ЗАПОВЕД № 287/18.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и заповед № РД-010794/17.03.2021 г. на

директора на РЗИ - Варна

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община

Вълчи дол:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на област Варна за учениците от 5-ти до 12-ти клас, считано от 00,00 часа на 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г.;

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи;

3. Културните и развлекателни мероприятия (театри, кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и др.) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и открито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

4. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в заведенията за хранене и развлечения;

5. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници и снек барове) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси като не се допускат повече от 6 човека на една маса;

6. Преустановява се дейността на общински пазар, находящ се в гр. Вълчи дол, считано от 18.03.2021 г. до второ нареждане.

7. Собствениците на търговски обекти за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м., недопускане на клиенти на територията на обекта

без защитна маска за лице и въвеждане на ред и контрол на прилежащите територии около търговските обекти;

8.    Всички физически    и юридически лица които    са собственици или

управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите на съответния обект, като не допускат повече от един човек на 3 кв.м.;

9.    Забраняват    се посещенията на външни лица    в специализираните

институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяването на контролната им дейност;

10. Отправям мотивирано предложение до Министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на § 1, ал.З от Преходните и заключителните разпоредби към Наредба за допълнение на наредба №5/2006 г. за предучилищното образование,    а именно:    „През    учебната 2020 г. - 2021 г.    децата записани на

задължително предучилищно образование в детска градини/училище в област, попадаща    в    червената    зона,    съобразно критериите на    министерството на

здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и заповед от министъра на образованието.

При промяна на епидемичната обстановка мерките могат да бъдат променяни или допълвани.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Пепа Пенчева -заместник-кмет.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, полицейски участък Вълчи дол, училища и детски градини за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Допълнителна информация