Постоянни комисии (2017-2019)

1. ПК” Бюджет, финанси и инвестиционна политика”:

 

     председател :  Красимир Стефанов Колев

      членове        :   1. Мехмед Хасанов Хасанов

                               2. Васил Желязков Василев

                               3. Сийка Христова Михалева

                               4. Даниела Банкова Маркова


2. ПК”Местно самоуправление и нормативна уредба”:

     председател : Гюлшен Арунова Акифова

     членове          : 1. Димитър Жечев Димитров

                              2. Халил Исмаилов Алиев

                              3. Йорданка Колева Йорданова

                              4. Младен Иванов Ненчев


3. ПК „Устройство на територията и общинска собственост”:

     председател :  Мехмед Хасанов Хасанов

     членове         : 1. Пепа Петрова Пенчева

                             2. Бахтиар Исметов Насъфов

                             3. Красимир Стефанов Колев

                             4. Людмила Атанасова Петкова


4. ПК „Земеделие, опазване на околната среда и водите”:

     председател :  Даниела Банкова Маркова

     членове         :  1. Халил Исмаилов Алиев

                              2. Димитър Жечев Димитров

                              3. Младен Иванов Ненчев

                              4. Гюлшен Арунова Акифова


5. ПК” Образование, култура, спорт и туризъм”:

     председател :  Пепа Петрова Пенчева

     членове        :   1. Людмила Атанасова Петкова

                              2.Мехмед Хасанов Хасанов

                              3. Петя Иванова Тодорова

                              4. Кирчо Раднев Кирчев


6. ПК”Здравеопазване и социална политика”:

    председател : Васил Желязков Василев 

     членове         : 1. Бахтиар Исметов Насъфов

                              2.Петя Иванова Тодорова

                              3. Пепа Петрова Пенчева

                              4. Сийка Христова Михалева


7. ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

     председател :  Ванилин Гавраилов Гавраилов

     членове     :      1. Сийка Христова Михалева

                              2. Бахтиар Исметов Насъфов


Допълнителна информация