График за провеждане на индивидуално тестиране

 

Във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“ и изпълнението на Дейност 2 „Идентифицираненаикономическинеактивнимладежидо 29 годишнавъзраствключително, коитонеса в образованиеилиобучение, и активиранезавключванетоимнапазаранатруда в Община Вълчи дол“,  представяме График на посещенията по населени места във връзкас  индивидуалната работа с идентифицираните лица.

График;

 

 

Проект  BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Допълнителна информация