ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

    Уважаемипредставители на заинтересовани страни, местна общност, участници в МИГ и др.,

    През 2016г. СНЦ “МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ разработи Многофондова стратегия за ВОМР с участието на 3 фонда по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г...

  Прочети повече...

  Анкета за избор на стратегия...

 

Допълнителна информация