Заповеди (Пенка Йорданова)


Заповед №995 / 29.10.2013 относно границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2014 година. Прочети повече...


Заповед №182/04.03.2013 за утвърждаване на Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Вълчи дол;


Заповед №952/29.10.2012 за определяне границите на районите и услугите по събирането на битови отпадъци;


Заповед №337/04.04.2012 за провеждане на публичен търг с явно наддаване, стр.1


Заповед №263/30.03.2012 за провеждане на публичен търг с явно наддаване;


Заповед №88/14.02.2012 За назначаване на членове на комисия за превенция и противодействие на корупцията


Заповед №78/09.02.2012 За утвърждаване на вътрешни правила за подаване на сигнали


Заповед №62/02.02.2012 за провеждане на публичен търг с явно наддаване


Допълнителна информация