ЗАПОВЕД № 1059/02.11.2016 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19на територията на страната и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., както и протокол от заседание на областен кризисен щаб от 26.10.2020 г.

 

 НАРЕЖДАМ:

 Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 02.11.2020 г:

 

1.                  В детските градини на територията на Община Вълчи дол – ДГ „Здравец”, гр Вълчи дол, ДГ „Звездица”, с. Ст. Караджас филиал с. Червенци, ДГ „Н. Крупская”, с. Ген. Киселово, ДГ „Слънце”, с. Михалич с филиал с. Есеница се допуска приемане на деца и посещения на външни лица по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

2.                  При приемане на децата в детското заведение задължително да бъде извършено мерене на температура от медицинското лице. При констатиране наличието на симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите/настойниците и детето да бъде изведено в най-кратък срок от детската градина. 

 

3.                  Да се прилагат стриктно всички противоепидемични мерки – да се спазва дистанция, да се осигурят дезинфектанти,  да се организира контрол за носене на защитни маски и поставяне на видно място информационни табели за задължително спазване на дистанция, хигиена на ръце и носене на защитни маски.

 

 

 

Контролът по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани детски градини за сведение и изпълнение.

 

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационно табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

 

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Допълнителна информация