ПОКАНА

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2016 ГОДИНА  

   На основание  чл. 140, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 4,ал.6 и ал.7 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол             

    Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-н Георги Тронков  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2016 година .

 Обсъждането ще се проведе на 22.05.2017г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2016г.

 

Допълнителна информация