вълчи дол Съгл. Заповед №415/23.04.2021г.

ЗАПОВЕД № 407/20.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям заповед № 376/09.04.2021 г., както следва:

1. В точка 5 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“

2. Точка 6 се изменя така:

Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала

3. Точка 7 се изменя така:

Провеждането на конгресно-конферетни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници
4. В т. 8 и 18 думите „не повече от 30%“ се заменят с „не повече от 50%“

5. Точка 14 се изменя така:

До 27.04.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

II. Заповедта влиза в сила от 19.04.2021 г.

III. Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, полицейски участък Вълчи дол, училища и детски градини за сведение и изпълнение.

IV. Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

V. Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Пепа Пенчева -заместник-кмет.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ ПП

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Допълнителна информация