НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на УС

Уважаеми членове на УС,
 
Уведомяваме Ви, че на 12.06.2020г. от 09:30 часа ще се проведе НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на УС със следния
дневен ред:

1.Одобрение на Оценителния доклад от втория прием по процедура BG06RDNP001-19.290 - МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Оценителен доклад 7.5 МИГ Възход

 

Допълнителна информация