ПОКАНА ЗА ПУБАИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

 На основание чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата за условията и редя за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол

Кметът на Община Вълчи дол Георги Тронков кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Вълчи дол за 2020 година

Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020г. от Ю.ООчаса в заседателната зала на общината.
Дата: 14.01.2020г. Гр. Вълчи дол

Приложения;

 

Допълнителна информация