ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (позиция Педагог) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.      Основни изисквания

•          да са физически лица;

•          да имат висше образование – завършена степен бакалавър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;

•         да имат професионален опит не по-малко от 8 месеца по специалността;

•         да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование.;

•         да притежават компютърна грамотност;

•         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

•         да не са в конфликт на интереси;

•         да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея”   на

община Вълчи дол

1.2.      Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

•         Преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;

•         да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

•         да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;

•         да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

2.       Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 22.05.2020г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09,00 до 17,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оЬа Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, Информационен център – Деловодство.

Автобиография.                          


 

 

 

Допълнителна информация