ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ОЩЕ 12 МЕСЕЦА

 

Кмета на Община Вълчи дол г-н Георги Тронков подписа Допълнително споразумение за удължаване срока по изпълнение на Административен договор с максимален размер 1 024 712,13 лева, от които по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Намаляване и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, обща стойност след удължения срок в размер на 635 019.23 лв.

 За изпълнение на Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01, считано от 01.01.2021 г. основни дейности са:

 Дейност 2 „Създаване на звено – мобилен екип за предоставяне на индивидуални консултации за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги”;

 Дейност 3 „Обучение на служителите от звеното за координация (мобилен екип)”;

 Дейност 4 „Осигуряване на мотивационно обучение”;

 Дейност 5 „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции”;

 Дейност 6 „Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация”;

 Дейност 7 „Осигуряване на заетост при работодател на лицата от целевата група”;

 Дейност 8 „Повишаване на информираността на обществото с цел преодоляване на негативните стереотипи”;

 Дейност 9 „Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите”;

 Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми.

 С реализирането на проекта се предлага задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в проекта, са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

 Проектът е на стойност вече 1 024 712,13 лева от които 635 019,23 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът/периодът за изпълнение на проекта е 34 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  Милена Пенева

Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Допълнителна информация