MИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ОБЛАСТИ А ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ГР. ВАРНА

3 A II O В Е Д
№ РД 18-10-211 rp.Bapna, 17.05.2018 r.

На основание чл.19, ал.9 и ал.4, т.4 от Закона за администрацията, чл.З, ад.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с писмо изх.№ 91-614/09.05.2018 г. на директора на дирекция „Сигурност” на МЗХГ, наш вх.№ РД-0 5-761-(1)/16.05.2018 г., е цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и горските територии, земеделската продукция и сгради, и спазването па правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, съгласио Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г...

  Прочети повече...

 

 

Допълнителна информация