Правилник за дейността на ОбС

 

П Р А В И Л Н И К З А ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЪЛЧИ ДОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, него¬вите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл.2 Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно са-моуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
Чл.З (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
(2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъ-ществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност,отговорност, гражданско участие. Прочети още...

Допълнителна информация