Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Залесяване и поддържане на 80,11 дка горска култура в неземеделски земи общинска собственост”

 

Публична покана;

Изисквания и указания за участие Залесяване;

Технологични планове;

Проект договор 223;
Приложения;

 

 

 

За детайлна информация и достъп до Публичната покана, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер 9016931

Допълнителна информация