ЗАПОВЕД №370 от 02.05.2017 г.

На основание чл.44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.23, ал. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и обявен конкурс за назначаване на Директор на Дирекция„Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация Вълчи дол

 Н А Р Е Ж Д А М:

 I.ПРЕКРАТЯВАМ конкурсна процедура за назначаване на Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация - Вълчи дол, обявен съгласно заповед №312 от 13.04.2017 г.

Прочети повече...

 

Допълнителна информация