Проект:                                                                                                                                                                                                                                     

 

СЪГЛАСУВАЛ:

СТОЯН ПАСЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ

С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА

 

ПРЕСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ

 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТБЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г.

 

 

 

В изпълнение на чл. 6 д от Закона за защита при бедствия :

 

За изпълнение на целите на областната програма за намаляванена риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете,определени с общинския план за защита при бедствия е разработенаобщинска програма за намаляване на риска от бедствия 2020 -2024г., която съдържа:

 

 
 

1. Оперативните цели;

 

2. Дейностите за реализиране на оперативните цели.

 

 

 

Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на общинска администрация за срок от един месец.

 

 

 

Предложения могат да се подават до Община Вълчи дол, на  адрес

 

Гр. Вълчи дол, пл. ,,Христо Ботев” № 1

 

 

 

В едномесечен срок след изтичането на срока за обществено обсъждане общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще се внесе за съгласуване от Областния съвет за намаляване риска от бедствия, след което ще се предложи и внесе за приемане от общинския съвет – Ветрино.                                                                                    

 

                                  В ъ в е д е н и е

 

 

 

В Република България все по-често започнаха да възникват бедствия, предизвикани от природни явления или човешкадейност, чиито социални и икономически последици могат да окажат значителен неблагоприятен ефект на нейното развитие, поради което намаляването на риска от бедствия е от изключително значение за устойчивото развитие на страната.

 

Природните бедствия възникват все по-често, засягат все повече хора и причиняват по-големи икономически щети.

 

Сериозността и честотата на природните бедствия се увеличава непрекъснато през последните десетилетия, отчасти в резултат на климата, урбанизацията, деградацията на околната среда и причинени от човешка дейност опасности. За това е необходимо да се обединят усилията на всички отговорни институции и тяхното активно включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, от което се очаква значително намаляване на човешки, социални, икономически и природни щети.

 

През последните години намаляването на риска от бедствия се превръща в световен приоритет.

 

В тази връзка и съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) се разработва и изпълняваОбщинската програма за намаляване на риска отбедствия.

 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия има обхват на действие 2020-2024 г.

 

 

 

І. Основание за разработване.

 

 

 

Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл. 6,д и чл. 65,б, т. 1  от Закона за защита при бедствия.

 

 

 

ІІ. Цел и направления за намаляване на риска от бедствия.

 

 

 

1.    Цел: Общинската програма за намаляване на риска от бедствия

 

има за цел предотвратяването и/или намаляването на неблагоприятните последици, които могат да настъпят и засегнат живота и здравето на населението, околната среда и водите, както иза опазване на държавната, общинската и частната собственост вследствие на природни и/или човешки дейности,бедствия.

 

 

 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия цели да се изгради една рамкова програма с която да се определят обекти с приоритети за действие,за да се намали риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките,които се залагат в нея наобщинскониво.

 

 

 

2. Направления за реализиране на мероприятията за намаляване риска от бедствия:

 

 

 

-        Планиране и прилагане на превантивна дейност, чрез която възможните бедствия на територията на община Ветрино могат да бъдат не само очаквани но и до някаква степен управляеми.

 

-        Информираността е важно направление, чрез което се дава възможност да се събира и разпространява информация за добрите практики, прилагани за намаляването на риска от бедствия.

 

-        Информираността и взаимодействието между институциите, отговорни за защитата на населението, гарантира прилагането на добрите практики в сферата на планирането на превантивните мерки и мероприятия, а за самото население се улеснява тяхното изпълнение.

 

-        Изготвяне на оценки, анализи и мониторинг на рисковете от евентуални бедствия.

 

-        Формирането на култура на превенция на бедствията и правилното поведение на цялото общество как да действа по време на различни бедствия. Повишената обществена култура за риска от бедствия, включва провеждане на обучения на всички нива в общинската администрация и населението.

 

-        Поемане на по-голямаи сериозна обществена отговорност от страна на населението, с която вземат участието си в управлението на риска от бедствия, изисква стриктно публично определяне на отговорностите и ясна персонализация на тяхното изпълнение.

 

 

 

III. Природни и причинени от човешка дейност опасности, предизвикващи бедствия.

 

 

 

1.    Основни и причинени от човешка дейност опасности:

 

Идентифицирането на опасностите, които могат да предизвикат

 

настъпването на бедствия е продължителен процес, насочен не само към сега съществуващите опасности, но и към тяхното развитие във времето.

 

Важно е да се отчита историческото развитие на опасностите, защото инциденти, които са се случили веднъж или са били предотвратени, могат да допринесат за анализиране на историческата повторяемост на някои видове бедствия –природни или причинени от човешка дейност.

 

През последното десетилетие Република България бе засегната от

 

голям брой и с висок интензитет бедствия, което поставя страната ни в териториите, характеризиращи се с висок риск в тази сфера.

 

Територията на Република България и в частност на община Вълчи дол е изложена на следните видове опасности:

 

· Опасност от наводнения;

 

· Сеизмична опасност;

 

· Опасност от горски пожари;

 

· Опасност от замърсяване на въздуха при ядрена авария или трансгранично радиоактивно замърсяване;

 

· Опасност от промишлени аварии, аварии при превоз на опасни вещества и отпадъци;

 

· Опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, снежни бури, обилни снеговалежи, заледяване, градушки и силни ветрове;

 

· Опасност от биологично заразяване(епизодични и други епидемии, не само разпространявани чрез животните).

 

 

 

Опасност от наводнения.

 

 

 

Наводненията са най-често срещаните природни бедствия, както в световен мащаб, така и в България. Наводненията причиняват огромни щети, защото засягат урбанизирани територии, земеделски земи, горски масиви и не рядко свързани с отнемане на човешки животи. Съгласно научната класификация за този вид опасност и Закона за водите, наводненията се разпределят на:

 

·Местни –засягат се отделни реки или речни участъци;

 

·Среднообхватни –обхващат района на няколко реки;

 

·Мащабни –обхващат значителна територия;

 

·Крупно-мащабни, повсеместни –обхващат голяма част от страната или цялата страна.

 

В зависимост от начина, по който възникват наводненията, се наблюдават две групи:

 

1. природни наводнения(в болшинството от случаите -близо 80% от наводненията) - в резултат на обилни валежи, интензивно топене на снегове, заприщване на речни корита и др.;

 

2. антропогенни(20%)-дължащи се на аварии, скъсване на стени на изкуствени водоеми и др.

 

Най-често стават т.нар. наводнения от дъждовно-речен тип. Проливни дъждове, падащи на обширни територии от водосбора на реките, образуват огромна водна маса, която речните корита не са в състояние да поберат.  Водата излиза от коритата на реките и потича надолу към устието като едновременно с това залива огромни пространства в речните долини.

 

Основната задача на Община Вълчи дол е да разработва и изпълнява мерки за предотвратяване на отрицателните последствия от наводнения. В изпълнение на мерките предвидени в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. за басейново управление на водите са идентифицирани и картографирани рисковите зони за наводнения, а в Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район са определени мерките за намаляване на риска от наводнение.

 

Съществува потенциален риск от наводнения по поречията на реките преминаващи през населените места на общината.

 

     От изградените на територията на общината микроязовири само 9 са завирени, но те не застрашават със заливане на цели населени места. Вероятни са заливания на отделни жилищни и стопански сгради в ниските места на с. Брестак, с. Генерал Киселово и с. Генерал Колево. От язовири в съседни общини, потенциално опасен се явява язовира до с. Доброплодно, община Ветрино, който по течението на река Карамандере застрашава жителите на с. Есеница и с. Метличина. При своевременно оповестяване е възможно извеждането на хората и животните извън населените места. Ще бъдат нанесени материални щети на наводнените сгради и земеделски площи.       

 

Намаляването на риска от наводнения се осъществява преди всичко, чрез изграждането на хидротехнически съоръжения, доброто устройствено териториално планиране и повишената готовност за предотвратяването и/или намаляването на негативните последици от наводнения, чрез превантивни мерки, обучението на населението и адекватното реагиране в конкретната ситуация.

 

Важна и необходима превантивна мярка е редовното почистване на речните корита и поддържането на нормалната и естествена проводимост на водите.

 

 

 

Сеизмична опасност

 

Сеизмичните въздействия се характеризират със своята непредвидимост, особено по отношение на времето, поради което при проявата им се причиняват големи по размер негативни последици - жертви и пострадали сред населението, значителни материални щети и др. От сеизмологична гледна точка България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс. Територията на Република България е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като "втори ранг земетръсно-опасни участъци" по Земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8-ма степен по скалата на Рихтер и интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник. На територията на страната се определят три вътрешни сеизмични района:

 

• Североизточен – включва Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по скалата на Рихтер до 7,5 –та степен, интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник /МШК/), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма степен, интензивност до 9-та степен по скалата на МШК за Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7,5 поради относително голямата дълбочина на огнището, максималното въздействие е с интензивност над 8-ма степен по скалата на МШК);

 

• Средногорски – състои се от Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6,5 – 7 и интензивност около 9-та степен по скалата на МШК), Маришка зона (максимален магнитуд 7,5 и интензивност до 10-та степен по скалата на МШК), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-та степен по скалата на МШК) и Подбалканска зона (магнитуд до 7,5 и епицентрална интензивност между 8-ма и 9-та степен по скалата на МШК);

 

• Рило - Родопски – включва Струмска зона (максимален очакван магнитуд 8, интензивност над 9-та степен по скалата на МШК в епицентралната област), Местенска и Западно-Родопска (Велинградска) зони (във всяка от тях максимален магнитуд 6, съответно епицентрална интензивност около 8-ма степен по скалата на МШК).

 

 Община Вълчи дол попада в зона (максимален магнитуд до 7-ма, интензивност от 9-та степен по скалата на МШК за Черноморското крайбрежие) на Североизточен сеизмичен район, в който е възможно възникване на земетресение от VII и VIII степен по скалата на МШК. Въпросът за същинското прогнозиране - едновременното определяне на силата, мястото и времето на земетресението все още няма еднозначно решение в световен мащаб. Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но сеизмичният риск може да бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичния риск се осъществява преди всичко чрез подобряване на устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите.

 

Въпросът за намаляването на сеизмичния риск включва няколко стъпки:

 

· Създаването на адекватни карти за сеизмичната опасност;

 

·Строителство съобразено със сеизмичната опасност, което ще доведе до намаляване на човешки и икономически загуби;

 

·Повишаване на готовността за посрещане на последиците от силни земетресения, тук се включват превантивните мерки, обучение на населението и др.;

 

·Активното взаимодействие между държавните и всички други ръководни органи.

 

 

 

Опасност от горски пожари

 

 

 

Горските пожари са една от основните опасности за състава, структурата и функционирането на горските екосистеми. Климатичните промени през последното десетилетие доведоха до повишаване на честотата на възникване на горските пожари и размера на засегнатите от тях територии. Антропогенният характер на над 90% от пожарите налага категоризирането на горите в близост до урбанизирани територии като високорискови. В настоящия момент такива са около три четвърти от горите в България.

 

На територията на община Вълчи дол, има вероятност от възникване на горски пожари в насаждения с I клас на пожарна опасност. Това са предимно широколистни насаждения, растящи на много сухи, сухи и  до свежи месторастения, силно съхнещи със суха и паднала маса над 10%, с ветровални и снеговални петна над 10%.

 

По-често срещани са случаите на полски пожари предизвикани от човешка небрежност от страна на граждани, на земеделски стопани при палене на стърнища и от пастири при изгарянето на сухи тревни площи и растителни отпадъци при почистване на дворни места.

 

За намаляването на горските пожари е необходимо стриктно да се спазват правилата за пожарна безопасност.

 

Ежегодно се изготвя план за защита на горските територии от пожари, който се съгласува с РД ПБЗН-Варна и се утвърждава от РДГ-Варна.

 

 

 

Опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, снежни бури, обилни снеговалежи, заледяване, градушки и силни ветрове

 

 

 

Засушаването е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от време. Често редица метеорологични елементи, като високи температури, силни ветрове и ниска относителна влажност се проявяват съвместно със засушаването, което прави това явление много силно изразено. Редица индикатори за суша в атмосферата и земната повърхност трябва да бъдат наблюдавани оперативно, за да се определи степента на сушата и нейното влияние.

 

За територията на община Вълчи дол  следва да се отбележи, че през последните години не се наблюдава продължителен период на воден режим.

 

Спецификата на континенталния климат е в основата и на възможни снегонавявания. Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна, особено в нейната североизточна част. Характерни са за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места и да причинят не само блокиране на транспорта, прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, но и медицинското осигуряване и снабдяването с хранителни продукти на населението.

 

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други открити комуникационни линии. Годишно около 50–60 % от страната е засегната от снегонавявания и заледявания.

 

Като атмосферно явление градушките причиняват чувствителни загуби на аграрното производство и едновременно с това нанасят големи материални щети на сградния фонд и на стопанските постройки, а нерядко водят и до човешки жертви. Най-опасни са градовите щормове, при които щетите, нанесени на селскостопанските култури на полето, възлизат от 50 до 100%. Градобитията, в техните екстремни проявления като отделни или серия от щормове и като акумулирани в един сезон събития имат бедствен характер и могат да повлияят съществено на икономическите резултати от селското стопанство и от там и на националната икономика.

 

Силните ветрове не са често явление за страната. Средногодишният брой на дни със силен вятър за непланинската част на страната е между 5 и 20 дни. Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването на сгради и обекти, е рядко явление, но въпреки това се случва. Силните ветрове на територията на община Ветрино могат да доведат до прекъсване на електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха за живота и имуществото на хората.

 

 

 

Опасност от замърсяване на въздуха при ядрени или радиационни аварии

 

 

 

Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на ситуации, които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в околната среда, което може да се отрази на въздуха на територията на община Вълчи дол.

 

Радиоактивно замърсяване би могло да се получи, при трансгранично радиоактивно замърсяване, вследствие на ядрена или радиационна авария в други страни, а също и при инциденти с транспортни средства, преминаващи на нашата територия (автомобили и самолети), превозващи радиоактивни материали.

 

 

 

Опасност от промишлени аварии, аварии при превоз на опасни вещества и отпадъци

 

 

 

На територията на Република България работят предприятия, класифицирани и регистрирани като „предприятия с висок рисков потенциал”, както и „предприятия с нисък рисков потенциал”, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Това са предимно предприятия от химическата промишленост, производство и търговия с взривни вещества, предприятия за нефтопреработка и търговия с петролни продукти и газ.

 

Заводите в гр. Девня, са най – опасния обект от националното стопанство, в близост до нашата община, където би могла да възникне, голяма производствена авария, с отделянето на промишлени отровни вещества, които ще нанесат, сериозни поражения на населението от Община Вълчи дол.

 

 

 

Опасност от биологично заразяване(епизоотични и други епидемии, не само разпространявани чрез животните)

 

 

 

Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското стопанство, географското разположение на страната, влошената международна епизодична и епизитотична обстановка, търговията, вносът и износът с живи животни, продукти от животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване. Масови заболявания от епидемичен и епизодичен характер може да бъдат причинени и от нашествия на вредители /комари, кърлежи, хлебарки, плъхове и др./

 

 

 

2.    Основни цели и приоритети за намаляване на риска от бедствия.

 

 

 

Отчитайки състоянието в момента, както и слабите, и силните страни в сферата на намаляването на риска от бедствия в Република България, може да бъде формулирана следната основна цел:

 

 

 

Предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България, вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия.

 

 

 

За постигане на целта, в настоящата Програма за намаляване на риска от бедствиясе определят следните приоритети за действие на територията на Община Вълчи дол:

 

 

 

-        Прилагане на устойчиви и национални политики за провеждане на мероприятия за развитие капацитета на ръководния състав и служителите от администрацията за идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, застрашаващи живота и здравето на населението и околната среда.

 

-        Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия, включващи изгражданетоиподдържането на национални системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия.

 

-        Изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на управление в обществото, чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност.

 

-        Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и спасително-възстановителни дейности след бедствието.

 

 

 

III. Мероприятия за намаляване на риска от бедствия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия

Изпълнител

Срок

 

I. Прилагане на устойчиви национални политики за провеждане на мероприятия за развитие капацитета на ръководния състав и служителите от администрацията за идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, застрашаващи живота и

здравето на населението и околната среда

1.

 Разработване на Общинска програма за

намаляване на риска от бедствия

      ОбСНРБ

2020 г.

2.

 Актуализиране на Общинския план за защита при бедствия

      ОбСНРБ

 

 При промяна на

Нормативната уредба, свързана с изпълнението му и веднъж на 5 години при въвеждане на плана, както и ежегодно по съответния ред от ЗЗБ

3.

 Преглед и запознаване с измененията на законовата и подзаконовата нормативна уредба в сферата на защитата на населението при бедствия

Председател на ОбСНРБ, Кметове на          населени места

Ежегодно при всяка промяна

4.

 Подпомагане в обучението за защита на населението и развитие на капацитета на служителите от Общинската администрация на всички нива, по актуални теми касаещи защитата на

 Гл. специалист

            ГЗ

 

Ежегодно

 

населението при бедствия.

 

 

6.

 Създаване на ефективен механизъм за координация и взаимодействие между Общинската администрация, държавните институции и институциите, занимаващи се със защитата на населението

 Кмет, ОбСНРБ

 

 

 

До 2020 г.

 

II. Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от възможни бедствия, включващо изграждането и поддържането на национални системи за прогнозиране, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия

1.

 Установяване, картографиране и обследване на рисковите места, където е възможно настъпването на бедствия и събраната информация да бъде разпространена и публично достъпна

      ОбСНРБ

 

 

 

Постоянен

2.

 Кандидатстване по проект за превенция и управление на риска от наводнения

      ОбСНРБ

 

Постоянен

До пускане на програмата

3.

 

 

 Превантивни дейности по проводимостта на реки и дерета с проблемни участъци в урбанизираната територия на община Вълчи дол

 

 Кмет, кметски наместници, в община Ветрино

 

Ежегодно

 

 

III. Изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на управление в обществото чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност

1.

 Оказване на методическа помощ при организиране на обученията в детските и учебни заведения за действия и защита при бедствия. Провеждане на тренировки по евакуация

Министерство на образованието и науката Представители от

РС ПБЗН и БЧК

Ежегодно

 

2.

 Подобряване на координацията и взаимодействието по обучението за реакция и поведение при бедствия между училищните ръководства, РД ПБЗН и общинската администрация чрез организиране на годишни срещи

             

Директори на училища

РД ПБЗН

 

 

Ежегодно

3.

 Проиграване на плановете за защита на населението от Общинска администрация

 Секретар на ОбСНРБ

 

Ежегодно

4.

Организиране на обучение на доброволните формирования за защита при бедствия

 Ръководител на ДФ

  РС ПБЗН и РД ПБЗН

Постоянен

 

5.

 Повишаване нивото на качества и компетентност за защита при бедствия на членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, чрез провеждане на обучения

    Секретар на

      ОбСНРБ

 

Постоянен

 

 

IV. Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и спасително-възстановителни дейности след

бедствието

1.

 Рехабилитация и поддръжка на  водните съоръжения на територията на общината.

ОбСНРБ

 

2020-2023 г.

2.

 Изготвяне на годишни доклади с информация за състоянието на изпълнението на мерките за намаляване на риска и защита на населението от бедствия, заложени в програмата

ОбСНРБ

 

 

Ежегодно

 

3.

 Настаняване на лица, пострадали от настъпили бедствия, осигуряването им с храна, вода и вещи от първа необходимост и оказване на първа помощ

ОбЩаб при бедствия

Общинска администрация, БЧК

 

         

При необходимост

4.

 Набиране на доброволци за доброволното формирование

Кмет на община, гл. специалист ГЗ    

 

Постоянен

5.

 Организиране на обучение на доброволните формирования за защита при бедствия

Ръководител на ДФ

  РС ПБЗН и РД ПБЗН        

 

Постоянен

6.

 Провеждане на тренировки със служителите от Общинската администрация за поведение,

действия и защита при бедствия

 Гл. специалист

            ГЗ 

РС ПБЗН

Ежегодно

 

 

 

Програмата е приета на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, проведено на ……………...

 

 

 

 

 

...

 

 

В изпълнение на чл. 6 д от Закона за защита при бедствия :

 

За изпълнение на целите на областната програма за намаляванена риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете,определени с общинския план за защита при бедствия е разработенаобщинска програма за намаляване на риска от бедствия 2020 -2024г., която съдържа...

Прочети повече...

...

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, както и чл.17, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет...

Прочети повече...

Актуализиран бюджет.

 

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения...

Прочети повече...

 

...

Във връзка с подобряване на събираемостта на местните данъци и такси и неданъчни приходи и наличието на партиди на починали лица в информационния масив на данъчнозадължените лица, Ви уведомяваме, че Община Вълчи дол, Дирекция“МДТНП“ предприема действия за...

Прочети повече...

 

...

На основание чл.66, ал.1 и ал. 2 и чл.69, ал.1,т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения, да изразят становище по Доклада от Кмета на община Вълчи дол, относно Приемане на план- сметка за 2019 година за разходите за дейностите, както следва...

Прочети повече...

Доклад...

Приложения...

 

...

Във връзка с изпълнение на мярка PREP39-REAC86 относно ,,Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите,свързани с наводненията” от План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г., приложено Ви изпращам:  Правила за поведение и действие при наводнение; Примерно съдържание на раница за бедствия и Примерен семеен план за действия при бедствия.

Правила за поведение и мерки при бедствия;

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

...

Кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков покани на среща-разговор малките шампиони по борба от Спортен клуб „Петко Сираков-2012”, които завоюваха един златен и два бронзови медала от Осмия националния турнир по свободна борба в град Айтос, проведен на 29 октомври т. г. в спортна зала "Аетос".

Г-н Тронков, заедно със заместник-кметът Мерткан Ибрямов, награди децата за високото им постижение и им пожела да продължават с отличното си представяне и с гордост да защитават цветовете на спортния си клуб, който носи името на родения в град Вълчи дол пръв световен шампион по борба на България – Петко Сираков.

Златен медал в категория до 32 килограма, завоюва Ахмед Ахнур Назиф, а неговият брат-близнак - Сюлейман се отличи с бронзовото отличие в категория до 38 килограма. Бронзов медал, в категория до 47 килограма, за град Вълчи дол донесе и Гюнайдин Емилов Димитров.

В турнира взеха участие общо над 180 борци от 17 спортни клубове от цялата страната, сред които имаше представители на Кърджали, Бургас, Варна, Средец, Сливен, Сандански, Велико Търново, Стара Загора, ЦСКА- София, с. Езерче /Разград/, с. Крушовец, с. Руен /общ. Руен/, с. Паисиево /Силистра/.

Кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков покани на среща-разговор малките шампиони по борба от Спортен клуб „Петко Сираков-2012”, които завоюваха един златен и два бронзови медала от Осмия националния турнир по свободна борба в град Айтос, проведен на 29 октомври т. г. в спортна зала "Аетос".

Прочети повече...

...

I.           Регистрирани престъпления:

 1. Кражби:

- взломни – 0

- обикновени – 2

- джебчийски – 0

- на МПС – 0

- на вещи и части от МПС – 1

2. Други криминални престъпления – 8

3. Среднателесна повреда - 0

4. Грабежи  -0

Прочети повече...

...

Близо 200 души са посетили събитията на ОИЦ-Варна от началото на ноември

 

 15 ноември 2017 г.

Гр. Варна

 


60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

 

„Заедно за Европа“ е събрала успешни истории на хора, реализирали своите проекти с помощта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и кръжоците по проект „Успех“ и „Твоят час“ на училища от 12-те общини на Област Варна. Гимназията на с. Стефан Караджа е представена в книгата с клуба си по извънкласна дейност „Растениевъдство“.

 

Като част от събитието, доц. Мария Станимирова от катедра „Аграрна икономика“ на Икономическия университет – Варна представи пред младите хора възможностите, които предоставя учебното заведение за продължаване на образованието.

 

С. Стефан Караджа е петото място, където е представена книгата „Заедно за Европа“ от началото на ноември. До момента в събитията са взели участие близо 200 деца и техните учители. Обиколката продължава днес с посещение на СУ „Христо Ботев“ в с. Ветрино. До края на седмицата екипът на ОИЦ – Варна ще организира събития в гр. Дългопол и гр. Девня. Представянето на книгата продължава и следващата седмица в гр. Долни Чифлик, гр. Провадия и с. Чернево. Обиколката ще приключи със заключително събитие във Варна.

 

 

Допълнителна информация:

 

Областният Информационен Център – Варна съществува от 2011 г. Той се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти.

Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени организации и граждани.

Като част от дейността си, ОИЦ-Варна периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство с различни институции и организации.

 

Координати на Областния информационен център - Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/


60гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

 Прочети повече...

...

Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект.

Над 160 Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участваха в мерки за образователна интеграция и реинтеграция и  над  135 бяха интегрирани в образователната система; В работата на клубовете по интереси са включени над 80 деца от общината от четирите детски градини.

Целта е малките момченца и момиченца да могат по-бързо и лесно да се адаптират и да почнат даучат, научават и разбират уроците си.

Заниманията се водят от експерти, които работят и за повишаване на мотивация на децата и родителите за участие в образователния и възпитателния процес, за продължаване на образованието и записване в първи клас.

Паралелно с това са организирани и клубове: „Традиции и обичаи”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др.  В работата на клубовете по интереси са включени деца от общината от четирите детски градини.

Освен това се проведе и превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата, за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот, децата бяха подпомагани от психолози.

 

Работата се проведе по проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водеща организация бе община Вълчи дол, а партниращи детските градини "Здравец“, "Слънце“,"Звездица“,"Надежда Крупская" и сдружение „Асоциация за Европейско развитие“.

 

Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект...

Прочети повече...

 

...

На 13.11.2017 г. от 12:30 до 14:30 ч. в Заседателна зала на Община Вълчи дол ще се проведе среща със служители на МВР от криминална, икономическа и охранителна полиция. Всички граждани са поканени да присъстват. На срещата може да задавате въпроси на съответните служби.

 

Община Вълчи Дол 
Ви кани
 
      
на пресконференция по проект BG05M2OP001-3.001-0009

„Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Поканени са представители на образователни институции, деца, родители, неправителствени организации, журналисти и всички заинтересовани страни.


Моля заповядайте на    

 

8.11.2017

от 11.00 часа

в Заседателна зала,

читалище „Димитър Благоев“

на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

и на

 

 14.11.2017

от 11.00 часа

в Заседателна зала,

читалище „Димитър Благоев“

на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

 

Моля потвърдете вашето присъствие на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

гр. Вълчи дол                                                С уважение,

                                         Eкипът по управление на проекта 

 

 

За мен е чест да отправя към вас най-искрени поздравления и благопожелания по повод Деня на народните будители – 1 ноември!

 1 ноември е един от най-светлите български празници! Празник, в който почитаме всички знайни и незнайни творци и пазители на българската духовна и културна традиция.

 Всяко време има своите будители…

 Изразявам своята признателност към всички вас - днешните будители– хората, които образовате децата ни, които посявате зрънцето на любовта към книгите, които формирате принципи и ценности, които пазите българския дух и традиции и ги пренасяте от поколение на поколение!

 Нека всяко Ваше начинание бъде благословено!

      Пожелавам на всички ви здраве, силен дух, вдъхновение и творчески устрем!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 ГЕОРГИ ТРОНКОВ

 Кмет на Община Вълчи дол

 

 

На 31.10.2017 г. в НЧ „Димитър Благоев-1907“ в гр. Вълчи дол се проведе публично събитие във връзка с Десетата годишнина от членството на Република България в Европейския съюз и предстоящото й Председателство на Съвета на ЕС.

 

Прочети повече...

Виж снимки...

 

...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Общинска администрация – Вълчи дол напомня на всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, включително и за текущата 2016 година,  да предприемат своевременно  съответните действия по заплащането им.

Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихва, разноски.

При наличие на няколко публични вземания, които не сте в състояние да погасите едновременно до започване на принудителното им събиране, можете да заявите пред Органите по приходите кое от тях ще погасите.  В противен случай публичните вземания се погасяват съразмерно.

Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си.

Ако вече сте заплатили задълженията си -  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Задължението може да платите в  брой - на касата в Информационния  център на Община Вълчи дол,

или по безкасов път - в банка „ДСК“ АД - клон Вълчи дол,

IBAN: BG84STSA 9300 8401 9277 00;

BIC STSABGSF.

 

Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 28.11.2016 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

 

 

                                                                  Орлин Кисьов

                                               /Регионален представител на КЗД- Варна/

                                               Тел. 052/600764

                                               GSM: 0876264473

 

С решение на Асамблеята на ООН от 26.10.2005 г. всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. През 2016 г. денят се отбелязва на 20 ноември.

 

С провеждането на този ден се цели:

 

  • да си спомним за загиналите хора и изразим съболезнование към мъката на семействата за понесените загуби;

  • да се отдаде необходимото на всички, които участват в ликвидацията на последствията от пътнотранспортните произшествия: служителите от бърза медицинска помощ, лекарите, медицинските сестри, служителите от полицията, пожарникарите, консултантите и другите работници, които всеки ден се сблъскват с бедствията, причинени от пътнотранспортните произшествия и изпитват върху себе си тяхното влияние.

 

Повечето от трагичните инциденти, довели до фатален край, са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до невъзвратими загуби.

 

Нека заедно, с повече воля и упоритост, обединим усилията си и направим нашите пътища по-безопасни за всички!

 

 

Проект BG05M2OP001-3.001-0009
„Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Водеща организация:

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Партниращи организации:

ДГ "ЗДРАВЕЦ“

ДГ "СЛЪНЦЕ„

ДГ "ЗВЕЗДИЦА„

ДГ "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ"

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“

 

Продължителност на проекта: 16 месеца

Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева

 

Общи цели:

Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание 

          Повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход

          Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)

          Подобряване на междуетническата толерантност и създаване на позитивна обществена нагласа 

          Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас 

          Съхраняване и развиване на културната идентичност в мултикултурна среда

 

Основни дейности:

 

Дейнoст 1 «Организация и управление на проекта»

Дейност 2 «Информиране и публичност», включва:

информационни табели в сградите на всеки един партньор по проекта. банер, стикери, пресконференции, информационни материали.

Дейност 3 «Организация на изнесени форми», включва:

          кръгли маси с участието на деца от малцинствата и експерти; 

          семинари с участието на родители на деца от малцинствата и общински експерти 

          Фестивал на младите таланти;

Медицинско лице ще придружава децата при изнесените форми.

Дейност 4 "Педагогическа подкрепа", включва:

         1. Клубове:Традиции и обичай”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др. 

         2. Индивидуално педагогическо подпомагане за изграждане на навици и техники за учене и допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

         3. Работа с родители - Медиатори ще работят с цел превенция на отпадането от образователната система, създаване на подходящи условия за продължаване в първи клас.

екип от:

         5 бр преподавател /учител

         9 бр.експерт образователни дейности/ индивидуално консултиране по български език.

         5бр медиатор.

Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва:

         Провеждане на превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата,за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот,децата ще бъдат подпомагани от психолози.Те ще играят ролята и на житейски консултанти.Психолози ще работят индивидуално с родителите на деца,които не посещават редовно занятия или имат затруднения в социалната адаптация. Групова работа с родители-срещи,кръгли маси и тренинги

екип от:

         3бр Психолози

         1бр тренинг водещи.

Дейност 6 «Експертизи, проучвания и анализи», включва изготвянето на:

         Проучване на рисковите фактори за отпадането от образователната система.

         Експертизи и експертни оценки на деца с висок риск

         Разработване на програма за интеграция при групова и индивидуална работа с целевата група

 

 


Проект  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Проект BG05M2OP001-3.001-0009
„Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Прочети повече...

...

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

...

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.
Прочети повече...


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
         за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.

                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, кметство  Генерал Киселово, секция № 017
      

Прочети повече...


ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол...

Прочети повече...


3АПОВЕД/ № 1147

Гр.Вълчи дол - 03 ноември 2016 година


Във връзка с чл.8 ал.2 от Изборния кодекс

ОБРАЗУВАМ:

Избирателна секция в кметство с.Генерал Киселово, община Вълчи дол във връзка с произвеждането на частичен избор за избиране на кмет на кметство с.Генерал Киселово , насрочен с Указ № 317 на Президента на Република България от 07.10.2016год., публикуван в ДВ-к бр.79/ 07.10.2016 година за 11.12.2016 година, както следва...
Прочети повече...

 

...

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2016 ГОДИНА  

        На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

 

      Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2016 година

      Обсъждането ще се проведе на 27.11.2015г. от 10.00часа в заседателната  зала на  общината. 

ДОКЛАД;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МД - ПРИХОДИ;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.ДД + МД-ПРИХОДИ;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАЗХОДИ-МД;

ПРИЛОЖЕНИЕ 3;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4;

 

      Регионална здравна инспекция - Варна, съвместно с Mедицински център „Св. Анна” - гр. Варна, организира провеждането на профилактични прегледи за ранно откриване на ракови заболявания и
своевременното им лечение.
      Прегледите включват изследвания на млечната жлеза на здравно неосигурени лица (жени) от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места във Варненска област.
      Извършването на профилактичните прегледи ще се осъществи в мобилния мамографски кабинет, разположен на територията на МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна, в непосредствена близост до МЦ” Света Анна” - ЕООД - Варна, бул. „Цар Освободител „№100 и ще се реализират в периода от 18.11.2015г. до 10.12.2015 г.
      Профилактичните прегледи на млечна жлеза ще се извършват от лекари-специалисти от структурата на МЦ „Св. Анна”, гр. Варна, при използване на съвременна дигитална мамографска апаратура.
При констатиране на проблеми или заболяване, пациентът ще бъде насочен за лечение.
      Профилактичните прегледи са безплатни и не зависят от здравноосигурителния статус на желаещите за изследване лица.
Същите ще се извършват по график, всеки работен ден от понеделник до петък, по 25 лица на ден, от 8.00 до 14.00 часа, след предварително записване.

за връзка: 0878/948240 - Юлия Маринова.

На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК- чл.186,ал.З и чл.472,ал.1...

НАРЕЖДАМ:

1. На основание чл.186,ал.З от Изборния кодекс в срок до седем дни след деня на изборите на 25.10 2015г./01.11.2015г. партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори.

2. Задължавам кметовете на кметства и кметски наместници да проконтролират премахването на поставените агитационни материали и при неизпълнение на задължението по чл.186, ал.З от Изборния кодекс да съставят Актове за установяване на нарушението на лицето представляващо партията или инициативния комитет, или на лицата които представляват дадената коалиция..

3. За територията на гр.Вълчи дол задължението по т.2 от настоящата заповед да се изпълни от оправомощените за актосъставяне лица.

4. Задължавам длъжностните лица, на които е вменено задължението да обявят публично настоящата заповед чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Вълчи дол, поставяне на информационното табло пред сградата на общината, връчване на кметовете и кметските наместници и изпращане до представителите на партиите и коалициите, участвували в избортана кампания в Община Вълчи дол.
Прочети повече...

 

...

 

 

ГЕОРГИ МИНЧЕВ ТРОНКОВ е роден на 18 ноември 1964 година в град Вълчи дол. Завършва образованието си в града. Професионалната си реализация осъществява в сферата на частния бизнес. 10 години е общински съветник, като през последните 2 мандата е председател на Общинския съвет.

Избран за кмет на община Вълчи дол на частичните местни избори, проведени на 8 октомври 2017 година.

 Телефон: 05131/ 23-15

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Приемен ден: Всяка сряда от 13:00 до 17:00 часа.

 

 

Георги Тронков бе преизбран за председател на Общинския съвет

 

       На първото тържествено заседание на Общински съвет – Вълчи дол, което се проведе на 06.11.2015 година от 15:00 часа, новоизбраният кмет на община Вълчи дол - Тошко Янев, новите общински съветници и кметове на кметства от общината положиха клетва и подписаха клетвена декларация, с което встъпиха официално в длъжност.

 Церемонията бе открита от областният управител на област с административен център Варна – Стоян Пасев.

 От своя страна кметът на Вълчи дол Тошко Янев, благодари за доверието, гласувано му от жителите на общината: „Благодаря на всички граждани на община Вълчи дол! На всички пожелавам здраве, щастие и просперитет за община Вълчи дол през следващия мандат!“

Тържествената сесия продължи с избор на нов председател на Общинския съвет. След тайно гласуване, с 10 гласа „за” за поста бе избран досегашният ръководител на местния парламент – Георги Тронков.

Виж снимки...

...

До гражданите на община Вълчи дол

 

На основание чл.23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/  свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Вълчи дол.

                Заседанието ще се проведе на 06 ноември2015 г.  в Актовата зала на СОУ “Васил Левски“ – град Вълчи дол от 15,00 часа, при следния дневен ред:

1.Избор на председател на Общински съвет –Вълчи дол,съгласно чл.24,ал.1 от ЗМСМА.

Преди началото на заседанието на новоизбрания общински съвет, кметовете и общинските съветници ще положат клетва съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

 

Стоян Пасев

Областен управител на област

с административен център-Варна

Към поканата...

 

...

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА  БЮДЖЕТА  ЗА  2015 ГОДИНА

На основание на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси            

 

   Кметът на Община Вълчи дол  инж. Пенка Йорданова кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2015 година.

Обсъждането ще се проведе на 27.11.2014г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

 

Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

Предложение № 3 капиталови разходи 2015г;

 Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

Приложение 4 - индикативен разчет на СЕС-2015;

Приложение 5 - план-график просрочени задължения-2015;

Доклад проектобюджет 2015.

Селскостопански работници за бране на малини в Португалия

Местоположение: Португалия, Алгарве /Olhäo/Faro/Tavira/
Работодатели:
- Agrivabe - компанията е създадена през 2008 г. с цел развитие на модерно, здравословно и устойчиво селско стопанство - http://vwvw.agrivabe.pt/;
- JBI Group - компанията е създадена през 2003 г. Отглежда предимно малини и ягоди на площ от 18,60 хектара - http://www.hubel.pt/qca/index.php7id-143:
- Hubei Agricola — една от компаниите към Grupo HUBEL, която група обхваща 5 ферми с обща площ 45 хектара оранжерии. Фокусът е в/у отглеждане на малки червени плодове /малини, ягоди и боровинки/ - www.hubel.pt.    .
    И трите ферми са част от фермерската организация Madré Fruta, която е ориентирана към търговия със селскостопанска продукция и нейното складиране, пакетиране и съхраняване...

Прочети повече...

 

 

 

...

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на басейнова дирекция в Черноморски район...Прочети повече...

...

ПОКАНА

 

Уважаеми съграждани,

На 12-ти ноември /вторник/ от 11:00 часа в Народно читалище „Димитър Благоев“ – гр. Вълчи дол ще се състои кръгла маса на тема „Европа в моя регион – добри практики и партньорства“.

Инициативата цели да покаже какво реално е направено във Варненска област с помощта на еврофондовете. Ще бъдат представени конкретни резултати и добри практики при изпълнението на европроекти в областта, насочени към инфраструктурата, социални, образователни и културни дейности. Включена е презентация на европроект в СОУ ‚Васил Левски“ и представяне на ползите за гражданите от участието на НЧ ‚Димитър Благоев“ в програма „Глобални библиотеки“.

Събитието е част от серия кръгли маси, които Областният информационен  център – Варна провежда във всички общини от областта.

ПОКАНА

 

Уважаеми съграждани,

На 12-ти ноември /вторник/ от 11:00 часа в Народно читалище „Димитър Благоев“ – гр. Вълчи дол ще се състои кръгла маса на тема „Европа в моя регион – добри практики и партньорства“.Прочети повече...

 

...

На 31-ви октомври 2013 година от 13:00 часа в град Вълчи дол се състоя „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”. Проектът е на стойност 1 854 953.55 лв. и се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места в селските райони” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Проектът включва рехабилитацията на 3 улици (ул. „Добруджа“, ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Стара планина“) и два парка в град Вълчи дол.

Гости на събитието бяха главният секретар на Областна администрация – Варна – Хайк Ованезов, съветникът на областният управител на Варна – Юрий Златаров, Николай Пашов– представител на ДЗЗД „Искър 2013“ – фирмата-изпълнител на строителни и монтажни работи по проекта, Иван Желев- технически директор на „Хидрострой“АД, Женя Манева – представител на фирма „Консулт 64“- строителен надзор, Николай Божев – консултант, Васил Василев- председател на Общински съвет – Вълчи дол и общински съветници.

След празничния водосвет, приветствия към присъстващите отправиха инж. Пенка Йорданова- кмет на Община Вълчи дол и главният секретар на Областна администрация. Момичетата от танцов състав „Жарава“ при народно читалище „Димитър Благоев“, с хореограф Филипия Тончева, поздравиха жителите и гостите на Вълчи дол с варненски, шопски танц и танц „Земя“. След фолклорната програма, инж. Йорданова и Николай Пашов направиха символичната първа копка и пожелаха „На добър час“ на новия проект, който е от изключително значение за подобряване качеството на живот на жителите на град Вълчи дол.

С реализацията на проекта ще се подобри част от пътната инфраструктура на град Вълчи дол, както и местата за спорт, отдих и рекреация. 

Виж снимки...

...