ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ” ДО 31.12.2021Г.

 

Кмета на Община Вълчи дол г-н Георги Тронков подписа Допълнително споразумение за удължаване срока по изпълнение на Административен договор вече в размер на 1 024 712,13 лева, от които по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3 „Образователна среда да активно социално приобщаване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 389 692,90 лв.

 Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми. С реализирането на проекта се предлага задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в проекта, са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

 Проектът вече е на стойност 1 024 712,13 лева от които 389 692,90 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Срокът/периодът за изпълнение на проекта вече е 34 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 Милена Пенева

 Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация