ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ започва реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Вълчи дол“ за 50 възрастни хора и лица с увреждания

Община Вълчи дол започва реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Вълчи дол“. Това стана възможно, след като на 13.06.2019 г. се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз /ЕС/ чрез Европейския социален фонд /ЕСФ/ и национално финанасиране.


Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол“ е на стойност 92 292.48 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 78 448.61 лева. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 14 месеца.

Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастни хора над 65 год. /навършили 66 години/ чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ /материален и кадрови/ капацитет за предоставянето им в Община Вълчи дол.

Специфичната цел на проектното предложение е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора над 65 години /навършили 66 години/ и лица с увреждания, включително с  хронични  заболявания и трайни увреждания с Решение от ТЕЛК/НЕЛК, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове на територията на Община Вълчи дол, за срок от 12 месеца.

Първите два месеца от започване на проектните дейности са за подготовка, която включва сформиране на Екип за управление на проекта, подбор на персонал и потребители и провеждане на обучения и супервизия.

Това е пореден проект, спечелен от Община Вълчи дол благодарение на отлично водената социална политика от кмета на общината г-н Георги Тронков.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 20.06.2019 г. от 10.00 – 12.00 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията...

Прочети повече...

 

ЗАПОВЕД № 540 от 21.05.2019 г.

На основание чл. 44., ал.1,  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с опазване на обществения ред при провеждането на  избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

 

Н А Р Е  Ж  Д  А М:

 

1.Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Вълчи дол от 00:00 часана 26.05.2019 г. до 20:00 часа на 26.05.2019 година...

  Прочети повече...

 

 

 

Информационни материали Европейски избори 2019

Централната избирателна комисия предоставя допълнителни информационни материали за гражданите под формата на клипове и банери, насочени към предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


Поради големия обем на информацията можете да ги изтеглите от приложения линк: https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/Download/CIK.rar

 

Община Вълчи дол стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Процедурата  по избор на членове на Съвета на децата е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

     Съгласно раздел III от Процедура по избор на членове на Съвета на децата/Общинско ниво/, кметовете на общини информират чрез местните средства за масово осведомяване за възможността за участие в подбор в следните направления :

1.      Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2.       Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3.       Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4.       Индивидуални кандидатури.

 

   Желаещите да кандидатстват за членове на Съвета на децата, следва да изпращат документи за кандидатстване до 24 май 2019г. на ел. адрес: град Вълчи дол, пл. Христо Ботев №1 /e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

   В срок до 30 май 2019г. със своя заповед, кметът на община Вълчи дол назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета. В състава на комисията следва да влизат: експерт от общинска администрация, представител на местните медии, един общински съветник, един представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

    Комисията извършва подбор на подадените кандидатури съгласно посочени в Процедурата критерии и изготвя предложение до кмета на Община Вълчи дол, което съдържа по три кандидатури за членове на Съвета по всяко от горепосочените четири направления, класирани в низходящ ред. Подбор се извършва само в направленията, по които са постъпили кандидатури.

     В срок до 10 юни 2019г. Кметът изпраща одобрените предложения на комисията до Областния управител.

Процедурата по подбор продължава на областно и национално ниво.

 

  Приложение 1

Формуляр

Мотивационно писмо        

ЗАПОВЕД № 442 / 30.04.2019 г.

На основание чл. 44., ал.1,  т.8 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на Изборния кодекс и  предстоящото провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на

26  май 2019 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М:

  Местата за поставяне на агитационни материали-афиши, плакати и др. на територията на Община Вълчи дол, както следва...

Прочети повече...

 

Община Вълчи дол стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Процедурата  по избор на членове на Съвета на децата е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

Прочети повече...

ПОКАНА

Избори за Европейски парламент. 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Виж видеоклиповете...

 

Допълнителна информация