ЗАПОВЕД № 693/17.07.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявения с Решение от 25.06.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД - 01 - 403/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни превантивни и организационни    мерки за

недопускане и ограничаване разпространението на    COVID19:

1.    Да се осигури строг пропускателен    режим в    сградата    на    Общинска

администрация Вълчи дол, като:

1.1.    ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на външни    лица до    сградата    на    Общинска

администрация Вълчи дол, с изключение на Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/, при спазване на установения ред.

1.2. Всички административни ръководители в структурата на Община Вълчи дол, кметовете на кметства и кметските наместници трябва да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административнага дейност и обслужване.

1.3. Осигурява се строг пропускателен режим в сградата на Община Вълчи дол, в т. ч. и на служителите на администрацията, като не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работните места. Ограничава се достъпа от всички входни/изходни и междинни врати в Общинска администрация - Вълчи дол, като пропускането на служителите на администрацията ще става само от централния вход на Община Вълчи дол, под контрола на охраната на пропуска.

1.4. В случай, че гражданин е записан за прием при кмет, зам.-кмет, секретар, гл. архитект и председателя на Общински съвет, приемът се осъществява след като охраната на пропуска се обади на Главния специалист „Канцелария на кмета" за кмета, зам.-кметовете, секретаря, гл. архитект и на техническия сътрудник за председателя на Общински съвет, за потвърждение. Всички гости и посетители в сградата задължително се придружават от служител от администрацията, който посреща и изпраща придружаваните лица. В случите, когато служител от администрацията има планирана среща с граждани, същата се провежда в Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/, при спазване на установения ред.

2. Регулярно и интензивно трябва да е почистването и дезинфекцията (задължително 3 пъти дневно в ЦУИГ и в сградата на общината) на всички повърхности и зони в контакт е открити части на тялото, осигуряване на оптимални стойности на микроклиматични фактори на средата и проветряване. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли и мивки. За целта се въвеждат 3 (три) почивки за Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ7 в следните часове: от 10.00 ч. до 10.15 ч., от 12.00 ч. до 13.00 ч. и от 15.00 ч. до 15.15 ч., в което време Центъра няма да работи е граждани.

2. Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти е външни посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със защитна маска. Служителите периодично да обработват ръцете си е предоставените им препарати за дезинфекция на ръце - телове, спрейове и разтвори на алкохолна основа. Останалите служители да спазват добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване, както и да носят защитни маски.

3. Да не се допуска струпване в ЦУИГ на не по-вече от двама души, на отстояние един от друг най-малко 1,5 м. В случай, че ЦУИГ има струпване на чакащи посетители, същите да се инструктират за необходимостта от спазване на минимална дистанция от 1,5 метър между тях.

4. Ограничава се провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административната сграда, както и на вътрешно служебни мероприятия и прояви.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, директори на дирекции, ръководители на ведомства, чиито офиси са разположени на територията на сградата на общината, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

Кмет на Община Вълчи дол

Допълнителна информация