СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

    На 14.12.2015г. стартира приемът на заявления за подбор на потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

    По проекта ще се предоставят грижи в домашна среда за 75 лица.

    Общата стойност на проекта е 487 387,21 лева, а продължителността му е 20 месеца- до юни 2017г. 

Целева група по проекта:

    Хора с трайни увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи:

·        За кандидат - потребители:

1.     Заявление по образец

2.     Медицински документ, отразяващ текущото състояние на кандидат потребителя;

3.     Документ за самоличност (за справка)

4.     Декларации по образец

·        За кандидати желаещи да предоставят социалната услуга:

1.     Заявление по образец

2.     Автобиография

3.     Диплома за завършено образование

4.     Копие на трудова книжка

5.     Документ за самоличност (за справка)

6.     Декларация по образец

7.     Копия на сертификати за преминати обучения

 

    Документи се подават до 16:30 часа на 23.12.2015г. в сградата на общинска администрация град Вълчи дол, ет. 2, стая 210.

Изтегли приложения.

Допълнителна информация