ОБЯВА

На основание чл.4 ,ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Бойко Цанев Цанев, собственик на поземлен имот № 000063 ( образувано от имот № 000054) находящ се в м."Дядобанковата могила", землище с. Щипско, Община Вълчи дол

ОБЯВЯВА


1.На заинтересованите лица и общественост ,че планирам да изградя жилищна сграда в собствения си поземлен имот № 000063 ( образуван от имот № 000054) с площ от 4,688 дка, находящ се в мест."Дядобанковата могила", землище с.Щипско ,Община Вълчи дол,Област Варна ,при следните градоустройствени показатели: Плътност на застрояване -60% ; Кинт - 1,2; Етажност - до 3 етажа ( 1 Ом); Озеленяване - минимум 40%;
2.Предложението има връзка с други планирани инвестиционни предложения от същия инвеститор.
3.Поземленият имот представлява земеделска земя с начин на трайно ползване "нива ",пета категория, находящ се в местност "Дядобанковата могила " , землище с.Щипско, Община Вълчи дол ,област Варна,при граници и съседи: на север - ПИ 000052-овощна градина; на юг- ПИ 000055- овощна градина и ПИ 000058- нива; изток ПИ 000061 - пасище , мера; на запад 000069- жилищна територия;
4.По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни суровини и инертни материали.
5.Отпадъците които се очакват да се генерират са : битови - от строителни работници- по време на строителството на обекта.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ -Варна , ул. "Ян Палах" № 4 ,
тел (052) 634-589

 

 

 

Допълнителна информация