ПОКАНА

за участие в Заключителна Пресконференция по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол"


ДБФГ1 BG16RFOPOO1 -3.002-0009-С01 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Заключителна Пресконференция за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство н осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, съгласно ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г...

Прочети повече...

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА: 2020 ГОДИНА - 2022 ГОДИНА

На основание чл.82, ал.2 и чл.83, алл, т.5 от Закона за публичните финанси, както и чллб, ал.4 и ал.$ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол...

  Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани, от днес 01.02.2019г., ръководството на Общинска администрация - Вълчи дол съвместно с учебните заведения намиращи се на територията на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за учебните заведения за безвъзмездно финансиране на проекти от МОСВ и ПУДООС: НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2019г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам”...

Прочети повече...

 

ПОКАНА

Да отпразнуваме заедно

„Трифон Зарезан „

На 14.02.2019 година

от 10,00 часа

пред административната сграда на Община Вълчи дол

ежегодната номинация

„Цар на Виното

Желаещите за участие да предоставят вино за дегустация и оценка

до 08.02.2019 год. в стая 412 ет.4

за контакти :Тодор Чакъров

тел: 05131 / 2128

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОМЯНА В БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЧИТАНО ОТ 01.02.2019Г. ОБСЛУЖВАНЕТО НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕМИНАВА КЪМ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с Покана за участие с проектни предложения в Национал на Кампания „За чиста околна среда 2019г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам”
МОСВ и ПУДООС

Уважаеми съграждани, от 31.01.2019г., ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти от МОСВ и ПУДООС...

Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2019 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, както и чл.17, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол...

Праочети повече...

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

 

Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.101по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация