3 А П О В Е Д №468/11.05.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията па страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и Заповед №РД-01 - 856/1 1.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


1.    Допускат се посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.


2.    Допуска се провеждането па културни събития - концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допуст има заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
3.    Допускат се посещенията на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.

Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

Контролът па настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. 1 юлицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави па Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави па всички информационни табла па територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ГРОНКОВ /пи/ Кмет на Община Вълчи дол

 

Допълнителна информация