ПРОТОКОЛ за извършена проверка в Община Вълчи дол на основание §16, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗГР

  • Печат

Днес, 12.08.2015г., комисия определена със Заповед №840/23.07.2015г..на кмета на Община Вълчи дол, в състав ...
извърши проверка за спазване разпоредбите на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация относно извършените адресни регистрации или промяна на адреси, в периода от 01.07.20141'. до 30.04.2015г. на територията на Община Вълчи дол и констатира следното:

Протокол за извършена проверка в Община Вълчи дол на основание §16, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗГР;