ОБЯВА

от 10.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително е отворен втори прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект

BG05M90P001-2.040-0024-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата патронажна грижа. Патронажната грижа ще е вид мобилна форма на социална услуга и ще включва комплекс от услуги като...

 

 Прочети повече...

 

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация