Административни услуги извършвани от „Общинска собственост”


I. Категоризация на заведения за хранене и развлечения и средства за подслон и места за настаняване.
Изискуеми документи от лице- търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност:


1. Заявлението по образец съгласно приложение № 5 или 6 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /заявление, заявление/


2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство


3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие.


4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение №8 или 7 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /справка, справка/


5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение.


6. Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение №10 или 9 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. /формуляр, формуляр/


7. Копия от документите за собственост на обекта.


8. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.


9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация.


10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.


11. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма .

Срок: 60 дни
Такси:
За заведения за хранене и развлечения:
До 20 места за сядане - 110 лв.
От 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
От 51 до 150 места за сядане - 500 лв.
От 151 до 300 места за сядане - 940 лв.
Над 300 места за сядане - 1400 лв.

За хотели, мотели, вилни и туристически селища:
 до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1000 лв.
от 151 до 300 стаи - 1870 лв.
от 301 до 500 стаи - 2750 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

За пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
до 20 стаи - 250 лв.
от 21 до 40 стаи - 500 лв.
от 41 до 60 стаи - 940 лв.
от 61 до 100 стаи - 2500 лв.
над 100 стаи - 5000 лв.
За едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.II. Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им
Изискуеми документи от лицата желаещи заверка на регистри за покупките и продажбата на отпадъци от черни и цветни метали:
1. Заявление от лицето притежаващо лиценз за търговия с черни и цветни метали. /заявление/
2. Копие на лиценза за търговия с черни и цветни метали.
3. Регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали- прономерован и прошнурован.
4. Регистър за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали- прономерован и прошнурован.
5. Документ за платена такса за извършване на услугата.

Срок: 5 дни
Такса: 20.00 лв./ 1 бр. регистър
Срок: 1 ден
Такса: 30.00 лв./ 1 бр. регистърIII. Издаване на разрешение за движение на транспортни средства в забранени зони
Изискуеми документи от лицата желаещи разрешение за движение на транспортно средства в забранени зони:
1. Заявление, в което се описва: - името на забранената улица, в която ще се движи транспортното средство; - регистрационния номер на транспортното средство; - причини за искане на разрешението. /заявление/
2. Документ за платена такса за извършване на услугата.

Срок: 7 дни
Такса: 20.00 лв./ 1 бр. МПС
Срок: 1 ден
Такса: 25.00 лв./ 1 бр. МПС

 IV. Издаване на удостоверение за търговия на открито „амбулантна тръговия”
1. Заявление /свободен текст/ за издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект на открито.
2. Към заявлението по т. 1 се прилагат:
    * Удостоверение за регистрация в Агенция вписвания- търговски регистър, за юридически лица;
    * Удостоверение за временен обект, издадено от РЗИ-Варна, при продажба на хранителни други стоки, за които се изискват такива.
    * Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Вълчи дол’
    * Договор за наем или нотариален акт за имота върху, които ще се осъществява дейността.

Срок: 7 дни
Такса: 30.00 лв.

 V. Отдаване под наем на обекти и имущество общинска собственост.
1. Заявление /свободен текст/ от лицето желаещо да му бъде предоставен под наем обект или имущество общинска собственост.
2. Завеждане на заявлението с входящ номер.
3. Резолюция от Кмета на Община Вълчи дол.
4. Идентифициране на обекта /документи за собственост/.
5. Решение на ОбС Вълчи дол за отдаване под наем /за имотите публична общинска собственост/.
6. Заповед на Кмета на Община Вълчи дол за откриване на търга/ конкурса.
7. Публикуване на обява в областен ежедневник за мястото, датата, условията и цената за провеждане на търга/ конкурса.
8. Изготвяне на тръжни/ конкурсни документи.
9. Приемане на заявления/ предложения за участие в търга/ конкурса.
10. Разглеждане на постъпилите заявления от комисия назначена за провеждането на търга/ конкурса.
11. Отстраняване на участниците, за които са констатирани неточности в подадените документи.
12. Провеждане на търга/ конкурса.
13. Изготвяне на протоколи за резултатите от проведения търг.
14. Изготвяне на доклад до кмета на Общината, в който се оценяват и подреждат представените предложения за участие е конкурса.
15. Кметът на Община Вълчи дол издава заповед, с която обявява наемателя, цената и условията на плащане.
16. Връчване на влязлата в сила заповед на лицето спечелило търга/ конкурса.
17. Сключване на договор за наем с лицето спечелило търга/ конкурса.
18. В случай, че първото класирано лице откаже да сключи договор се издава заповед, с която се обявява за спечелил втория класирал се участник.
19. Архивиране на документите от търга/ конкурса.

 


VI. Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост.
1. Заявление /свободен текст/ от лицето желаещо да закупи нежилищен имот- общинска собственост.
2. Завеждане на заявлението с входящ номер.
3. Резолюция от Кмета на Община Вълчи дол.
4. Идентифициране на обекта /документи за собственост/.
5. Решение на ОбС Вълчи дол за продажба.
6. Заповед на Кмета на Община Вълчи дол за откриване на търга.
7. Публикуване на обява в областен ежедневник за мястото, датата, условията и цената за провеждане на търга/ конкурса.
8. Изготвяне на тръжни/ конкурсни документи.
9. Приемане на заявления/ предложения за участие в търга/ конкурса.
10. Разглеждане на постъпилите заявления от комисия назначена за провеждането на търга/ конкурса.
11. Отстраняване на участниците, за които са констатирани неточности в подадените документи.
12. Провеждане на търга/ конкурса.
13. Изготвяне на протоколи за резултатите от проведения търг.
14. Връчване на протоколите на участниците допуснати за участие в търга.
15. Изготвяне на доклад до кмета на Общината, в който се оценяват и подреждат представените предложения за участие е конкурса.
16. Кметът на Община Вълчи дол издава заповед, с която обявява купувача, цената и условията на плащане.
17. Връчване на влязлата в сила заповед на лицето спечелило търга/ конкурса.
18. Сключване на договор за покупко- продажба с лицето спечелило търга/ конкурса.
19. В случай, че първото класирано лице откаже да сключи договор се издава заповед, с която се обявява за спечелил втория класирал се участник.
20. Архивиране на документите от търга/ конкурса.
Additional information