ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на Проект на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Вълчи дол е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок  до 16.12.2020 г. 

 

Проектът на План за интегрирано развитие на община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. е в приложения файл към настоящата Покана – обявление.

 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Вълчи дол (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Вълчи дол. 

 

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.

 

Основната цел на ПИРО Вълчи дол е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

 

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 16.12.2020 г. вкл. на като попълнят специално разработения за целта анкетен формуляр, който е общодостъпен на следният линк:

 

https://forms.gle/tFYvDLddW7xB4njTA

 

 Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено, в електронна среда, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

 

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.

 

В тази връзка Общинска администрация Вълчи дол отправя настоящата покана-обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 Прочети повече...

3 А П О В Е Д №1147/26.11.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т, 1 и ал.2 от ЗМСМА, чл, 63. ат. 4. би 11 и чл. бЗв от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена е Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г.. Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 па Министерски съвет от 15 юли 2020 г.„ Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ :

 Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 :

 Прочети повече...

 

3 А П О В Е Д №1147/26.11.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т, 1 и ал.2 от ЗМСМА, чл, 63. ат. 4. би 11 и чл. бЗв от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена е Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г.. Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 па Министерски съвет от 15 юли 2020 г.„ Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

 

НАРЕЖДАМ :

 

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 i:

 

1.           Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105. аз.6 и 115а. аз.1. 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

2.   Преустановяват се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

 

3.   Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителпи центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

 

4.   Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

 

5.   Директорите на всички училища и детски градини на територията на Община Вълчи дол да предприемат необходимите мерки за опазване на поверената им материалната база - ВиК системите, парното отопление, използвани електро-уреди и други.

 

6.   Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги. изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

 

7.   Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцово, творческото и музикалното изкуство и други), включително и дейността на пенсибнерските клубове.

 

8.   Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

 

9.  Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 1 8 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на заповедта. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международни спортни състезания до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

 

10.        Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

 

11.        Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

 

12.        Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на

 

туристически обекти в страната.

 

13.       Всички физически и юридически лица. които са собственици иди управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създавал организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от ! човек на 3 кв. м.

 

14.       Да се преустанови функционирането на общинския пазар върху обособените за тази цел терени в гр. Вълчи дол, считано от 29.11.2020 г. до второ нареждане.

 

15.       Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-малко 50% от персонала.

 

16.       Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

 

17.       В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

18.       Дейностите, които не са преустановени или забранени е тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 675 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед запазвам за себе си.

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол. училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

 

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

 

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ /ПП/

 

Кмет на Община Вълчи дол

 

3 А П О В Е Д №1146/26.11.2020 г.

 

I la основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал, 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл, 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г.. Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г, и предложение на Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ :

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Община Вълчи дол.
считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г:

Прочети повече...

 

ЗАПОВЕД № 1124/20.11.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Вълчи дол и след проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии от 20.11,2020г.

НАРЕЖДАМ:

Учебният процес на територията на Община Вълчи дол да протича по следния ред за всяко от училищата по отделно както следва:

1. СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол - След постъпило писмо с Вх.№РД67-01-143/20.11.2020г. от СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол, учебният процес ще протича при следната организация:

Считано от 23 ноември 2020г. се възстановява присъственото обучение на учениците от първи до четвърти клас.

Учениците от пети до дванадесети клас продължават да са на обучение в електронна среда от разстояние за периода от 23.11.2020г. до 27.11.2020г. включително. Мярката е съгласувана на педагогически съвет и е съгласувана с родителите на учениците и Обществения съвет към училището. Подаден е Доклад до Министерството на образованието и науката. От 30.11.2020г. учениците ще започнат да възстановяват присъственото обучение по График за редуване на присъствено обучение и ОЕСР в СУ „Васил Левски” до 23.12.2020г. Графикът е публикуван на сайта на СУ „Васил Левски”.

2. Обединено училище „Свети Иван Рилски”, е. Чсрвенци - На основание Заповед №РД-07-189/17.11.2020г. на Директора на Обединено училище „Свети Иван Рилски”, с. Червенци, постъпила в Общинска администрация с Вх.№РД6700-347/20.11.2020г. се възстановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от първи до десети клас, считано от 23.11.2020. Решението е взето на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД09-3171/12.11.2020г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с ниския брой на заболеваемост в училището - 5%.

3. Основно училище „Климент Охридски”, с. Ст. Караджа - Съгласно Писмо с Вх.№РД6700-348/20.11,2020г. на Директора на Основно училище „Климент Охридски”, с. Ст. Караджа се възстановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от първи до седми клас включително, считано от 23.11.2020. Решението е взето на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД09-3171/12.11.2020г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с ниския брой на заболеваемост в училището - 5%.

4. Обединено училище „Васил Левски”, с. Михалич - Постъпило е писмо с Вх. .№РД6700-349/20.11.2020г. от Директора на Обединено училище „Васил Левски", с. Михалич на база на което се провежда следната организация на учебните занятия:

Присъствени учебни занятия за учениците от първи до пети клас. Учениците от шести до десети клас продължават да бъдат на обучение в електронна среда от разстояние за периода от 23.11.2020г. до 30.11.2020г. включително.

5. ПГЗГС, с. Сг. Караджа - Съгласно Писмо с Вх. .№РД6700-350/20.11.2020г. от ПГЗГС, с. Ст. Караджа, считано от 23.11.2020г. се преминава към хибридно обучение съгласно приложен график.
Контролът на настоящата заповед възлагам на Пепа Пенчева - Заместник-кмет.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /ни/

3 А П О В Е Д №1146/26.11.2020 г.

 

I la основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал, 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл, 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г.. Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.. Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г, и предложение на Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ :

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Община Вълчи дол.
считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г:

1.Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;

б)недопускане до работните помещения на липа с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно


посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г)създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м„ а при невъзможност - носене на защитна маска за лице:

д)осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост ог спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем. ръкавици и др.).

2.Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на

открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1.5 м.

3.Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи ма работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по- добро ниво па защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

4.При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

5.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставя] услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 - 4 , прилагат и следните противоепидемични мерки:

а)    организират дейността си по начин, който осигурява спазване го на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б)  осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта:

в)    създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г)    поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

6.  Лицата, предоставящи административни и други услуги иа граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

7.          Всички лица. когато се намират в закрити обществени места, в г. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, национални центрове но проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). коиго се използват съгласно препоръките в приложение № 3.

8.  Всички лица. когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1.5 м„ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др ). които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.

9.    Изключение ог задължението по т. 7 и 8 се допуска за:

а)  клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б)  спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в)    участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, от останалите участници;

г)  децата до 6 годишна възраст.

10.По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

11.     Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м. разстояние между лица. когато се намират на открити обществени места се прилага за всички лица. които не са от едно семейство/домакинство.

II.      Противоепидемичните мерки гю т. 1, 1-5 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

III.         Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

IV.      Тази заповед се прилага за обекти, услуги и дейности, които не са временно преустановени или забранени.

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол. да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

ГЕОРГИ ТРОНКОВ /ПП/

Кмет на Община Вълчи дол


Приложение № I към т. 1, буква „а“

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия па работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1.      Избор на дезинфектант

1.1.Дезинфектантът, койго се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2.В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни” it или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи".

1.3.Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4.Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при пократко време на въздействие (до 15 минути).

2.      Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1.За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора. както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници клиент, стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2.    Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3.     При наличие на потвърден случай на COV1D-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице. работното помещение, общите части.

3.   Начини на приложение на дезинфектантите Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1.     Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др )

3.1.1.   Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2.  Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3.  Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2.     Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1.  Дезинфектан гите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2.  Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3.Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4.  Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3.     Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4.    В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Пр иложение № 2 към т. 1, буква „в“ Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1.    Ръцете се мият винаги:

а)   когато са видимо замърсени:

б)   след кихане или кашляне;

в)   преди, по време на и след приготвяне на храна;

г)   преди хранене:

д)   след ползване на тоалетна:

е)   след досег с животни или техни изпражнения:

ж)   при непосредствена грижа за болен.

2.      Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3.   При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4.   Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение № 3 към т. 7 и 8

Инструкция за правилно носене на лицева маска

1.   Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.

2.   Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

3.   Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна.

4.   След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриваг с дезинфектант за ръце.

5.   Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.

6.   Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а)  чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б)  чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати е дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

7.     Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.

8.     Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

ЗАПОВЕД № 1124/20.11.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Вълчи дол и след проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии от 20.11,2020г.
Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.10.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. ноември 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

във връзка с Покана за участие с проектни предложения в

 

Национална Кампания  „За чиста околна среда 2021г.”, на тема:  „Обичам природата – и аз участвам”

 

МОСВ и ПУДООС

 

 

 

Уважаеми съграждани, от 12.11.2020г., ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти  от МОСВ и ПУДООС: Национална Кампания  „За чиста околна среда – 2021г.”,   на тема: „Обичам природата – и аз участвам”.

 

Допитването ще приключи на 04.12.2020г.

 

Моля изпращайте вашите идеи и предложения на e-mail на дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  – Тук може да поставите вашите най - наболели проблеми и нужди, които искате да се разрешат в сферата на действие на отворената покана.

 

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2021 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загриженост към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Национална кампания За чиста околна среда 2021г. се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.  

 

Насоките по обявените покани   за участие в  Националната кампания  „За чиста околна среда 2021г.” за общини и кметства и за училаща и детски градини от цялата страна, може да прочетете от сайта на ПУДООС -   www.pudoos.bg

 

Искреното желание на ръководството на Община Вълчи дол е да стимулира гражданската инициатива.

 

След разглеждане на поставените идеи, ръководството  на общината съвместно със съответните специалисти ще излезе с конкретни предложения, които ще бъдат подадени като проектни предложения в срок до 29 януари 2021г. – за общини и кметства и в срок до 15.01.2021г. – за училища и детски градини.

 

По този начин нашата цел е Общинска администрация Вълчи дол да затвърди ролята си на  институция,  в която мнението и гласът на гражданите са приоритет при решаване на наболели проблеми и конкретни нужди.

 

 

 

 

 

 

 

Георги Тронков

 

Кмет на Община Вълчи дол

 

Допълнителна информация