Вълчи дол

 

 

 

 


 

ПИ с идентификатор №12574.49.55 по КК на гр. Вълчи дол                                                                       

 

 

 

ПИ с идентификатор №12574.501.545 поКК на гр. Вълчи дол                                                         

 

 

 

  ПИ с идентификатор №12574.501.753 по КККР на гр. Вълчи дол                                                               

 

 


 

ПИ с идентификатор №12574.59.17,стопански двор, по КК на гр. Вълчи дол                                                                  

 

 

 

 ПИ с идентификатор №12574.59.28 по КККР                                                             

 

 


 

ПИ с идентификатор №12574.59.90,стопански двор,по КККР на гр.Вълчи дол                                                                     

 

 

 

ПИ с идентификатор №12574.75.4.стопански двор по КК на гр. Вълчи дол

 

 

 

  ПУП с УПИ VI-1031,кв.71 по плана на гр. Вълчи дол                                                                

 

 


 

ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №12574.62.8 по КККР на гр. Вълчи дол                                                                  

 

 

 

  ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №12574.62.12 по КККР на гр. Вълчи дол                                                             

 

 


 

ПУП-ПЗ за УПИ IV музей,кв.44 по плана на гр. Вълчи дол                                                                       

 

 

 

ПУП-ПЗ за УПИ V,кв.43 по плана на гр. Вълчи дол                                                         

 

 

 

  ПУП-ПЗ за УПИ I спортен терен,кв.85 по плана на гр. Вълчи дол                                                               

 

 


 

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-36 и УПИ VІІ-36,кв.5 по плана на гр. Вълчи дол                                                                  

 

 

 

 ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-126.кв.28 по плана на гр. Вълчи дол                                                             

 

 

 

 ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII и УПИ X,VIII,кв.20 по плана на гр. Вълчи дол                                                             

 

 

Заповед №1157/01.12.2020 г.

Обяснителна записка;

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за упи хп-63,65, упи xiii-65 и упи xiv-66, кв. 7 по регулационния план на гр.Вълчи дол, общ. Вълчи дол.

Допълнителна информация