ПРОВЕДОХМЕ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

    В края на 2017 година изтича договорът с предмет „Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци, образувани на територията на община Вълчи дол и обезвреждане чрез депониране на общинското депо за неопасни отпадъци гр. Вълчи дол за период 2007 – 2017 година”, сключен на 20.04.2007 година с „Технокар” ООД.

    Предстои Общински съвет да вземе решение за организацията на дейността от 1 януари 2018 година.

    През периода 12.06.2017 г. до 20.06.2017 г. (включително) председателят на Общински съвет - Вълчи дол - Георги Тронков, със съгласието на Общински съвет,  проведе разяснителна кампания и обществено обсъждане във всички двадесет и две населени места на територията на община Вълчи дол във връзка с бъдещата организация на сметосъбирането и сметоизвозването.

    Бе направена кратка презентация относно сметосъбирането и сметоизвозването в община Вълчи дол, споделен бе и опитът на Община Дългопол в тази сфера.

    На всички присъствали на обсъжданията бяха раздадени информационни материали и анкета, даваща възможност всеки да изкаже позицията си по въпроса дали дейността по сметосъбирането и сметоизвозването да премине към Община Вълчи дол или, след провеждане на обществена поръчка, да се повери отново на фирма.

    От общо 594 броя попълнени анкетни карти, 591 броя съдържат положителен отговор дейността по сметосъбиране и сметоизвозване да премине към Община Вълчи дол.

    Предстои Общински съвет – Вълчи дол да вземе решение по въпроса.

Виж снимки...

 

Допълнителна информация