ОБЯВА

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ обявява ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ

за извършване на супервизия на работещите по проекта

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020...

Прочети повече...

  Декларация;

Заявление.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Африканска чума по свинете

 

Във връзка с провеждането на информационна кампания по отношение на заболяването африканска чума по свинете, Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

НОВ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ

подписа Договор №РД 09-72 на 02.ЮЛИ.2019 г. с МТСП-ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

 

Наименование на проекта: „Ремонтни дейности на Обединено училище „Васил Левски” – с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него”

 

Проекта стартира на 02.07.2019 г. и ще се реализира до 02.12.2019 г.

Прочети повече...

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НОВ ПРОЕКТ СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ

подписа Договор №РД04-70 на 02.ЮЛИ.2019 г. с ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА.

 

Наименование на проекта: „Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол”

Проекта стартира на 02.07.2019 г. и ще се реализира до 31.10.2019 г.

  Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3600/10.05.2019г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Списък на задължените лица...

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Определя дата, място и час за провеждане на интервю с допуснатите кандидати за ПЕРСОНАЛ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурсвтори прием

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Дата и час за провеждане на интервюто – 16.07.2019 г. от 10:00 часа.
Място за провеждане на интервюто – град Вълчи дол, площад „Христо Ботев” №1, сградата на общинска администрация, етаж първи, Заседателна зала.
Списъкът с допуснатите до интервю кандидати е обявен на интернет страницата на Община Вълчи дол -  www.valchidol-bg.com.
Списъкът и настоящата обява са обявени и на информационното табло на Община Вълчи дол, пред сградата на общинска администрация Вълчи дол.

Нина Белева — Ръководител проект

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

Допълнителна информация