Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Моля, явете се в дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

   

 • ПРОТОКОЛ

  Днес, 27.06.2018г. съгласно заповед № 718/12.06.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „Подкрепи ме, за да успея” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 комисия в състав...

  Прочети повече...

   

 • П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 19.06.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

  Прочети повече...

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ.ма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите:

  1. Дейност: „Ранна интервенция на уврежданията’;

  2. Дейност: „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина”.

  II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

  > ПСИХОЛОГ              Автобиография;               Покана-прием;


  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от

  17.00 ч. на 26.06.2018г.

  Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация    на адрес гр.

  Вълчи дол пл. „Христо Ботев" №1 всеки работен ден (понеделник - петък)    от    08,00 до

  17.00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -    по електронен път на адрес: oba [email protected]

  -    на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1

  111.    Подбора на кандидата протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  • Събеседване;

  До по - нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
  ‘Янлестща във вашето бъдеще!  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Развитие на човешките ресурси "2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ.ма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите...

  Прочети повече...

 • Първа копка на басейна

  На 15.06.2018 г., в присъствието на представители на ръководството на Общински съвет и Общинска администрация -  Вълчи дол, се откри строителната площадка. Обектът е финансиран от ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2018 и съфинансиран със средства на Община Вълчи дол. Спортната база е разположена в имотa на градския стадион „Петко Сираков“ в гр. Вълчи Дол.

  Прочети повече...                  Виж снимки...

   

   

 • ПОКАНА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2017 ГОДИНА

   

  Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-жа  Яна Михалева  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2017 година .

  Обсъждането ще се проведе на 21.06.2018г. от 13.00 часа в заседателната  зала на  общината.

   Доклад;

 • ПОКАНА

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 13.06.2018 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията...

  Прочети повече...

 • MИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ОБЛАСТИ А ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ГР. ВАРНА

  3 A II O В Е Д
  № РД 18-10-211 rp.Bapna, 17.05.2018 r.

  На основание чл.19, ал.9 и ал.4, т.4 от Закона за администрацията, чл.З, ад.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с писмо изх.№ 91-614/09.05.2018 г. на директора на дирекция „Сигурност” на МЗХГ, наш вх.№ РД-0 5-761-(1)/16.05.2018 г., е цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и горските територии, земеделската продукция и сгради, и спазването па правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, съгласио Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г...

    Прочети повече...

   

   

 • Откриване на паметна плоча на Христо Ботев в село Щипско

   

  В Деня на Ботев, паметна плоча на великия българин, поет, публицист, общественик и революционер – Христо Ботев бе открита в село Щипско, община Вълчи дол.

  Прочети повече...                 Виж снимки...

   

   

   

 • ГОРЕЩО ВРЕМЕ!

  През период на топлинни вълни, следвайте инструкциите на местните здравни власти.

  Поддържайте хладна температура в жилището си

  ·         Стремете се да поддържате хладна температура в жилището си. Проверявайте температурата в него между 8 и 10ч., в 13ч. и вечер в 22ч. Тя трябва да бъде по-ниска от 32°C през деня и 24°C през нощта. Тези инструкции е особено важно да се спазват за деца, възрастни над 60г. или хора с хронични здравословни проблеми...

   Прочети повече...

   

 • ГОРЕЩО ВРЕМЕ!

  През период на топлинни вълни, следвайте инструкциите на местните здравни власти.

  Поддържайте хладна температура в жилището си

  ·         Стремете се да поддържате хладна температура в жилището си. Проверявайте температурата в него между 8 и 10ч., в 13ч. и вечер в 22ч. Тя трябва да бъде по-ниска от 32°C през деня и 24°C през нощта. Тези инструкции е особено важно да се спазват за деца, възрастни над 60г. или хора с хронични здравословни проблеми. 

  ·         Използвайте хладния въздух през нощта, за да проветрите жилището си. Ако е безопасно, отворете всички прозорци през нощта и рано сутринта, когато външната температура е по-ниска.

  ·         Намалете топлината вътре в жилището си. Затворете прозорците и особено онези, които са директно изложени на слънчева светлина през деня. Изключете изкуственото осветление и толкова електрически уреда, колкото е възможно. 

  ·         Пуснете щори, драперии и тенти на прозорците, които се огряват от слънцето сутрин или следобед.

  ·         Сложете мокри кърпи в жилището си, за да го охладят. Не забравяйте, че тогава се повишава и влажността на въздуха.

  ·         Ако в жилището си имате климатик, затворете вратите и прозорците и изключете електрическите уреди, които не са необходими за охлаждане, така че да се намали рискът от прекъсване на електрозахранването. 

  ·         Електрическите вентилатори могат да донесат облекчение в горещините, но когато температурите са над 35 °C, те не могат да предотвратят здравословни проблеми, свързани с горещините. Важно е да се пият много течности. 

  Пазете се от горещините

  ·         Преместете се в най-хладната стая, особено през нощта.

  ·         Ако не е възможно да поддържате хладна температура в дома си, прекарвайте 2-3 часа от деня на хладно (например в обществена климатизирана сграда). 

  ·         Избягвайте да излизате навън в най-горещите часове на деня. 

  ·         Избягвайте изморителна физическа активност. Ако ви предстои такава – свършете я в най-хладната част на деня, която обикновено е сутрин между 4 и 7ч. 

  ·         Стойте на сянка. 

  ·         Не оставяйте деца или животни в паркиран автомобил. 

  Поддържайте тялото си хладно и хидратирано 

  ·         Вземете хладен душ или вана. Алтернативно може да ползвате студени компреси, кърпи, гъби, бани на краката и т.н. 

  ·         Носете летни, свободни дрехи от естествени материи. Навън носете широка шапка с периферия или козирка и слънчеви очила. 

  ·         Ползвайте леки чаршафи и завивки без пълнеж, за да избегнете задържането на топлина. 

  ·         Приемайте редовно течности като избягвате алкохол, тютюнопушене и прекалено кофеин и захар. 

  ·         Яжте по малко и по-често. Избягвайте храни, богати на протеини. 

  Помогнете на другите

  ·         Планувайте да проверявате семейството, приятели и съседи, които прекарват дълго време сами вкъщи. Уязвимите хора може да имат нужда от помощ през горещите дни. 

  ·         Обсъждайте екстремните топлинни вълни със семейството си. Всеки трябва да знае какво да прави, за да се справи с тях. 

  ·         Помогнете на човек в риск да получи съвет и подкрепа. Възрастните или болните хора, които живеят сами трябва да се посещават поне веднъж на ден. 

  ·         Ако приемате лекарства, консултирайте се с лекуващия лекар как лекарството може да повлияе върху терморегулацията и флуидния баланс.

  ·         Отидете на обучение. Запишете се на курс по оказване на първа помощ за справяне с топлинни вълни и други извънредни ситуации. Всеки трябва да знае как да реагира в подобни ситуации. 

  Ако имате здравословен проблем 

  ·         Пазете лекарствата на температура под 25 °C или в хладилника (прочетете упътванията за тяхното съхранение). 

  ·         Потърсете съвет от лекар, ако страдате от хронично състояние или приемате множество лекарства. 

  Ако Вие или човек до Вас се почувства зле 

  ·         Опитайте се да намерите помощ, ако се чувствате замаян, отпаднал, неспокоен или изпитвате силна жажда и главоболие; преместете се на хладно място възможно най-бързо и премерете телесната си температура.

  ·         Пийте вода или плодови сокове, за да се рехидратирате. 

  ·         Починете си незабавно на хладно място, ако изпитвате болезнени мускулни спазми, най-често в краката, ръцете или корема, в много случаи след продължителни упражнения през горещите дни; пийте рехидратиращи разтвори, които съдържат електролити; потърсете медицинска помощ, ако крампите, предизвикани от горещината продължат повече от един час.

  ·         Консултирайте се с лекар, ако усетите необичайни симптоми или ако симптомите продължат. Ако член на семейството е с гореща и суха кожа и делириум, конвулсии и/или безсъзнание, обадете се незабавно на лекар или извикайте линейка. Докато чакате линейката, преместете пострадалия на хладно място и го сложете да легне с повдигнати крака и бедра, свалете дрехите и започнете външно охлаждане със студени компреси на врата, ахилеса и слабините, продължително проветрявайте и мокрете кожата с вода с температура 25–30°C. Премерете телесната температура. Не давайте на пострадалия ацетилсалицилова киселина или парацетамол. Сложете да легнат настрани хора в безсъзнание.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  по проект „Активни младежи в Община Вълчи дол“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0110-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”

   

  03.07.2017г./понеделник/, 11:00 часа

  Заседателната зала на Община Вълчи дол


                             

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

   

 • ПРОВЕДОХМЕ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

      В края на 2017 година изтича договорът с предмет „Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци, образувани на територията на община Вълчи дол и обезвреждане чрез депониране на общинското депо за неопасни отпадъци гр. Вълчи дол за период 2007 – 2017 година”, сключен на 20.04.2007 година с „Технокар” ООД.

      Предстои Общински съвет да вземе решение за организацията на дейността от 1 януари 2018 година.

      През периода 12.06.2017 г. до 20.06.2017 г. (включително) председателят на Общински съвет - Вълчи дол - Георги Тронков, със съгласието на Общински съвет,  проведе разяснителна кампания и обществено обсъждане във всички двадесет и две населени места на територията на община Вълчи дол във връзка с бъдещата организация на сметосъбирането и сметоизвозването.

      Бе направена кратка презентация относно сметосъбирането и сметоизвозването в община Вълчи дол, споделен бе и опитът на Община Дългопол в тази сфера.

      На всички присъствали на обсъжданията бяха раздадени информационни материали и анкета, даваща възможност всеки да изкаже позицията си по въпроса дали дейността по сметосъбирането и сметоизвозването да премине към Община Вълчи дол или, след провеждане на обществена поръчка, да се повери отново на фирма.

      От общо 594 броя попълнени анкетни карти, 591 броя съдържат положителен отговор дейността по сметосъбиране и сметоизвозване да премине към Община Вълчи дол.

      Предстои Общински съвет – Вълчи дол да вземе решение по въпроса.

  Виж снимки...

   

 • ПРОВЕДОХМЕ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

      В края на 2017 година изтича договорът с предмет „Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци, образувани на територията на община Вълчи дол и обезвреждане чрез депониране на общинското депо за неопасни отпадъци гр. Вълчи дол за период 2007 – 2017 година”, сключен на 20.04.2007 година с „Технокар” ООД...

  Прочети повече...  Виж снимки...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  СПИСЪК на длъжници по ЗМДТ с предприети действия по чл.32 от ДОПК     Уведомяваме лицата посочени в списъка, че в 14 дневен срок от поставянето на това съобщение следва да се явят в дирекция „Финанси и местни приходи” за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107 ал.3 от ДОПК...

  Прочети повече...

   

 • Анкетна карта Образец 2 за измерване удовлетвореността на потрбителите на административни услуги в Община Вълчи дол

  ВИЕ СТЕ?

  ЧАСТНО ЛИЦЕ
  ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/НПО
  ИНСТИТУЦИЯ

  РАБОТИТЕ В ОБЛАСТТА НА

  ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ    

   

  1. Приемлив ли е периодът, за който ще бъде извършена услугата?

   

  ДА НЕ

  2. Беше ли ви предоставена услугата по справедлив и компетентен начин?

   

  ДА НЕ

  3. При възникване на въпрос или неяснота беше ли ви разяснено какво да правите?

   

  ДА НЕ

  4. Беше ли услугата предоставена без грешка?

   

  ДА НЕ

  5. Удовлетворени ли сте от организацията на услугите и качеството на обслужване?

   

  ДА НЕ

  6. Писмената и устната реч беше ли разбираема за вас /например без сложни термини и думи/?

   

  ДА НЕ

  7. Удобно ли е за вас работното време на администрацията?

   

  ДА НЕ

  8. Възползвате ли се от електронните услуги на общината?

   

  ДА НЕ

  9. Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?

   

  ДА НЕ

  10. Достатъчно бързо и компетентно ли бяхте обслужен(а)?

   

  ДА НЕ


  Има ли нещо в работата на държавната администрация, което Ви допада или не одобрявате и кое е то?

  Какви препоръки за работата в държавната администрация бихте отправили?


  Благодарим ви за проявената гражданска позиция. Вашето мнение е важно за нас!

   

 • Анкетна карта Образец 1 за измерване удовлетвореността на потрбителите на административни услуги в Община Вълчи дол

  ВИЕ СТЕ?

  ЧАСТНО ЛИЦЕ
  ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/НПО
  ИНСТИТУЦИЯ

  РАБОТИТЕ В ОБЛАСТТА НА

  ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ    

   

  1. В рамките на законовия срок ли беше извършена желаната от вас административна услуга?

   

  ДА НЕ

  2. Обслужващият персонал беше ли компетентен?

   

  ДА НЕ

  3. Обслужването беше ли любезно?

   

  ДА НЕ

  4. Доволен ли сте от достъпа до услугата?

   

  ДА НЕ

  5. Помагат ли ви служителите при попълването и подаването на документи?

   

  ДА НЕ

  6. Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на служител в местната администрация?

   

  ДА НЕ

  7. Получавате ли при поискване от администрацията необходимата информация за нейната работа?

   

  ДА НЕ

  8. Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по електронен път?

   

  ДА НЕ

  9. Цената на услугата достъпна ли е за вас?

   

  ДА НЕ

  10. Налага ли ви се често да използвате услугите на общинската администрация?

   

  ДА НЕ


  Има ли нещо в работата на държавната администрация, което Ви допада или не одобрявате и кое е то?

  Какви препоръки за работата в държавната администрация бихте отправили?


  Благодарим ви за проявената гражданска позиция. Вашето мнение е важно за нас!

   

   

 • ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ СЕЗОННА РАБОТА В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА БРАНЕ НА ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

  Няколкостотин български сезонни работници се очаква да заминат и тази година
  на работа в Швеция за участие в кампанията за бране на боровинки.
  В тази връзка Агенцията по заетостта обръща внимание върху следното:
   
   
   
 • СЪОБЩЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

       Общинска администрация Вълчи дол стартира кампания за снабдяване с по 2 куб.м. дърва за огрев за отоплителен сезон 2017-2018г. на следните целеви групи:

    -лица в над трудоспособна възраст;

    - социално слаби лица;

    - безработни лица;

    - лица с увреждания.

       Цената на 1 куб.м. е 66,00 лева с включен транспорт. Желаещите могат да подадат заявление в  Информационния център на Общинска администрация - Вълчи дол в срок до 31.07.2017 година.

   Общинска администрация – Вълчи дол

   

 • СХЕМА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

      Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020
  От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

      Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.

      Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

      За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

      Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

      Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.

      Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.

      Електронното заявление може да намерите тук.

  Прочети повече...

   

 • СХЕМА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

      Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020
  От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование...

  Прочети повече...

   

 • ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

   

   по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

   

  27.06.2017г.- 10:00 ЧАСА

  ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми госпожи и господа,

      В края на 2017 година изтича договорът за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Вълчи дол.

      Предстои Общинският съвет да вземе решение дали от началото на 2018 година тази дейност да бъде поверена отново на фирма или да премине към Община Вълчи дол...

  Прочети повече...

   

 • Ден на репродуктивното здраве 2017

  На 10 юни 2017 в Културен Център "Морско казино" в град Бургас ще се състои 12-тото поредно издание на Деня на репродуктивното здраве, организиран от сдружение „Зачатие“ в полза на хората с репродуктивни проблеми. Събитието е под патронажа на Община Бургас и се провежда в морския град за втори път, като през годините домакини са били различни градове в страната.

  Тази година основната тема на събитието е за новите подходи в медицината, които могат да скъсят пътя до желаното дете. Ще участват представители на над 12 от най-големите клиники по репродуктивна медицина в страната. В информационната сесия, техни специалисти ще ни запознаят с новостите в лечението на стерилитета от последните години. Експо-алеята на клиниките ще даде възможност на посетителите да общуват пряко с най-известните специалисти от цялата страна, да се консултират безплатно с тях по своите проблеми, да разберат какви са условията и възможностите за лечение, предлагани от различните клиники.

  5 от посетителите на Деня на репродуктивното здраве ще получат от сдружение „Зачатие“ ваучери за финансово подпомагане на лечението им на стойност 500 лв всеки, като имената им ще бъдат изтеглени с жребий при закриването на събитието.

  В съпътстващата програма на Деня на репродуктивното здраве е и изложбата от творби на д-р Ангел Милев „Изкуството в подкрепа на живота“. Авторът ще дари сумата от първата откупена картина за подпомагане на лечението на двойките със стерилитет.

  Денят на репродуктивното здраве започва в 11:00 часа в зала „Георги Баев“ на КЦ „Морско казино“ Бургас и ще продължи през целия ден до 16:30 ч, като входът е свободен за всички посетители.

  За повече информация и подробности посетете www.zachatie.org/drz2017.

 • Ден на репродуктивното здраве 2017

  На 10 юни 2017 в Културен Център "Морско казино" в град Бургас ще се състои 12-тото поредно издание на Деня на репродуктивното здраве, организиран от сдружение „Зачатие“ в полза на хората с репродуктивни проблеми. Събитието е под патронажа на Община Бургас и се провежда в морския град за втори път, като през годините домакини са били различни градове в страната.

  Прочети повече...

   

 • График за провеждане на индивидуално тестиране

   

  Във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“ и изпълнението на Дейност 2 „Идентифицираненаикономическинеактивнимладежидо 29 годишнавъзраствключително, коитонеса в образованиеилиобучение, и активиранезавключванетоимнапазаранатруда в Община Вълчи дол“,  представяме График на посещенията по населени места във връзкас  индивидуалната работа с идентифицираните лица.

  График;

   

   

  Проект  BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

 • Стартира процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"

  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност", Специфична цел  3.1. "Намаляване на енергийната интензивност на икономиката" като
   ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"
   
   
 • proba

  hkljkl/ujbl.uoli7

  proba

 • вр


  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

   Наредба;

   Приложение 1;

   Приложение 2.

 • Десето извънредно заседание на Общински съвет - 16.06.2016 г.

      До………………………………………. 

              гр./с./…………………………................

   

  П    О    К    А    Н    А

  РД  6100- 73 / 13.06.2016 г.

   

             На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам  ДЕСЕТОТО извънредно  заседание на ОбС на 16.06.2016 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-І етаж  при следния  проект за

   

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно провеждане на Общо Събрание на Асоциацията по «В и К» на обособената територия, обслужвана от «В и К-Варна» ООД-гр. Варна

   

   

   

  Георги Тронков,

  Председател ОбС Вълчи дол

 • Десето извънредно заседание на Общински съвет - 16.06.2016 г.

   

              До………………………………………. 

              гр./с./…………………………................

   

  П    О    К    А    Н    А

  РД  6100- 73 / 13.06.2016 г.

   

             На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам  ДЕСЕТОТО извънредно  заседание на ОбС на 16.06.2016 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-І етаж  при следния  проект за

   

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно провеждане на Общо Събрание на Асоциацията по «В и К» на обособената територия, обслужвана от «В и К-Варна» ООД-гр. Варна

   

   

   

  Георги Тронков,

  Председател ОбС Вълчи дол

  Прочети повече...

 • ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ (2)

   

   

  Община Вълчи дол сключи договор и стартира Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” на 27.04.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент

   

  Прочети повече...

 • бланка приеми ме (3)

   

   

  Прочети повече...

 • бланка Активни (2)

 • Риболов

 • бланка Грижа за достоен живот (2)

 • Покана (8)

 • Покана (2)

 • СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА

  .

 • бланка Подкрепи ме (12)

 • Риболов

   

   

   

  Прочети повече...

 • СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА

   

   

   

  Прочети повече...

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"

        И тази  година Общинска администрация – Вълчи дол се включи в инициативата „Да изчистим България заедно” – част от глобалното гражданско движение “Let`s Do It World”.

        Кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев, заместник-кметовете, секретарят на Общината, директорите на дирекции и служители на Общинска администрация почистиха обществените зелени площи в града, гробищния парк, местността Кошу баир и стадион „Петко Сираков”, като бяха събрани и изхвърлени общо 8 тона отпадъци.

        Датата 4 юни не бе избрана случайно, а с цел да посрещнем Световния ден на околната среда – 5 юни в по-чиста България.

  Виж снимки...

   

 • ПОКАНА

 • Съобщение

 • СТАРТИРА ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

  На 27.04.2016г. с подписване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0110-C01, Община Вълчи дол стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.002-0110-C01„Активни младежи в Община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз...

  Прочети повече...

   

 • Курбан за здраве в гр. Вълчи дол

  В деня на светите Апостоли Петър и Павел и две години след проливните дъждове, които заляха общината през юни 2013 година, кметът на Вълчи дол даде курбан в църквата „Св. Архангел Михаил“ в град Вълчи дол. Курбанът е за здравето и благоденствието на всички жители на общината.

 • Обучение "Професионално ориентиране, кариерно консултиране и предприемачество"

   На 26 юни 2015 г. в сградата на Община вълчи дол ще бъде проведено еднодневно обучение на тема "Професионално ориентиране и кариерно консултиранеи предприемачество". Обучението е част от проект "Шанс за успешно бъде", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

  Къде и как да продължа образованието си? Коя професия е най – подходяща за мен – какво мога, от какво се интересувам, какво е важно за мен?  Какви са изискванията на работодателите, какви са възможностите за моята реализация, как да се представя успешно от самото начало? Не харесвам работата си…Как да сменя професията си?  От какви допълнителни квалификации се нуждая, за да постигна целите си? Как да подобря уменията си, как да вземам по-добри решения , да планирам и управлявам за кариерата си?

  Това са въпроси, които всеки от нас си задава в определени етапи от живота си…

  По време на обучението ще бъдат обстойно обсъдени и практически приложение следните теми:

  • Да изготвите своята автобиография, така че да ви забележат и да акцентирате върху това, което ще ви отличи от другите кандидати;
  • Да изберете тази сфера на дейност, която отговаря на вашите интереси и талант;
  • Да получите обратна връзка за това, кои са вашите най-силни професионални и личностни качества, както и да дефинирате тези области за развитие, които ще ви направят още по-успешни;
  • Да предприемете тези действия, които да ви отправят към следващото ниво в след завършване на образованието си;


  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Академия за образователни иновации Дълголетие  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

  Академия за образователни иновации Дълголетие

   

   

 • Обучение "Професионално ориентиране, кариерно консултиране и предприемачество"

   

  На 26 юни 2015 г. в сградата на Община вълчи дол ще бъде проведено еднодневно обучение на тема "Професионално ориентиране и кариерно консултиранеи предприемачество". Обучението е част от проект "Шанс за успешно бъде", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

  Прочети повече...

  Академия за образователни иновации Дълголетие

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - АКУШЕРКА (3)

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - ПЕДИАТЪР ЗДРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЕЦА

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - ПЕДИАТЪР ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ УМЕНИЯ

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - АКУШЕРКА

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС - ЛЕКАР-ГИНЕКОЛОГ

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС (2)

  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” позиции педагог и медиатор по Проект „Подкрепи ме, за да успея”

  ПЕДАГОГ;        МЕДИАТОР;

   Срокът за набиране на кандидати се удължава до 05.06.2015 г.

   

 • ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

  Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” позиции специален педагог  и рехабилитатор, и „Формиране и развитие на родителските умения“ позиция лекар - гинеколог по Проект „Подкрепи ме, за да успея”

  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;       ЛЕКАР-ГИНЕКОЛОГ;          РЕХАБИЛИТАТОР.

   

   

 • IV Фолклорен събор на село Червенци "Писнала гайда писана" - със свирните на Диньо Маринов

  http://www.youtube.com/watch?v=JM8MAOaEWaw

  Виж снимки...

 • ДЕТСКО ШОУ ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ

  http://www.youtube.com/watch?v=T1Hqa7JXMkE

  Виж снимки...

 • Дневен ред на Общински съвет за 2013 г. - архив

 • В СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСАНА“...

  На 1-ви юни от 9:30 часа в село Червенци, Община Вълчи дол, за трета поредна година се проведе фолклорният събор „Писнала гайда писана“ – със свирните на Диньо Маринов. Специално за празника пристигна делегация от район, Чадър-Лунга, Автономно-териториално обединение Гагаузия, Република Молдова, водена от председателя на района Сергей Михайлович Бузаджи.

  Прочети повече...                      Виж снимки...                   Виж видео (СКАТ)...

 • В СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПИСНАЛА ГАЙДА ПИСАНА“

   

   

                  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

  ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ

  ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАЙОН

  ЧАДЪР-ЛУНГА, АТО ГАГАУЗИЯ

   

  На 1-ви юни от 9:30 часа в село Червенци, Община Вълчи дол, за трета поредна година се проведе фолклорният събор „Писнала гайда писана“ – със свирните на Диньо Маринов. Специално за празника пристигна делегация от район, Чадър-Лунга, Автономно-териториално обединение Гагаузия, Република Молдова, водена от председателя на района Сергей Михайлович Бузаджи.

   

  Преди началото на фолклорната програма, в присъствието на областния управител на Варна, Иван Великов и съветниците от Общински съвет-Вълчи дол, кметът на община Вълчи дол инж. Пенка Йорданова и председателят на район Чадър-Лунга, Сергей Бузаджи подписаха споразумение за сътрудничество между община Вълчи дол и район Чадър-Лунга, в областта на местното самоуправление, икономиката, социалните дейности, образованието, културата и спорта, с което изразиха готовността си да обединят възможности и ресурси за постигане на благоденствието на жителите на община Вълчи дол и район Чадър-Лунга.

   

  Тържеството продължи с поднасяне на венци пред паметната плоча на големия български музикант – Диньо Маринов – родом от село Червенци. Фолклорната програма, с участието на състави от Варна, Добрич, Аксаково, Ветрино и Червенци, се състоя в двора на основно училище „Св. Иван Рилски“. Специални поздрави към всички отправи фолклорна група „Севда“ от село Казаклия, АТО Гагаузия, която освен традиционните гагаузки песни и хора, изпълни и песен на български език.

  Виж снимки...

  Виж видео (СКАТ)...

   

   

 • Вълчи дол бе отличена със специален приз за „Най-просперираща Общинска администрация” за повишаване степента на прозрачност в действията на администрацията за периода от 2008 до 2013 година

  Специална награда за „Най-просперираща Общинска администрация”

   

   

   

   

   

   

  На 16.05.2013 г. на тържествена церемония в „Метрополитън Хотел” – София, за пета поредна година, бяха връчени Годишните призове за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България.Община Вълчи дол бе отличена със специален приз за „Най-просперираща Общинска администрация” за повишаване степента на прозрачност в действията на администрацията за периода от 2008 до 2013 година. Отличието бе връчено лично на кмета на общината, Инж. Пенка Йорданова и показва, че когато се работи правилно, упорито и всеотдайно, успехът и признанието не закъсняват.

  Към наградата...

 • Община Вълчи дол спечели проект за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария...

      Община Вълчи дол спечели проект за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”.  На 01.07.2013 година Кмета на община Вълчи дол – инж. Пенка Йорданова е поканена да подпише договор по проекта... Прочети повече...

 • ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"

 • Анкета относно Общински план за развитие на община Вълчи дол 2014-2020 г.

 • Програма „Старт на кариерата”

 • Поздравителен адрес от Коста Базитов, Областен управител на област Варна

        Уважаеми съграждани, гости на област Варна...

  Прочети...;

   

 • Поздравителен адрес от кмета на Община Вълчи дол, инж Пенка Йорданова по случай Деня на българския спорт;

  Уважаеми   спортисти, треньори,  спортни  деятели, приемете  най-искрените ми  поздрави   по  
  случай   17-ти май  -    Ден  на... Прочети...;

   

   

   

Допълнителна информация