ЗАПОВЕД № 633/01.07.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 и чл.63 в от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявения с Решение от 12.06.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД - 01 - 369/30.06.2020 г. и Заповед №РД - 01 -370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.    Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано ог 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

1.    Преустановява'!’ се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

1.1. присъствието на деца, на ученици, на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

1.2. присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т.VIII.

II. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т.VIII.

IH. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т.VII1.

IV. Конгресно-конференти мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при условията на T.VIII.

V. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/, могат да се орг анизират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване гга физическа дистанция от 1,5 м., при условията нат.УШ.

VI. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 5 от общия капацитет на обектите на закрито и открито, при условията на T.VIII.

VII. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне гга социални услуги и такива за социални услуги от резидентен гип за деца и възрастни.

VIII. Дейности те, които не са преустановени или забранени с тази загговед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД - 01 - 369 от 30.06.2020 г. на Минисгьра на здравеопазването.

IX. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

1. дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № №РД - 01 - 369/30.06.2020 г., на Министъра на здравеопазването;

2. недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести /повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и др./;

3. инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение №2 към Заповед № №РД - 01 - 369/30.06.2020 г., на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

4. създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 метра;

5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала /загцитна маска за лице, шлем, ръкавици и др./;

6. организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите /надомна работа/работа от разстояние/, при възможност за съответната трудова дейност.

X. При непосредствено обслужване гга клиенти, изискващо разстояние гго - малко от 1.5 м. е задължително използването на загцитна маска за лице или предпазен шлем.

XI. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено п ред назначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен посочените по - rope мерки в т. IX и X, прилагат и следните противоепидемични мерки:

1. организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко ог 1.5 м. между лицата, в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

2. осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

3.    създава организация за контрол на входа на обекта по отношение на броя на влизащите е цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

3.    поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услугите, за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете, носене на защитни маски на лицето, при посещението на съответния обект.

XII. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, опгики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., СА ДЛЪЖНИ ДА ИМАТ ПОСТАВЕНА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ за еднократна или многокрагна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./, които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № №РД - 01 -369/30.06.2020 г., на Министъра на здравеопазването. Изключение от това задължение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност.

XIII. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички открити обществени места е препоръчително.

XIV. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.
ПЕПА ПЕНЧЕВА ПП

ЗА Кмет на Община Вълчи дол Съгласно Заповед №630/30.06.2020 г.

Допълнителна информация