О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 -            Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

 II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

Ø  ПЕДАГОГ

 Прочети повече...

 Покана;

  Автобиография;

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28.05.2020г. от  9:30 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. май 2020г.

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Прочети повече...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ГЕОРГИ ТРОНКОВ ОТКРИ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ФИТНЕС ЗАЛА В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

С „ПЪРВА КОПКА“ господин Георги Тронков, Кмет на Община Вълчи дол постави началото за реконструкция и оборудване на НОВА ФИТНЕС ЗАЛА за гражданите на Общината. Обекта се финансира със средства от ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2020, съфинансиран от Община Вълчи дол. Стойността на проекта е 196 772,00 лева с ДДС, от които за СМР – 183 602,50 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца и започва да тече от откриване на строителната площадка. Изпълнител на строително монтажните работи (СМР)за обекта е „КИС ЕКСПРЕС“ ООД  с Управител Димитър Димитров, избран след проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, а Строителен надзор ще се изпълнява от „КОРЕКТ КОНСУЛТ – 55“ ЕООД - Варна.

 

 

„ФИТНЕС ЗАЛАТА ще е готова за посещения от нашите съграждани преди да закрием сезона за ползване на новия ни реновиран басейн“ каза г-н Тронков, в подкрепа на осъзнатата необходимост гражданите на Община Вълчи дол да имат най-после възможност да спортуват, да тренират, да се чувстват пълноценни граждани на РБългария, макар че са избрали да живеят в малка, но богата на природни дадености и мотивиран  кметски екип Община.

 

 

 

3 А П О В Е Д № 481/15.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, г.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед №РД -01 -263/14.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:

1.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 14 май 2020г. до 14 юни 2020г.

1.    Не се разрешават посещения в:

а)    увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б)    закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе - сладкарници;

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др. ) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)    провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред;

б)    провеждането на обучение от:

б-а) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

б-б) учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;

б-в) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);

б-г) лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите;

б-д) висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите;

б-е) учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;

б-ж) учебни центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;

б-и) центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

3.    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа е деца и ученици, извън системата на предучилищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4.    Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5.    Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика е само на открити места.

6.    Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

7.    Забранява се провеждането на масови културно - развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), е изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

8.    Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

9.    Забранява се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

10.    Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

11.    Забранява се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

12.    Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД 01-262 от 14.05.2020г. на Министерството на здравеопазването.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ТРОНКОВ /пп/

Кмет на Община Вълчи дол

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (позиция Педагог) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.      Основни изисквания

•          да са физически лица;

•          да имат висше образование – завършена степен бакалавър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;

•         да имат професионален опит не по-малко от 8 месеца по специалността;

•         да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование.;

•         да притежават компютърна грамотност;

•         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

•         да не са в конфликт на интереси;

•         да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея”   на

община Вълчи дол

1.2.      Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

•         Преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;

•         да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

•         да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;

•         да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

2.       Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 22.05.2020г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09,00 до 17,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оЬа Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, Информационен център – Деловодство.

Автобиография.                          


 

 

 

3 А П О В Е Д № 481/15.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, г.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед №РД -01 -263/14.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:

1.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 14 май 2020г. до 14 юни 2020г.

Прочети повече...

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (позиция Педагог) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”...

 

Прочети повече...

Автобиография.                          


 

 

 

3 А П О В Е Д №468/11.05.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията па страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и Заповед №РД-01 - 856/1 1.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


1.    Допускат се посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.


2.    Допуска се провеждането па културни събития - концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допуст има заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
3.    Допускат се посещенията на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.

Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

Контролът па настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. 1 юлицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави па Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави па всички информационни табла па територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ГРОНКОВ /пи/ Кмет на Община Вълчи дол

 

Допълнителна информация