Грижа за достоен и независим живот

   

    Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M90P001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот” на община Вълчи дол, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.” по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, се проведе прием на документи за кандидат-потребител и кандидати, желаещи да предоставят социалната услуга. Назначена от Кмета на Община Вълчи дол бе Комисия за „Подбор на потребители” и Комисия за „Подбор на лицата, които ще предоставят услуги в домашна среда”, които разгледаха и класираха подадените документи.

Списък на класирани потребители;

Списък на чакащи кандидат-потребители;

Списък на оценените кандидати аз предоставяне на социалната услуга.

Заповед за подбор на потребители 2 

 Заповед за подбор на потребители 1

  Заповед за подбор на лица, предоставящи социална услуга 2
  Заповед за подбор на лица, предоставящи социална услуга 1

  Заповед комисия жалби и сигнали

Списък на класирани лица предоставящи социални услуги

Списък на чакащи кандидат-потребители 2

Процедура за подаване на жалби и сигнали

ПРОЦЕДУРА ЗА  ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ И  ЛИЦАТА  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНE НА СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В  ДОМАШНА СРЕДА, ОЦЕНКА  НА ПОТРЕБНОСТИТЕ  НА  КАНДИДТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

 

Допълнителна информация