Публична покана по чл.14, ал.4, т.1 от зоп с предмет: „ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции”

 

ВАЖНО!!! Има промяна в Техническото задание и Приложение 4.Г

 Публична покана; 

 Документация;

Допълнителна информация