П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 19.06.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация