СЪОБЩЕНИЕ

На 27.01.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. януари 2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ”ПОДКРЕПИ МЕ, ЗА ДА УСПЕЯ” С 12 МЕСЕЦА

 От 27.04.2016 г. Община Вълчи дол успешно изпълнява вече 4 години проект „Подкрепи ме, за да успея”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0002-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, с краен срок за приключване на проекта 31.12.2020г.

 За да се осигури непрекъсваемост на услугите за децата в риск и техните семейства от Екипа за управление на проекта предприеха действия за удължаване срока за изпълнение на проекта с 12 месеца, т.е. до 31 декември 2021 г.

 Искането за удължаване на срока на проекта е прието и одобрено от УО на ОП РЧР, като с наличните към настоящия момент средства ще се осигури устойчивост и надграждане на проектните дейности, както по настоящия проект, така и по предходната схема, чрез която е изградена и оборудвана материалната база на Общностен център-Вълчи дол. Ще се обезпечи безпроблемно и непрекъснато обгрижване на децата и лицата в риск, както от Общината, така и за съседните на нея общини, където няма такава социална услуга в Общността, а има деца и лица нуждаещи се от нея и ще се създадат предпоставки за съвместно (ОП РЧР, Община, Държава) разрешаване на един от най-сериозните проблеми в настоящия момент по отношение на осигуряване на грижи за деца и лица в риск.

 Проектът вече е на обща стойност 729 990.61 лева, със срок/периодът за изпълнение на проекта 68 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  Милена Пенева

 Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ОЩЕ 12 МЕСЕЦА

 

Кмета на Община Вълчи дол г-н Георги Тронков подписа Допълнително споразумение за удължаване срока по изпълнение на Административен договор с максимален размер 1 024 712,13 лева, от които по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Намаляване и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, обща стойност след удължения срок в размер на 635 019.23 лв.

 За изпълнение на Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01, считано от 01.01.2021 г. основни дейности са:

 Дейност 2 „Създаване на звено – мобилен екип за предоставяне на индивидуални консултации за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги”;

 Дейност 3 „Обучение на служителите от звеното за координация (мобилен екип)”;

 Дейност 4 „Осигуряване на мотивационно обучение”;

 Дейност 5 „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции”;

 Дейност 6 „Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация”;

 Дейност 7 „Осигуряване на заетост при работодател на лицата от целевата група”;

 Дейност 8 „Повишаване на информираността на обществото с цел преодоляване на негативните стереотипи”;

 Дейност 9 „Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите”;

 Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми.

 С реализирането на проекта се предлага задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в проекта, са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

 Проектът е на стойност вече 1 024 712,13 лева от които 635 019,23 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът/периодът за изпълнение на проекта е 34 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  Милена Пенева

Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ” ДО 31.12.2021Г.

 

Кмета на Община Вълчи дол г-н Георги Тронков подписа Допълнително споразумение за удължаване срока по изпълнение на Административен договор вече в размер на 1 024 712,13 лева, от които по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3 „Образователна среда да активно социално приобщаване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 389 692,90 лв.

 Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми. С реализирането на проекта се предлага задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в проекта, са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

 Проектът вече е на стойност 1 024 712,13 лева от които 389 692,90 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Срокът/периодът за изпълнение на проекта вече е 34 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 Милена Пенева

 Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

НОВА ЛИНЕЙКА ЗА СПЕШНАТА ПОМОЩ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Днес филиалът на Спешната помощ в град Вълчи дол получи  чисто нова оборудвана линейка.

 Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна, д-р Мая Рашева, предаде специализирания автомобил, като пожела по-малко да са случаите, в които се налага употребата му.

 Линейката е придобита в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ на Министерство на здравеопазването. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 С наличието на новият специализиран автомбил ще се повиши значително качеството и бързината при реакция за неотложни случаи както във всички 22 населени места в община Вълчи дол, така и за селата Николаевка, Дръндар и Доброплодно.

 След откриването на общинската аптека, доставката на новия специализиран автомобил за нуждите на спешната помощ е поредна стъпка към подобряване на здравеопазването в община Вълчи дол.

Виж снимки...

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД

 

Община Вълчи дол ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД...

            Прочети повече...

            Заявление;

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД

 

 

На основание влязло в сила на 29.12.2020 г. Решение №357 на Общински съвет Вълчи дол, по Протокол №21 от проведено на 09.12.2020 г. заседание, прието на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1 и ал.2, чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на  Закона за публичните предприятия и чл. 17, ал.1 и ал.2 от Наредбатаза реда за упражняване правата на собственост на община вълчи дол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Община Вълчи дол

 

ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД, при следните условия:

1.             Срок за възлагане на управлението на дружеството – 3 години и месечно възнаграждение – една минимална работна заплата;

 2.             Кандидатът, избран за управител да отговаря на следните изисквания:

 2.1. да има завършено висше образование, специалност „Фармация“, професионална квалификация „Магистър – фармацевт“; 

 2.2. да има най-малко 5 години професионален опит; 

 2.3. да не е поставен под запрещение; 

 2.4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

 2.5. да не е лишен от правото да заемат съответната длъжност; 

 2.6. да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 2.7. да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 2.8. да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие; 

 2.9. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са член на политически кабинет и секретар на община; 

 2.10. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 2.11. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; 

 2.12. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; 

 2.13. да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

 

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1.             Заявление за участие в конкурса по образец;

 2.             Копие от диплома за завършено висше образование;

 3.             Копие от документи доказващи притежавания професионален опит;

 4.             Копие от документ за самоличност;

 5.             Свидетелство за съдимост;

 6.             Професионална автобиография;

 7.             Удостоверение за липса на задължения към община Вълчи дол;

 8.             Бизнес програма за срока на договора за възлагане на управлението и конкретно за всяка година, която следва да осигури изпълнението на икономическите показатели, заложени в бизнес задачата, както и разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството.

 

ІІІ. Правила относно провеждането на конкурса:

 

Конкурса ще се проведе на три етапа: – 1. Проверка на документите; 2. Оценка на бизнес програмата и 3. Събеседване.

Комисията определена от Общински съвет проверява документите на кандидатите и допуска до конкурса всички, които отговарят на обявените изисквания.

 В седемдневен срок след изтичане на срока за представянето на документите членовете на комисията разглеждат постъпилите документи за участие в конкурса и писмено уведомяват допуснатите кандидати, включително чрез електронна поща ако кандидатите са посочили такава. В 10 /десет/ дневен срок след писменото уведомяване за допускане до участие в конкурса, комисията оценява представената бизнес програма.

 До събеседването се допускат кандидати получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от много добър 4,50.

 Оценката се формира въз основа на следните критерии:

 1.             Степен на реална приложимост на поставените цели в програмата;

 2.             съответствие на програмата с нормативната уредба;

 3.             съответствие на формулираните цели и задачи с вида на дружеството и с предмета на дейност;

 4.              съответствие на разработения проект с обективното състояние на дружеството;

 

 Кандидатите постигнали оценка на разработката не по-ниска от много добър 4,50 се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството в съответствие с политиката на общината, както и заложеното в бизнес задачата.

 2. Степен на познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на дружеството;  

 3. Способност да планират и вземат управленски решения.

 При провеждане на събеседването членовете на конкурсната комисия задават едни и същи въпроси на всички кандидати, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидата се счита успешно издържал събеседването.

 Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори.

 Оценката получена от разработката на програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6.

 Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по-ниска от мн. добър 4,50. Комисията обобщава получените резултати и предлага на Общинския съвет да утвърди, класиралият се на първо място кандидат.

 В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и предлага за одобрение от Общинския съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници.

 В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50 Общинския съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по същия ред.

 В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да удължи срока за подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува на интернет страницата на община Вълчи дол.

 В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, процедурата по конкурса се прекратява и се внася докладна записка до Общински съвет с проект за решение за провеждане на нов конкурс.

 IV. Място и срок на подаване на документи:

 Обявлението за провеждането на конкурса се публикува на интернет страницата на община Вълчи дол. Документите по раздел ІІ т.1-8 се приемат в 7-дневен срок, считано от 05.01.2021 г., в деловодството на Общински съвет – Вълчи дол, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч.

 Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т.2-8 се подават в непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на конкурса, името и адреса на участника и се завеждат в деловодството на Общински съвет – Вълчи дол.

  Заявление;

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

 Кмет на Община Вълчи дол

 04.01.2021 г.

 гр. Вълчи дол

 

 

 

Допълнителна информация