3 А П О В Е Д № 481/15.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, г.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед №РД -01 -263/14.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:

1.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 14 май 2020г. до 14 юни 2020г.

1.    Не се разрешават посещения в:

а)    увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б)    закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе - сладкарници;

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др. ) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)    провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред;

б)    провеждането на обучение от:

б-а) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

б-б) учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;

б-в) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);

б-г) лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите;

б-д) висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите;

б-е) учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;

б-ж) учебни центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;

б-и) центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

3.    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа е деца и ученици, извън системата на предучилищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4.    Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5.    Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика е само на открити места.

6.    Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

7.    Забранява се провеждането на масови културно - развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), е изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

8.    Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

9.    Забранява се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

10.    Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

11.    Забранява се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

12.    Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД 01-262 от 14.05.2020г. на Министерството на здравеопазването.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ТРОНКОВ /пп/

Кмет на Община Вълчи дол

Допълнителна информация