П Р А В И Л Н И К З А ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С  ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, него­вите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2 Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно са­моуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.З (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

                     (2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъ­ществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност,отговорност,  гражданско участие.

Чл.4 (1) Общинският съвет се състои от 17 съветници и заседава в сградата на Община Вълчи дол.

        (2)Заседание може да се проведе и на друго място по решение на общинския съвет.

  Прочети още...

Additional information