ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Кметът на Община Вълчи дол Георги Тронков, кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Вълчи дол за 2021 година

 

            Обсъждането ще се проведе на 05.02.2021г. от 13:30 часа, в заседателната зала на общината.

Приложения.

 

 

Допълнителна информация