ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ИМАЩИ ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИЛИ ПОДАДЕНО ДО 20 МАРТ 2021 ГОД. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, МОГАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС НА 04 АПРИЛ 2021 ГОДИНА, СЛЕД КАТО ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ- Приложение №1 ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

 

саморъчно подписано отизбирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободентекст, лично, по пощата или по факс;

 подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободентекст, лично, по пощата или по факс;

 заявление, подаденонаелектроннатапощанаорганапочл. 23, ал. 1 ИКбездасеизискваквалифициранелектроненподпис;

 електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

 

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

 Приложение № 1 към Решение № 2159-НС;

 Е-mail за подаване на Заявление-Приложение№1:                  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Срок за подаване на заявление:

        31 март 2021 година

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Виж видеоклиповете...

 

15.05.2019г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА;

 

03.05.2019г.

РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ;

12.04.2019г.

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ;

12.04.2019г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ;

12.04.2019г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - с.МИХАЛИЧ+с.КРАКРА;

09.04.2019г.

ЗАПОВЕД №356 ОТНОСНО МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ;

09.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ;

04.04.2019г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИДОЛ;

27.03.2019г. 

СЪОБЩЕНИЕ;                                        

                                

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

1. Дейност: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания";

2. Дейност: „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”..

II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

> СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                                 ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

> МЕДИАТОР;                                                   ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;


Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от

17.00 ч. на 15.03.2019г.

Заинтересуваните лица .могат да получат допълнителна информация    на    адрес    гр.

Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1 всеки работен ден (понеделник -    петък)    от    08,00    до

17.00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-    по електронен път на адрес: oba Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-    на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

• Събеседване;

До по — нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
‘Мн&сстира във вашето {гьдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси "2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

...


II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

> СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                                   ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

> МЕДИАТОР;                                                     ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

Прочети повече...

...

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

...

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 15.03.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 30.03.2018 г. от 10.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

Прочети повече...

 

...

Кандидатствайте сега и спестете 20% от цената.

Всичко за програмата – Цел; Финансиране; Кой е допустим; Кандидатстване; Оборудване; Разходи; изпълнители; Съфинансиране може да разберете от официалната интернет страница:

https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/desireegas/

 

Моля, явете се в дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2726/27.11.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Прочети повече...

 

...

    В навечерието на национални празник, 3 март, когато се навършват 140 години от Освобождението на България, ръководството на Община Вълчи дол и служители на Общинска администрация поставиха венец пред паметника на загиналите във войните в град Вълчи дол и с минута мълчание почетоха паметта на хилядите знайни и незнайни герои, загинали в името на Отечеството.

    Рецитал, посветен на Националния празник изнесоха възпитаници на Средно училище „Васил Левски” – град Вълчи дол.

Виж снимки...

...

Единствената одобрена концепция за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от област Варна е тази на община Вълчи дол.

На 10 ноември 2016 г. Управляващите органи на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж” обявиха процедура за кандидатстване по реализацията на операция, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските планове заинтеграция на ромите 2015 – 2020 г.

На 10.03.2017 г. Междуведомствена група към Централното координационно звено обяви общините, на които са одобрени концепциите, като за облст Варна е одобрена концепцията на община Вълчи дол.

Одобреното финансиране на Oбщина Вълчи дол е в размер на 470 000,00 лв.

Общината, като конкретен бенефициент по двете оперативн ипрограми, ще представи интегрираното проектно предложение за приобщаване на уязвимите групи от Общността.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:

§  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;

§  Осигуряване на достъп до образование и обучение;

§  Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

§  Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Единствената одобрена концепция за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от област Варна е тази на община Вълчи дол...

Прочети повече...

...

 

    Кметът на Община Вълчи дол – Тошко Янев продължава успешно да реализира приоритетите си за мандат 2015/2019 чрез максимално използване възможностите по всички програми, за постигане на главната поставена цел:  подобряване качеството на живот и състоянието на хората.

    Поредното доказателство за това е спечелването на 02.03.2017 година, на проект за ремонт на Народно читалище „Асен Златаров – 1937“ – с. Генерал Киселово по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България”.

    Сградата на НЧ „Асен Златаров – 1937“ с. Генерал Киселово е двуетажна масивна сграда, построена през 1962 г. и е  със застроена площ 775 кв.м. първи етаж и 460 кв.м. –втори етаж. Сградата е в лошо състояние, подовете са изгнили, дограмата е стара, дървена и силно компрометирана, мазилките са излющени. Няма информация за извършвани ремонтни дейности в сградата, с изключение на цялостен ремонт на покрива на сградата, който е бил наложителен и е финансиран със средства по ПМС 256/22.08.2014г. през 2014 година.

    Село Генерал Киселово, в което се намира НЧ „Асен Златаров – 1937“  е едно от големите села в община Вълчи дол. Населението му наброява 523 жители, като основна средищна точка на обществения живот се е формирало Народно читалище „Асен Златаров – 1937“. То разполага с богат библиотечен фонд, който непрекъснато се обновява. Читателските посещения за 2016г. са близо 2 300. Има уредена етнографска сбирка-музей отразяваща бита и традициите на местното население. В читалището са съхранява снимков материал относно бойните действия и живота на човека, чието име носи селото – Генерал Пантелей Киселов – един от най-изтъкнатите генерали на българската армия. Създадени са предпоставки да се разшири и обогати сбирката-музей с лични вещи и предмети, свързани с живота на генерала. Салонът на читалището се ползва непрекъснато и целогодишно.

    Общата стойност на проекта е  54 715  лева, в т.ч. съфинансиране от Община Вълчи дол - 52  %.

    Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

 

 

    Кметът на Община Вълчи дол – Тошко Янев продължава успешно да реализира приоритетите си за мандат 2015/2019 чрез максимално използване възможностите по всички програми, за постигане на главната поставена цел:  подобряване качеството на живот и състоянието на хората.

  Прочети повече...

 

...

http://www.youtube.com/watch?v=G1iLbxlRnGs

Поради извършване на профилактика на сървърите, проверката и заплащането на данъчни задължения няма да бъде възможно на 01.04.2016 от 12:00 до 17:00 часа.

 Молим да ни извините за неудобството.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2015 ГОДИНА 

На основание  чл. 140, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.34, ал. 4, ал.6 и ал.7 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол

Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-н Георги Тронков  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2015 година .

Обсъждането ще се проведе на 08.04.2016г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. Обяснителна записка, относно изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол
към 31 декември 2015 година

 

 

    Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата...

Прочети повече...

...

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

·         В първия етап, който стартира на 25.03.2016 г., е осигурен бюджет от 8 100 000 лева за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда.

·         Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 г./ ще им бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост. 

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв. 

ПОДРОБНОСТИ:

Приоритетните целеви групи са безработни лица:

·         с основно или по-ниско образование;

·         продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;

·         безработни лица на възраст над 54 г.

Най-малко половината от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

За търсещите работа безработни лица над 29-годишна възраст:

Всички безработни лица над 29-годишна възраст, вкл., могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в дирекции „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всяко регистрирано безработно лице /над 29 г./ ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, за постигане на конкретни цели за определен период от време.

 За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата работодатели от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 25.03.2016 г., 9.30 ч.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин:

За лицата от трите приоритетни целеви групи /посочени по-горе/:

·         За безработните лица от трите приоритетни целеви групи се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 12 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

За останалите, наети по операцията лица:

·         За първи период до 6 месеца се осигуряват разходите за трудови възнаграждения при покриване на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;

·         За втори период от последващи до 6 месеца се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети.

Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на заетостта за двата е до 12 месеца.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 9.30 ч. на 25.03.2016 г. до 17.00 ч. на 01.04.2016 г.

 

    Уважаеми съграждани,

    Във връзка с изпълнение на проект на „Черноморска технологична компания“ АД с разрешение за строеж №01/19.01.2016 година за обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Вълчи дол…“ се извършват ремонтни и изкопни дейности по улиците „Бригадирска“, „Георги Димитров“, „Асен Златаров“, „Радецки“ и „Люлин“ в град Вълчи дол.

    Общинска администрация предварително се извинява за временните неудобства, причинени от ремонтните дейности във връзка с проекта.

    Уважаеми съграждани,
    Стартира проект „Реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната мрежа в град Вълчи дол, със следния обхват: ул. „Г. Димитров“, ул. „Трети март“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Васил Коларов“, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, с разрешение за строеж №6/22.05.2014 година.
Проектът включва реконструкция на канализационна, подмяна на водопроводна мрежа и възстановяване на настилка от плочки и асфалтова настилка.
Общинска администрация предварително се извинява за временните неудобства, причинени от ремонтните дейности във връзка с проекта.

    Кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев, зам.-кметът – Димитринка Димитрова, председателят на Общински съвет – Георги Тронков, членове на пенсионерски клуб „Прогрес“ в града, директори и служители в Общинска администрация се включиха в залесителна акция, посветена на настъпващата Първа пролет. Водени от идеята, че всеки е длъжен да даде своя принос в грижата за природата, те засадиха 10 борови дръвчета, 8 липи и 2 брези и си пожелаха повече хора да осъзнаят колко е важно отговорното отношение към околната среда и опазването на горския фонд.

Виж снимки...

...

 

    По случай Международния ден на жената, Община Вълчи дол и ДКЦ 1 “Света Климентина” организираха съвместно безплатни прегледи за рак на гърдата.

     Управителят на ДКЦ 1 ”Света Клементина” във Варна д-р Иван Иванов, преглежда безплатно за рак на млечната жлеза жени от община Вълчи дол. Д-р Иванов е с част от екипа си в центъра по образна диагностика в здравното заведение. С помощта на мобилен ехограф се извършват ехомамографии за откриване на патология на млечната жлеза. Прегледите се извършват два дни - на 7 и 8 март от 9:00 часа, без предварително записване. На 7 март се изследваха работещите жени в свинекомплекса в село Брестак.

     Днес, 8 март, прегледите се извършват в поликлиниката в град Вълчи дол. Ракът на гърдата е втората по честота причина за смъртност при жените. Специалистите твърдят, че всяка жена над 40 години трябва да се изследва за рак на млечната жлеза, а най-честата патология се забелязва при жените над 50 –годишна възраст.

 

 

    Пред повече от 500 свои привърженици отборът на „Ботев“ (Брестак) записа престижна домакинска победа с 2:1 на старта на пролетния кръг на А окръжна футболна група.

    Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на легендата Трифон Иванов.

    Възпитаниците на треньора Красимир Неделчев категорично надиграха именития си съперник и заслужено взеха трите точки. Головете за домакините бяха дело на Димитър Тошков в 25 минута и на Анатоли Димитров в 48 минута. 5 минути по-късно варненци върнаха едно попадение чрез Тодор Апостолов, но силите им стигнаха само до тук.

    Община Вълчи дол осигури озвучаване на стадиона в село Брестак, което несъмнено допринесе за невероятната атмосфера и приповдигнато настроение по трибуните и превърна слънчевия следобед на 5 март в истински футболен празник.

    С победата си отборът на „Ботев“ се изкачи на 2-ро място във временното  класиране на А окръжна футболна група с 28 точки, а варненци останаха трети с точка по-малко. Първо място заема отборът на „Белослав“ с 31 точки в своя актив.

    В следващият кръг отборът на „Ботев“ гостува на „Балкан“ (Аспарухово), а спартаклии са гости на „Искра“ (Генерал Киселово).

    На 3 март в град Вълчи дол се проведе честване на 138-годишнината от Освобождението на България.

    „Днес, когато честваме Освобождението на България, ние отново преоткриваме и преосмисляме свободата като ценност. За нас, българите, тя е символ на достойнството ни като народ и  на нашата отговорност пред бъдещето. Затова нека да предадем на децата си завета да тачат и пазят свободата, да обичат отечеството си и да строят с разум и сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България. Поклон пред величието на всички знайни и незнайни мъже и жени, дали живота си за свободна България!“ – каза в своето приветствие кметът на общината - Тошко Янев.

    Венци и цветя пред паметника на загиналите във войните поставиха служители на Общинска администрация и граждани. Паметта на героите ни бе почетена с минута мълчание.

Празникът продължи с рецитал на ученици от СОУ „Васил Левски“ – град Вълчи дол и с изпълненията на мъжка вокална група „Родолюбие“.

Виж снимки...

...

 Уважаеми съграждани в Община Вълчи дол е получено писмо от Областния управител на област с административен център Варна, с което ни информират за желанието на японската фирма „Мейджи” АД да инвестира в България. Посланикът на България в Токио- Георги Василев е поел ангажимент за предоставяне на компанията на конкретни български проекти и предложения за инвестиции в сферата на:

- Производство на здравословни храни и хранителни добавки;

- Производство на детски храни;

- Производство на сладкарски изделия;

- Производство на шоколад и шоколадови изделия;

- Производство на фармацевтични продукти (генерични лекарства, лекарствени средства за ветеринарната медицина и химикали с употреба в земеделието).

При наличие на интерес от Ваша страна моля да предоставяте предложения и/ или конкретни проекти в посочените сфери на e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ОБЩИНСКА   СЛУЖБА  ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ

ВЪЛЧИ    ДОЛ

 

 О Б Я В А

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

НА 13.03.2015г./петък/ от 10 часа в актовата зала на СОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ ще се проведе разяснителна кампания във връзка с Интегрираната Система за Администриране и Контрол / ИСАК / със земеделските производители от община Вълчи дол, община Суворово и община Девня.

                                              Телефон за връзка: 0879547396

Управител ия съвет на СНЦ „МИГ Възход” Провадия-Ветрино-Вълчи дол, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл. 44 и чл. 75 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 30.04.2014. / сряда / от 14:00 ч„ в сградата на общинска администрация Провадия, зала 119... Прочети повече...

...

Уважаеми съграждани,

Във връзка с инициативата на BTV Медия груп – „Да изчистим България за един ден!”, Ви уведомявам, че Денят на голямото почистване на България – 26 април 2014 година наближава.

И тази  година, акцията за национално почистване на България, съвпада с традиционното пролетно почистване на обществени терени в населените места. В този процес по традиция участват граждани, служители, ученици, пенсионери  и общински структури.

В качеството си на Кмет на Община Вълчи дол призовавам гражданите на общината да се включат в кампанията за почистване на замърсени места/терени, за които възможностите на общинската администрация не са достатъчни.

На 27-ми март от 13:00 часа се проведе благотворителен концерт с участието на ученици от СОУ „Васил Левски“ – град Вълчи дол. Концертът бе организиран с цел подпомагане на дейността на клуб „Млад мениджър“ и осигуряване на средства за летен лагер на децата със специални образователни потребности. На събитието присъстваха кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова, кметовете и кметските наместници на населените места от общината, както и Общински съвет – Вълчи дол.

 

млад мениджър

За трета поредна година Община Вълчи дол се включи в инициативата „Мениджър за един ден“. Единадесет ученици от СОУ „Васил Левски“ – гр. Вълчи дол подадоха необходимите документи в Общинска администрация:  автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо, молба за работа и за един ден поеха управлението на общината.

Работният ден започна с оперативка в заседателната зала на Общинска администрация. Кметът на общината, инж. Пенка Йорданова, запозна младите мениджъри със структурата на Общинската администрация, отговорностите, задълженията и спецификата на всяка една от дирекциите; с проектите, по които се работи; с приоритетите и предизвикателствата пред развитието на общината. След това всеки младеж зае работно място, съгласно длъжността, за която кандидатства и се потопи в обстановката на реалната работна среда.

В края на работния ден, на всички ученици бяха връчени сертификати лично от кмета – инж. Йорданова. Младите управленци и техният ръководител, г-жа Галактионова, благодариха на община Вълчи дол, че за пореден път отвори вратите си за тях и им позволи да станат част от екипа на администрацията.

“Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България, чиято основна задача е да представи на бъдещите лидери реалната бизнес среда и начинът на работа в определена икономическа сфера. Тя се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В нея се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот.

 

Поредно признание за успешната дейност в областта на европейските проекти получи кметът на Община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова. Тя спечели награда “1-во място подгласник” в тазгодишните награди „Кмет на годината” на предаването „Национален календар“ на телевизия „Европа“ за най-много спечелени проекти и подписани договори на глава от населението. Tелевизионният екип на „Национален календар” посети град Вълчи дол, за да връчи лично приза. Наградата е признание за ефективното управление и изключителните успехи в развитието на общината. Годишните награди “Кмет на годината” на ТВ “Европа” се присъждат за 13-та поредна година. Критериите, по които са оценявани номинираните кметове, са за най-много спечелени
проекти и подписани договори на глава от населението. Екипът на „Национален календар“ посещава всяка година българските общини, за да се запознае обстойно с проектите и развитието на регионите.

Поредно признание за успешната дейност в областта на европейските проекти получи кметът на Община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова. Тя спечели награда “1-во място подгласник” в тазгодишните награди „Кмет на годината” на предаването „Национален календар“ на телевизия „Европа“ за най-много спечелени проекти и подписани договори на глава от населението. Прочети повече... 

...

 

млад мениджър

За трета поредна година Община Вълчи дол се включи в инициативата „Мениджър за един ден“. Единадесет ученици от СОУ „Васил Левски“ – гр. Вълчи дол подадоха необходимите документи в Общинска администрация: автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо, молба за работа и за един ден поеха управлението на общината. Прочети повече... Виж снимки...

...

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, каня гражданите на общината за представяне  и обсъждане Отчета за касовото изпълнение на бюджета  на Община Вълчи дол за 2013г. Обсъждането ще се проведе от 14.00 часа на 20.03.2014г. в заседателната зала   в сградата на Общинска администрация гр.Вълчи дол.

    Председател ОбС:  В. Василев

            Продължава предоставянето на услугата приемна грижа в община Вълчи дол до края на месец май 2014. Услугата се осъществява благодарение на проекта „И аз имам семейство”, който община Вълчи дол изпълнява от 2011 г. Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България... Прочети повече...

...

 

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

            Продължава предоставянето на услугата приемна грижа в община Вълчи дол до края на месец май 2014. Услугата се осъществява благодарение на проекта „И аз имам семейство”, който община Вълчи дол изпълнява от 2011 г. Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за нейното изпълнение. Проектът „И аз имам семейство” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, която се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 82 общини на територията на цялата страна, включително и община Вълчи дол.

            До момента в приемни семейства са били настанени 14 деца, утвърдени са 10 приемни семейства, има едно приемно семейство, чакащо одобрение и 2 семейства са се отказали от участие в проекта.

Ако и Вие желаете да станете приемен родил и да помогнете на дете в нужда, заповядайте в сградата на община Вълчи дол на 3 етаж, стая 303, където с радост ще Ви разкажем повече за услугата, за начина на работа и за подкрепата, която можем да предоставим.

Каква подкрепа ще получавате като приемен родител?

- обучение от специалисти в областта на приемна грижа;

- непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник;

- приемните родители могат да посещават група за подкрепа, за да споделят преживяванията си и да си помагат;

- съдействие и подкрепа в случаите, когато приемното дете поддържа контакт с родното си семейство;

- ежемесечна финансова помощ за издръжка на детето, която е различна в зависимост от неговата възраст. В случаите, когато детето има специални здравословни нужди или е с увреждане, се получава и допълнителна финансова помощ;

- финансово възнаграждение за професионалните приемни родители.

 

ПОКАНА

 

    Уважаеми дами и господа,

От името на "Работилница за бъдеще България" Ви каним да присъствате на семинар на тема:

 

„ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО”-

Иновации и нови възможности за българските био земеделие и животновъдство. Способи за успешна реализация.

 

Събитието ще се проведе на 24.04.2014г. от 15.00 часа в ресторант Вила Марциана, с.Падина, общ.Девня, обл.Варна. 

Основни цели:

1. Успешна реализация и стъпване на българските био производители на европейските пазари;

2. Тенденции и иновации в сферата на биологичното селско стопанство

3. Нови решения за ефективност и рентабилност на производството.

Теми:

 • Биологичното селско стопанство – възникване, развитие и иновации;
 • Сертификати за достъп до европейските пазари.
 • Конкретни стъпки, осигуряващи успешна реализация на българската био продукция на европейския пазар;
 • Български био продукти, представляващи интерес за западния пазар;
 • Успешно реализирани продукти от Източна Европа на западния пазар;
 • Стратегии за намаляване на риска при преминаване от конвенционално към биологично селско стопанство.

 

Лектор на събитието - Д-р Рихард Щорхас /Германия/

Кой е д-р Щорхас?

Д-р Рихард Щорхас е роден през 1943 година и завършва специалност „Селско стопанство” в университета на Вайенщефан. Повече от 30 години се занимава активно с изследователска, образователна и консултантска дейност в областта на екологичното селско стопанство. Работи в Германия, Полша, Италия, Румъния, България, Австралия, Индия, Южна Америка и др.

Той е основател на една от най-големите световни организации за екологично селско стопанство Naturland. Член е на управителния съвет на ARGE Ökolandbau Германия. Част е от управителните органи на редица организации и фондации в областта на биологичното земеделие в Германия.

Д-р Щорхас подпомага и консултира стопанства от целия свят, преминаващи от конвенционално към био земеделие и животновъдство.

Неговата работа обхваща широк спектър от дейности в селското стопанство:

 • Отглеждане на био зърнени култури, зеленчуци и плодове;
 • Отглеждане по биологичен начин на млечни крави, говеда, овце, прасета, птици, пчели и др.
 • Биологично изхранване на едър рогат добитък, свине, млечни крави, основано на регионални източници;
 • Пазарна реализация на етерично-маслени култури, орехи, лешници, бадеми и други био продукти;
 • Практически обучения на фермери.

От 1980 г. до момента д-р Щорхас консултира Биохолдинг La Selva в Тоскана, Италия в сферата на биологичното животновъдство и производството на млечни продукти.

Програма

 

Продължителност на семинара: 4 часа

Продължителност на лекцията: 2 часа

Въпроси и дискусия с д-р Щорхас

Симултанен превод /от немски на български език/

Такса за участие: 150 лв. /В цената се включват кафе-пауза и работен коктейл/

Ранна резервация: 10% отстъпка при потвърждение и заплащане на такса за участие до 15.03.2014г.

Моля, заявете своя предварителен интерес за участие до 28.02.2014г. на тел. 0886 277 366Description: http://mail.bg/images/blocked.gif?url=resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png0886 277 366 или на e-mail адрес: info@future-workshop-bulgaria.com.


Краен срок за заплащане на такса участие до 01.04.2014г.

Банкова сметка:
Уникредит Булбанк
IBANBG53UNCR70001521283193
BICUNCRBGSF
Работилница за бъдеще България

За получаване на фактура, моля изпратете фирмени данни на посочения по-долу
e-mailадрес.

Повече информация за дейността на „Работилница за бъдеще България” можете да намерите тук.

За контакт:
Краси Йорданова
Работилница за бъдеще България
e-mail: info@future-workshop-bulgaria.com
http://www.facebook.com/BdeshtetoNaBalgaria
www.rabotilnitsa-za-badeshte.com
Тел.: 05102 3011, Мобилен: 0886 277 366

0886 277 366, Факс: 05102 3015;

Адрес: Падина, Община Девня

Уважаеми дами и господа,

От името на "Работилница за бъдеще България" Ви каним да присъствате на семинар на тема:

 

„ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО”-

Иновации и нови възможности за българските био земеделие и животновъдство. Способи за успешна реализация.


Прочети повече...

 

...

    На 28.02.2014 год. се проведе встъпителна пресконференцияпо проект „Модерна администрация в услуга на гражданитеи бизнеса“ на Община Вълчи дол. Проектът е финансиранс Договор №13-13-27/26.11.2014 г. по Оперативна програма“Административен капацитет 2007-2013 г.”, приоритетна ос І“Добро управление”, подприоритет 1.3 “Ефективна координацияи партньорство при разработване и провеждане на политики”,бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Проектът е с бюджет63 620 лева и продължителност 9 месеца. Негова основнацел е подобряване на общинската политика за устойчиворазвитие чрез координация и партньорство с местнатаобщност в община Вълчи дол, а специфичните цели са:

 

    •Подобряване дейността на Общинска администрация Вълчи долза реализиране на ефективни политики, водещи към устойчивосоциално-икономическо развитие;

    •Разширяване на партньорство със структурите на гражданскотообщество за формиране, прилагане и мониторинг на общинскиполитики;

   •Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контролпри прилагането на политики, реализирани от Общинскатаадминистрация.

 

Целеви групи по проекта са Общинска администрация на общинаВълчи дол и Структури на гражданското общество и бизнесана територията на община Вълчи дол. Проектните дейности

включват: Разработване и институционализиране на механизма законсултиране, мониторинг и контрол в процеса на разработванена общински политики; Разработване на Програма за опазване наоколнатасреда на Община Вълчи дол 2014 -2020г.”; Разработванена „Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с целпривличане на инвестиции 2014-2020г”; Последваща оценка наОбщински план за развитие на Община Вълчи дол 2007-2013г”.Разработването на стратегически документи на Общината,съобразени с новите реалности и актуалните интереси наместната общност щеподобри работата на местната власт и ще

допринесе за прилагането на съгласувани и ефективни политикиза изпълнение на общи за държавата и за община Вълчи дол цели.Реализацията на проекта дава възможност на една малка общинада създаде прозрачни, ясни и облекчени правила за мониторинг иконтрол при разработването на стратегически документи, съобразенис национални, регионални и местни приоритети. В резултат накомплексното изпълнение на всички проектни дейности ще се въведепроцеса на партньорство и координация със всички заинтересованистрани.


Списък на лицата, заличени от избиртелните списъци. Прочети...


ИЗВЕСТИЕ относно улесняване гласуването на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението  Прочети...


 Покани за консултации Прочети...


Заповед №289 / 29.03.2013 Нареждам: Използването на агитационни материали... Прочети...


Избирателни списъци за населени места, община Вълчи дол... Прочети...


Избирателен списък за избирателна секция №12 за с.Михалич и с.Кракра Прочети...

Заповед №226/15.03.2013 г.


На основание чл.42, ал.2 ЗМСМА......определям следните места за обявяване на избирателните списъци... Прочети...

Заповед №225/15.03.2013 г.


На основание чл.42, ал.2 ЗМСМА......определям следните места за обявяване на избирателните списъци... Прочети...


...

Заповед №182/ 04.03.2013 г. Прочети...


Система за измерване удовлетворимостта на потребителите; Прочети...


Анкетни карти; Прочети и попълни...


Попълнените анкетни карти може да изпращате на електронната поща на Община Вълчи дол (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)

Additional information