Африканска чума по свинете

 

Във връзка с провеждането на информационна кампания по отношение на заболяването африканска чума по свинете, Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

НОВ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ

подписа Договор №РД 09-72 на 02.ЮЛИ.2019 г. с МТСП-ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

 

Наименование на проекта: „Ремонтни дейности на Обединено училище „Васил Левски” – с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него”

 

Проекта стартира на 02.07.2019 г. и ще се реализира до 02.12.2019 г.

Прочети повече...

 

НОВ ПРОЕКТ СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ

подписа Договор №РД04-70 на 02.ЮЛИ.2019 г. с ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА.

 

Наименование на проекта: „Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол”

Проекта стартира на 02.07.2019 г. и ще се реализира до 31.10.2019 г.

  Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3600/10.05.2019г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Списък на задължените лица...

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Определя дата, място и час за провеждане на интервю с допуснатите кандидати за ПЕРСОНАЛ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурсвтори прием

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Дата и час за провеждане на интервюто – 16.07.2019 г. от 10:00 часа.
Място за провеждане на интервюто – град Вълчи дол, площад „Христо Ботев” №1, сградата на общинска администрация, етаж първи, Заседателна зала.
Списъкът с допуснатите до интервю кандидати е обявен на интернет страницата на Община Вълчи дол -  www.valchidol-bg.com.
Списъкът и настоящата обява са обявени и на информационното табло на Община Вълчи дол, пред сградата на общинска администрация Вълчи дол.

Нина Белева — Ръководител проект

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2018 ГОДИНА

       УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

        На основание  чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кактои чл.34, ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Община Вълчи дол отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година. Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

Материалите за обсъждане са  публикувани на официалния сайт на Община Вълчи дол.

Обсъждането ще се проведе на  18.07.2019г. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация-гр.Вълчи дол от 10:00 часа. На електронен адрес oba_valchidol.fsd@mail.bg до 17.07.2019г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

Приложения.

 

Допълнителна информация