ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Активни младежи в Община Вълчи дол“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0110-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”

 

03.07.2017г./понеделник/, 11:00 часа

Заседателната зала на Община Вълчи дол


                           

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Допълнителна информация