Бюджет и финанси (архив 2012 - 2014)


 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/11.02.2014 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол. Прочети повече...


Докладна  записка от инж. Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане бюджета на Община Вълчи дол за 2014 година. Прочети... 


Справка за разпределение на субсидията за 2014 година по читалища. Прочети...


 Приложения към Бюджет 2014. Прочети...


Бюджет за 2013;


Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2012г. Прочети...


ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2012г. Прочети...


Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2012 година. Прочети...


Допълнителна информация