ПОКАНА

 

за участие в Междинна пресконференция за изпълнението и напредъка по проект«Подкрепи ме, за да успея»

по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2014-2020, Бюджетна линия: BG05M90P001-2.004, с Договарящ орган: МТСП
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Междинна пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BGM9OP001-2.004-0002-С01 за изпълнение и напредъка по проект „Подкрепи ме, за да успея” на Община Вълчи дол

На 10 февруари 2020г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Общностен център гр. Вълчи дол, ул, «Родопи» №4, ще се състои Междинна пресконференция за изпълнението и напредъка по проект«Подкрепи ме, за да успея» на община Вълчи дол.

С уважение,

Диана Великова

/ръководител проект/

Допълнителна информация