От 27.04.2016 г. Община Вълчи дол успешно изпълнява вече 4 години проект „Подкрепи ме, за да успея”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0002-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, с краен срок за приключване на проекта 31.12.2020г.

 За да се осигури непрекъсваемост на услугите за децата в риск и техните семейства от Екипа за управление на проекта предприеха действия за удължаване срока за изпълнение на проекта с 12 месеца, т.е. до 31 декември 2021 г.

 Искането за удължаване на срока на проекта е прието и одобрено от УО на ОП РЧР, като с наличните към настоящия момент средства ще се осигури устойчивост и надграждане на проектните дейности, както по настоящия проект, така и по предходната схема, чрез която е изградена и оборудвана материалната база на Общностен център-Вълчи дол. Ще се обезпечи безпроблемно и непрекъснато обгрижване на децата и лицата в риск, както от Общината, така и за съседните на нея общини, където няма такава социална услуга в Общността, а има деца и лица нуждаещи се от нея и ще се създадат предпоставки за съвместно (ОП РЧР, Община, Държава) разрешаване на един от най-сериозните проблеми в настоящия момент по отношение на осигуряване на грижи за деца и лица в риск.

 Проектът вече е на обща стойност 729 990.61 лева, със срок/периодът за изпълнение на проекта 68 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  Милена Пенева

 Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Additional information