Дирекция „ГРАО”
Административни услуги по гражданско състояние и ЕСГРАОН
  


Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за услуги на граждани" в сградата на община Вълчи дол- партер всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч.


1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Необходими документи:
   - лични карти на родители;
   - акт за брак;
   - акт за раждане на дете, родено преди сегашното раждане.
Срок:                                                     Такса:  няма
7 дни                                                   
 


2. Извършване на тъжен ритуал „Погребение”
Срок:                                                     Такса:
1 ден                                                       в зависимост от пакета, който е използван
 


3. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Необходими документи:

    - заявление по образец;
    - преведен и легализиран с апостил чужд документ (оригинал);
    - лични карти на родителите;
    - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:  няма
7 дни                                                   
 


4. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Необходими документи:
   - съобщение за смърт;
   - документ за самоличност на починалото лице;
   - данни за обявителя.
Срок:                                                     Такса:
Веднага                                                няма
 
 


5. Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - документ за самоличност на титуляра /за лица под 18 години - лична карта на родител/;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             


6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - документ за самоличност на титуляра или родител;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             


7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Необходими документи:
- заявление по образец;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             


8. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - лична карта.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              6.00 лв.
бърза – 1 ден                                         9.00 лв.
експресна – до 3 часа                         12,00 лв.             


9. Припознаване на дете
Необходими документи:
   - декларация по образец;
   - лични карти на родителите;
   - стар акт за раждане (оригинал).
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 7 дни                                   няма
/3 месеца при условията на чл.6, ал.1
от Семейния кодекс/
 


10. Издаване на удостоверение за наследници
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - лична карта на наследник;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.             
 
 


11. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /раждане или смърт/
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - при раждане - лична карта на родител или на лицето;
   - при смърт - съобщение за смърт и документ за самоличност на починалото лице.
Срок:                                                     Такса:
обикновена - 3 дни                              4.00 лв.
бърза – 1 ден                                         6.00 лв.
експресна – до 3 часа                         8,00 лв.              
 


12. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи:
   - искане по образец
   - лична карта на титуляр;
   - при неотразени събития може да се изискат и: акт за брак, акт за раждане на дете, решение за развод или препис от смъртен акт.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


13. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи:
   - искане по образец
   - лична карта на титуляр.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              
 


14. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Необходими документи:
   - искане по образец
   - лична карта на титуляр;
   - документ, удостоверяващ различията в имената.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              
 


15. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - лична карта;
   - официален документ /с превод на български език/, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


16. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - лична карта;
   - декларация от чуждия гражданин.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


17. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - лична карта;
   - внесена такса по сметка на Министрество на правосъдието;
   - 2 бр. снимки.
Срок:                                                     Такса:
7 дни                                                     20.00 лв.
 


18. Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ промяна на постоянен адрес
Необходими документи:
   - заявление по образец
   - искане по образец за промени на постоянен адрес;
   - акт за раждане;
   - акт за брак;
   - решение на съд при развод;
   - препис от акт за смърт;
   - при жителство - данни за майка, баща, братя и сестри, актове на деца;
   - документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
   - писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес/ промяна на настоящ адрес
Необходими документи:
   - адресна карта по образец;  
   - искане по образец за промени на настоящ адрес;
   - лична карта;
   - документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
   - писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
бърза – до 2 часа                                 4.50 лв.
 експресна – до 3 часа                         6,00 лв.              


20. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции


21. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Необходими документи:

   - искане по образец
   - заявление –свободен текст
   - лична карта;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.
Срок:                                                     Такса:
1 ден                                                      2.00 лв.
 


22. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Необходими документи:
   - искане по образец
   - уведомително писмо от МВР за чужденец.
Срок:                                                     Такса:
5 дни                                                      2.00 лв.


23. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи
Необходими документи:
   - искане;
   - декларация;
   - препис от решение на съда;
   - удостоверение за влязло в сила решение.
Срок:                                                     Такса:
14 дни                                                  няма
 


24. Промяна в актовете за гражданско състояние
Необходими документи:
   - заявление;
   - лична карта.
Срок:                                                     Такса:
обикновена – 5 дни                              няма


25. Сключване на граждански брак в Общината
Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - 2 броя декларации по образец; 
   - 2 броя медицински свидетелства;
   - фотокопие от личните карти на младоженците и на кумовете.


Забележка: Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществени отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.
Срок:                                                     Такса:
7 дни от подаване                               90.00 лв.
на документите


26. Издаване на удостоверение за правно ограничение
Необходими документи:
   - искане по образец;
   - копие от заповед за настойничество и попечителство;
   - лична карта;
   - съдебно решение.
Срок:                                                     Такса:
1 ден                                                      2,00лв.


27. Нотариални заверки
Срок: 1 ден                                   такса:
                                                          Според утвърдена тарифа


    Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.
 

Additional information