Наредби и правилници (4 предстои актуализация)

 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи от Общинския поземлен фонд;

Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Вълчи дол;

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол;

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост във Вълчи дол 2015 г.;


 НАРЕДБА За издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания

Наредба;

Заявление;

Приложение 1

Приложение 2


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ; Прочети повече...


 


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Вълчи дол; Прочети...


Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Вълчи дол;

Прочети...


Методика за определяне размера на общинските такси и цени на услуги, предоставяни от Община Вълчи дол;Прочети...


Стратегия за управление на общинската собственост на Община Вълчи дол за периода 2012 -2015;Прочети...


Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирана;Прочети...


Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол-2012-01;Прочети...


Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирано 2012-03;Прочети...


Допълнителна информация