Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития, във връзка с изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи..

Решение;

Техническо задание; 

Приложение 1 - Указания;

Приложение 2 - Списък  на документите;

Приложение 3 - Оферта;

Приложение 4- Административни сведения;

Приложение 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.2 и 5  от ЗОП;

Приложение 5-А - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.2 и 5  от ЗОП;

Приложение 6 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 , т.3 и ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 от ЗОП;

Приложение 6-А - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 , т.3 и ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.4  от ЗОП;

Приложение 7 - Декларация по чл 47, ал 5, т.2 от ЗОП;

Приложение 7А- Декларация по члчл 47, ал 5, т.2  от ЗОП;

Приложение 8 - Декларация по чл 47, ал 5 от ЗОП;

Приложение 8А - Декларация по чл 47, ал 5 от ЗОП;

Приложение 9 - Справка декларация по чл 50, ал 1 т.3 от ЗОП;

Приложение 10 - Списък на договорите  по чл 51, ал 1, т.1 от ЗОП;

Приложение 10А - Списък на договорите  по чл 51, ал 1, т.1 от ЗОП;

Приложение 11 - Списък на техническото оборудване   по чл 51, ал 1, т.3 от ЗОП;

Приложение 11 -1  Декларация за ползване на оборудване или складова база;

Приложение 11 -1- А Декларация за ползване на оборудване или складова база от подизпълнителите;

Приложение 11A - Списък на техническото оборудване   по чл 51, ал 1, т.3 от ЗОП;

Приложение 12 - Списък на техническите лица   по чл 51, ал 1, т.4 от ЗОП;

Приложение 12A - Списък на техническите лица   по чл 51, ал 1, т.4 от ЗОП;

Приложение 13 - Декларация по чл 56, ал 1,т.8 от ЗОП;

Приложение 14 - Декларация по чл 55, ал 5 от ЗОП;

Приложение 15 - Техническо предложение;

Приложение 16 - Декларация по чл 58, ал 1 от ЗОП;

Приложение 17 - Проект на договор;

Приложение 18 - Ценова оферта;

Приложение 19 - Декларация за приемане на условията на договора;

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00160-2013-0009

Допълнителна информация