Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.
   
  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

  Прочети повече...

 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2019 ГОДИНА

  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, както и чл.17, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол...

  Праочети повече...

  ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019.

   

 • ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

   

  Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.101по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

  Прочети повече...

   

 • ПОКАНА

 • Бабинден в община Вълчи дол

   

  По традиция, на 21 януари /по стар стил/ жените от община Вълчи дол отбелязват Бабинден - един от големите народни женски празници, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали.

   

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

 • ПОКАНА

 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ-18.01.2017

  18.01.2017 г.

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

   

   

  I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжността:

   

  1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

   

  II. Позициии изисквания за заемане на длъжността:

   

  Ø  РЕХАБИЛИТАТОР  поканаавтобиография;

   

   

  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 26.01.2017г.

  Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: оbа_valchidol@mail.bg

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

   

   

  III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване;

   

  До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

   

  ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

   

  В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

   

  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

   

  Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 • Заповед № РД 07-361 / 11.01.2017г.

      Да се преустановят учебните занятия на 12.01.2017г. и 13.01.2017г. Посочените дни са неучебни. но присъствени за работниците и служителите на СУВасил Левски", гр. Вълчи дол.
      Всички учители да преструктурират учебното съдържание и да представят доклад до два работни дни след последния неучебен ден.
  Прочети повече...

   

 • Обучителен семинар: "Одитиране на информацнионната сигурност", 26-27.01.2017 г.

  На 26 и 27 януари 2017 г. ИВОБ организира семинар на тема: „Одитиране на информацнионната сигурност".Обучението ще се проведе в рамките на ден и половина в офиса на Института (гр. София, ул. „Граф Игнатиев" 7А, ет. 3) и ще донесе на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки 

   

  Лектор на обучението ще бъде Станимир Пенелов. Г-н Пенелов притежава повече от 20 години стаж в областта на  сървърната администрация  (Windows инфраструктури). Той е Microsoft сертифициран инструктор от 11 години. Специализирал е: Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 и Microsoft Azure и Office 365. Провел е множество обучения на ИТ отделите в различни организации от публичния и частен сектор. Последователно работи като системен администратор, CISCO специалист и директор „Комуникационни и информационни системи". От 2014 г. заема длъжността управител "Cybercrime Research Academy".

   

  Участието в това обучение ще Ви осигури знания и умения, свързани с одитирането на сигурността на организацията. Ще имате възможност да се запознаете с употребата на политики, стандарти, насоки и процедури при одитиране на информационна инфраструктура, както и с уязвимостите, заплахите и атаките, които й влияят.

   

  По време на семинара ще бъдат разгледани и обсъдени следните теми:

   

  ü  Защита и управление на риска;

  ü  Политики, стандарти, насоки и процедури, свързани с информационната сигурност;

  ü  Моделиране на заплахи;

  ü  Оценка и анализ на риска;

  ü  Управление на риска - рамки на управление на риска;

  ü  Непрекъсваемост на бизнес процесите и възстановяване на щети;

  ü  Оценка на сигурността;

  ü  Изграждане на системи за защита;

  ü  Комуникационна и мрежова сигурност;

  ü  Управление на идентичността и достъпа;

  ü  Оценка на сигурността и тестване.

   

  Запишете се за участие в този семинар като ни изпратите попълнен приложения регистрационен формуляр на електронна поща: IIABulgaria@mbox.contact.bg до 20 януари 2017 г. включително.

   

  Запознайте се и с Обучителната програма на ИВОБ за 2017 г. Програмата включва както семинари на вече утвърдени и представляващи интерес за Вас теми, така и нови обучения за формиране на допълнителни знания и умения, които вярваме че ще бъдат изключително полезни за всички заинтересовани лица.

  Моля, имайте предвид, че програмата не е окончателна, като скоро в нея ще бъдат добавени допълнителни семинари, за което ще Ви информираме своевременно.

  Информация;

  Регистрационен формуляр.

   

 • Обучителен семинар: "Одитиране на информацнионната сигурност", 26-27.01.2017 г.

  На 26 и 27 януари 2017 г. ИВОБ организира семинар на тема: „Одитиране на информацнионната сигурност".Обучението ще се проведе в рамките на ден и половина в офиса на Института (гр. София, ул. „Граф Игнатиев" 7А, ет. 3) и ще донесе на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки 

   Прочети повече...

   

 • Заповед №37/09.01.2017

      I. Обявявам 10 и 11 Януари 2017 година (вторник и сряда) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол.
      II. Обявявам 10 и 11 Януари 2017 година за неприсъствени дни за детските градини на територията на община Вълчи дол...
  Прочети повече...

   

 • Заповед №34/06.01.2017

     Определям 9.01.2017г. за неприсъствен ден за всички училища и детски градини на територията на Община Вълчи дол .

     Директорите на училищата и детските градини да създадат необходимата организация за поддръжка на сградите и материалната база при зимни условия, както и своевременно отопление и почистване при ниски температури и снеговалеж.

  Прочети повече...

   

 • Очаква се усложнена зимна обстановка в края на седмицата

      "Не предприемайте пътувания през периода от 5 до 7 януари, ако не са крайно наложителни", призовават от Главна дирекция "Национална полиция".

      Причината - очакваните обилни снеговалежи, снегонавявания и минусови температури в края на работната седмица.

  Прочети повече...

   

 • Очаква се усложнена зимна обстановка в края на седмицата

      "Не предприемайте пътувания през периода от 5 до 7 януари, ако не са крайно наложителни", призовават от Главна дирекция "Национална полиция".      

      Причината - очакваните обилни снеговалежи, снегонавявания и минусови температури в края на работната седмица.

      От МВР напомнят на шофьорите да тръгват на път само с подходящи гуми, заредени резервоари и батерии на телефона, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки пътните знаци и указанията на „Пътна полиция“ и контролиращите органи.       

       Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, интернет страницата на АПИ – www.api.bg, lima.api.bg и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието на републиканските пътища.

       Не злоупотребявайте със сигналите до тел. 112. Пренасочване на екипи от различни институции (Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР, Спешна помощ) при фалшив сигнал, може да коства човешки живот в реална ситуация. Не злоупотребявайте със сигналите за непочистена пътна настилка. Според нормативната уредба се допуска снежно покритие в зависимост от различните нива и степени на поддържане.

   

   

   

   

 • Заповед №2

      ОБЯВЯВАМ 05 и 06 Януари 2017 година (четвъртък и петък) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол. Заповедта да се обяви в електронната страница на община Вълчи дол, както и да бъде оповестена на заинтересованите страни...

  Прочети повече...

   

 • Списък на одобрените медицински специалисти

 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

  Въввръзка с проектнаСНЦ“МИГ-Възход“ поподмярка 19.1 „Помощзаподготвителнидейности” намярка „Воденоотобщноститеместноразвитие’' поПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 - 2020 г. (ПРСР),

  подкрепенаотЕвропейскияземеделскифондзаразвитиенаселскитерайони (ЕЗФРСР)
  КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

  Прочети повече...

   

 • ТРИФОН ЗАРЕЗАН

   

 • Покана за прием на документи от кандидати за медицински сестри по проект „Нови възможности за грижа”

  Поради липсата на подадени документи срокът за подаване на заявления се удължава до 29.01.2016г.

  Документи се подават в сградата на Общинска администрация – гр. Вълчи дол в Информационен център, пл. „Христо Ботев” №1

   

  За допълнителна информация тел. 0897/96 99 55

  Стилияна Стоянова – Администратор на проекта

  Покана;

   

 • Покана за прием на документи от кандидати за медицински сестри по проект „Нови възможности за грижа”

 • На ски във Вълчи дол

  http://www.youtube.com/watch?v=XYwyqM6obgs

        Единствената в Североизточна България ски-писта е край град Вълчи дол, само на 50-ина километра от морето. Тази година тук посрещнаха зимата с подновен ски-влек и след обилните снеговалежи очакват гости от цялата страна.

  Прочети повече...

  източник: БНТ 2

 • Кметове напомнят: Ползватели на пасища да се сдобият с животни до 1 февруари 2016 г. Животновъдство Фермер. БГ

  Животновъдство Фермер. БГ

  Всички ползватели на постоянно затревени площи пасища,
  мери и ливади от
  Общинския поземлен фонд (ОПФ), които не притежават животни или техният брой
  не отговоря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. трябва да
  закупят животни, чиито брой и вид да съответства на наетите площи

    Прочети повече...

   

 • Заповед №44/19.01.2016 г.

  На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 29, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол и с цел осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони на територията на Община Вълчи дол.
  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Допуснатите кандидати за явяване на конкурс за дирекция „Административно правно и информационно обслужване“ и дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ трябва да се явят за изготвяне на писмена разработка на 22.01.2016 година от 11:00 часа в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ, адрес:  гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, ет.1, заседателна зала.

  Допуснатите кандидати за явяване на конкурс за дирекция „Финанси и местни приходи“ и дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ трябва да се явят за изготвяне на писмена разработка на 22.01.2016 година от 12:30 часа в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ, адрес:  гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, ет.1, заседателна зала.

 • СЪОБЩЕНИЕ