Постоянни комисии (мандат 2011-2015)


1.ПК” Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика”:

председател: Даниела Банкова Маркова

членове:

1. Деспа Маринова Точева

2. Георги Минчев Тронков

3. Халил Исмаилов Алиев

4. Стоян Николов Едров

КВОТА: ГЕРБ - 3; БСП - 1; ДПС - 1;


2.ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”:

председател: Гюлшен Арунова Акифова

членове:

1. Даниела Банкова Маркова

2. Исмет Ибрямов Мехмедов

3. Ивелина Йовчева Йорданова

4. ДимитърПетров Димитров

КВОТА: ГЕРБ - 2; БСП - 1; ДПС - 1; независим -1;


3.ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”:

председател: Ердинч Рафетов Бекиров

членове:

1. Димитър Петров Димитров

2. Милен Георгиев Бакърджиев

3. Петя Иванова Тодорова

4. Гюлшен Арунова Акифова

КВОТА: ГЕРБ - 2; БСП - 1; ДПС - 1; независим -1;


4.ПК „Общинска собственост, земеделие, гори и туризъм”:

Председател: Ивелина Йовчева Йорданова

членове:

1. Георги Минчев Тронков

2. Ердинч Рафетов Бекиров

3. Милен Георгиев Бакърджиев

4. Снежана Кирилова Стойнева

КВОТА: ГЕРБ - 3; БСП - 1; ДПС - 1;


5.ПК” Образование, култура, спорт, работа с децата и младежите и вероизповедания”:

Председател: Деспа Маринова Точева

членове:

1. Стоян Николов Едров

2. Петя Иванова Тодорова

3. Елена Цветанова Недялкова-Бакърджиева

4. Халил Исмаилов Алиев

КВОТА: ГЕРБ - 2; БСП - 1; ДПС - 1;


6.ПК”Здравеопазване и социални дейности”:

председател: Стоян Николов Едров

членове:

1. Сабри Халилов Яшаров

2. Исмет Ибрямов Мехмедов

3. Димо Михнев Илиев

4. Снежана Кирилова Стойнева

КВОТА: ГЕРБ - 3; БСП - 1; ДПС - 1;


7.ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

председател: Гюлшен Арунова Акифова

членове:

1. Деспа Маринова Точева

2. Ивелина Йовчева Йорданова

КВОТА: ГЕРБ - 1; БСП - 1; ДПС - 1;


Допълнителна информация