ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ
ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № 08-01-1212/03.08.2021 г.


На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ II221 и УПИ IV220, кв. 46 по плана на с. Изворник , общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Плана за регулация предвижда обединяването на двата имота в един нов

УПИ 1X220,221.

Плана за застрояване предвижда промяна на устройствена зона в: „Чисто производствена”- /Пч/ с конкретно предназначение „ за животновъдна ферма”.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

УПИ II221 и УПИ IV220, кв. 46 по плана на с. Изворник;

Additional information