ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ

„Аресгаз” ЕАД ще проведе разяснителна кампания във връзка с възможностите за газифициране на жителите на общината в периода от 20.01.2020 - 31.01.2020г., в заседателната зала на Общинска администрация – Вълчи дол. Датата ще бъде уточнена след 10.01.2020 г.

 

План сметка за битови отпадъци 2020

 

26/11/2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на Община Вълчи дол,

Съгласно чл.62 и чл.66.  от Закон за местните данъци и такси,Общински съвет гр. Вълчи дол следва да определи таксата за битови отпадъци за 2020г. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им:

в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Вълчи дол за 2020г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2020г. в Община Вълчи дол по населени места .

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Вълчи дол за 2020г. в срок  до 27.12.2019г., 12:00 часа в деловодството на Община Вълчи дол.

Приложения №1,2,3,4,5;

Мотивиран доклад.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал. 4 от Закона за Нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение от Общински съвет Вълчи дол за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Вълчи дол.

Мотивите за вземане на решението са публикувани на интернет страницата на Община Вълчи дол - Мотивиран доклад от Кмета на Община Вълчи дол с Изх. № 08-01-1441 /26.11.2019г.
Предложения и становища се приемат в 30 - дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:    oba Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в

деловодството на община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“№1, гр. Вълчи дол.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал.З от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

  Мотивиран доклад.


Публикувана на 26.11.2019г.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.10.2019г. съгласно заповед № 1144/11.10.2019г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „ Подкрепи ме, за да успея ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси "...

Прочети повече...

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

 II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

Ø                               ЛОГОПЕД                             Покана           Автобиография

                     РЕХАБИЛИТАТОР               Покана           Автобиография

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 08.11.2019г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

2.      Дейност: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здраветочрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

 

II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

Ø  ЛОГОПЕД                      Покана;    Автобиография;

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР         Покана;    Автобиография;

Ø  МЕДИАТОР                    Покана;    Автобиография;

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 25.10.2019г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оbа_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

·           Събеседване;

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Вълчи дол...


Прочети повече...

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 Прочети повече...

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация